Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sztukę oraz uczenie w działaniu - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry.

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sztukę oraz uczenie w działaniu

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 6000,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerami telefonów 32 787 57 47 lub tel. 517 137 727, a także e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalność jest odpowiedzą na powszechnie doświadczany kryzys edukacji systemowej opartej na nauczaniu pamięciowym, oderwanym od realnego działania i przeżycia. Szczególnym symptomem tego kryzysu jest rażący deficyt sztuki w programach nauczania. Tymczasem to właśnie uczenie w działaniu przez doświadczanie sztuki, możliwość udziału w zajęciach artystycznych, mogą być czynnikami wzrostu woli odkrywania, pasji uczenia się i poznawania świata, a w ślad za nimi siły, by w zgodzie z wartościami dokonywać zmian ważnych dla tego świata.

Zapraszamy do wyboru nowej specjalności, w ramach której słuchacze będą mieli możliwość doświadczyć wartościowych impulsów do swojej pracy wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej, a w szczególności:

 • zbudowania w czasie roku zajęć przestrzeni do konstruktywnej krytyki systemowej edukacji, z jaką mamy obecnie do czynienia, w oparciu o wiedzę z zakresu neuronauk i psychologii, a także doświadczenia i teorii wybranych pedagogik alternatywnych (pedagogiki montesoraińskiej oraz pedagogiki waldorfskiej)
 • odnalezienia kierunków wychodzenia z tego kryzysu poprzez inspiracje do wychowania i uczenia opartego na działaniu, przeżyciu i refleksji zbudowanej na wartościach prawdy, dobra i piękna
 • pogłębienia wiedzy na temat rozwojowych potrzeb oraz możliwości dzieci i młodzieży, jako warunku koniecznego do wartościowej obserwacji, wyboru treści, języka i metod pracy pedagogicznej i terapeutycznej
 • zaproszenia do wychowania, edukacji i terapii działań artystycznych, ekspresji, twórczego myślenia, działania, angażowania woli, motywacji, a więc kompetencji wychowania do wolności
 • zaproszenia filozofii do pracy z młodzieżą, jako pola do rozwijania myślenia, erudycji, kultury argumentowania, prowadzenia dialogu
 • pogłębienia refleksji na temat roli, jaką w wychowaniu dzieci i młodzieży pełni samowychowujący się nauczyciel oraz wspólnota wszystkich nauczycieli
 • zbudowania refleksji na temat tego, jak realnie wspierać harmonijny rozwój dzieci i młodzieży w dzisiejszych czasach, z troską o rozwój fizyczny (w tym rozwój zmysłów), rozwój emocjonalny, rozwój społeczny, rozwój intelektualny oraz rozwój duchowy (którego nie utożsamiamy z religijnym) oraz wolitywny
 • zbudowania pewności słuchaczy (nie tylko ze względu na wyniki badań naukowych, potwierdzających korelację między sprawnymi dłońmi, a kompetencjami poznawczymi człowieka), że wszelkie prace ręczne, działania manualne są fundamentem wzmacniania tejże woli u dzieci, budowania w nich zaufania do siebie oraz swoich możliwości

W czasie rocznych studiów stworzymy słuchaczom przestrzeń praktycznych doświadczeń, zanurzonych w ciągłej refleksji naukowej, w tym antropologicznej, zapraszając w obszar przyjętych idei również to wszystko, co oferuje metoda skautowa, harcerska. Studia wzbogacą warsztat pracy nauczycieli, dostarczając gotowych narzędzi do pracy z dziećmi w różnym wieku, ośmielą do działań pedagogicznych, może nawet napisania własnych programów edukacyjnych, wychowawczo-profilaktycznych, kulturalnych i innych.

Specjalność wyrasta z realnych potrzeb nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Te potrzeby ukierunkowane są:

 • na edukację opartą na relacji z równoczesną troską o rozwój jednostki oraz wspólnoty
 • na rozwijanie motywacji wewnętrznej do odkrywania świata, w tym uczenia się
 • na artystyczne kształtowanie lekcji, spotkań, zabawy
 • na samodzielność i odpowiedzialność

Tym, co wyróżnia specjalność, jest idea kolegialności (coligiere - razem) jako wartości tworzenia odpowiedzialnej, demokratycznej wspólnoty nauczycieli.

Partnerami specjalności są:

Fundacja Za Horyzont / www.fundacjazahoryzont.pl/

Pracownia Ceramiki Artystycznej TerraArte / www.terraarte.pl

Projekt PSTRO / www.facebook.com/projektpstro/


Misja stworzenia specjalności ma źródło w misji fundacji ZA HORYZONT:

Fundacja to przestrzeń ludzi, których celem jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży, studentów i nauczycieli. Chcemy wspierać rozwój zawodowy i osobisty osób związanych z oświatą i wychowaniem poprzez rzetelną wiedzę na temat człowieka i warunków jego całościowego rozwoju oraz budowanie relacji z innymi praktykami i teoretykami nauk społecznych. Drogowskazem w tych działaniach są wartości prawdy, dobra i piękna.

Wykładowcy to wybitni, uznani w swoim środowisku nauczyciele akademiccy oraz specjaliści i praktycy wybranych nurtów pedagogiki alternatywnej:

 • dr Marzena Żylińska (Fundacja Budząca się szkoła)
 • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
 • dr Ida Szwed
 • dr Mirosław Orzechowski
 • dr hab. Ludwika Konieczna
 • mgr Katarzyna Cieplińska (Fundacja Myśleć Sercem)
 • mgr Aleksandra Sawicka (Fundacja Królowej Jadwigi)
 • mgr Bolesława Habdank-Wojewódzka
 • mgr Beata Mutke (pracownia TerraArte)
 • mgr lic. kan. Bartosz Bialik
 • mgr Karolina Grossmann-Szczepaniec
 • mgr Bernadetta Borodziuk
 • mgr Marcin Drzazga (Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji DRAO)
 • mgr Miłosz Jaksik (Projekt Pstro)
 • mgr Marzena Czempiel-Białas
 • mgr Izabela Dyrda


Przedmioty:

Przedmioty, które składają się na program studiów, są z założenia spotkaniami, w których praktyka przenika się z teorią, wiedza z rozwijanymi w czasie kolejnych zajęć umiejętnościami możliwymi do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, w różnej formule i w różnych instytucjach (edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych). Studium wzbogaci warsztat pracy oraz stanie się impulsem dla rozwoju osobistego zarówno nauczycieli przedmiotowych i wychowawców świetlic, jak i opiekunów, rodziców, terapeutów (w tym arteteraputów), animatorów grup, studentów.

Zajęcia teoretyczne koncentrują się wokół problemu podstaw efektywnego uczenia się oraz harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, a także wiedzy z psychologii rozwojowej oraz zakresu historii filozofii, muzyki i malarstwa.

Zajęcia praktyczne koncentrują się wokół prac ręcznych (rękodzieła), sztuki (plastycznej, muzycznej, teatru, dramy, literatury), pracy zmysłów oraz samodzielności i szacunku dla przyrody (metoda skautowa).

Program studiów obejmuje:

210 godzin zajęć praktycznych oraz
80 godzin teorii


Nazwa przedmiotu
Body Percussion w pracy z młodzieżą
Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży
Działania artystyczne wspierające budowanie wspólnoty
Fazy rozwojowe dziecka wraz z okresami krytycznymi
Filozofia i etyka w pracy z młodzieżą
Kolegialność - wspólnota nauczycieli
Malowanie akwarelami
Metoda skautowa w pracy z dziećmi i młodzieżą
Neurobiologiczne podstawy uczenia się
Podstawy muzykoterapii
Rękodzieło: filcowanie na mokro i sucho
Rękodzieło: glina
Rękodzieło: praca w drewnie
Rękodzieło: szydełkowanie, robienie na drutach
Rola muzyki w rozwoju dziecka przedszkolnego
Rola opowieści i literatury w pracy z dziećmi
Rola prac ręcznych w wychowaniu i edukacji
Rola zmysłów w wychowaniu i uczeniu się dziecka
Rysunek
Śpiew i muzyka w szkole podstawowej
Teatr interaktywny jako forma działań profilaktycznych w pracy z młodzieżą
Założenia pedagogik alternatywnych: pedagogika montessoriańska
Założenia pedagogik alternatywnych: pedagogika waldorfska
Zarys historii muzyki
Zarys historii sztuki

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 31 października 2020 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz wymagane dokumenty

Słuchaczem może zostać każda dorosła osoba, która (posiadając dyplom minimum licencjacki) podejmuje trud odkrywania pedagogiki humanistycznej, której celem jest wychowanie dzieci do wolności.


Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 6 000 zł
 • Koszt semestru - 3 000 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Ważne informacje dotyczące praktyk – prosimy o szczegółowe zapoznanie

Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).

Jeśli słuchacz po zapoznaniu z regulaminem praktyk wybierze zamiast dziennika praktyk arkusze hospitacji – muszą być one równe liczbie godzin praktyk, czyli jeśli słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 to wypełnia arkusze hospitacji w liczbie 180 szt.

(Do wyboru arkusze lub dziennik praktyk i 1 arkusz)

Słuchacz ma obowiązek napisania 1 konspektu z zajęć (dotyczy wszystkich specjalności z naboru październik 2019 za wyjątkiem Edukacji Elementarnej i Przygotowania Pedagogicznego – po trzy konspekty).

Jeśli opiekun praktyk w placówce wymaga więcej konspektów słuchacz pisze wedle zaleceń opiekuna ale składa jeden konspekt.

Słuchacz na koniec studiów składa z kartą: dziennik praktyk + 1 arkusz hospitacji (lub arkusze hospitacji równe liczbie godzin praktyk) + 1 konspekt oraz opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki a także potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolny odcinek ze skierowania).

W dzienniku praktyk prowadzonym przez słuchacza konieczne są pieczątki instytucji; parafowane wszystkie strony dziennika praktyk przez opiekuna, merytoryczna opinia opiekuna, podpisana przez dyrekcję placówki z pieczątką imienną i firmową;


Regulamin praktyk

Skierowanie 1

Skierowanie 2

Skierowanie 3

Skierowanie 4

Skierowanie 5

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.

Polecamy

Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
2 semestry
6 000 zł
6 000 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
3 000 zł
Cena za całość.
3 semestry
3 900 zł
3 600 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 000 zł
2 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 800 zł
4 500 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 500 zł