Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia zdalne) (oligofrenopedagogika)

.

- Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia zdalne) (oligofrenopedagogika)

.

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, borykają się z wieloma problemami, poczynając od własnych ograniczeń kognitywnych, kończąc na otaczającej ich niekiedy ludzkiej nietolerancji. Osoba wykształcona w Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną pomaga w przezwyciężaniu tych trudności poprzez wykształcenie takich umiejętności jak współżycie z innymi ludźmi, przystosowanie się do obowiązków jakie nakłada na każdego praca zawodowa, gospodarowanie zarobionymi środkami finansowymi, racjonalne korzystanie z przestrzeni publicznej oraz rozsądne wykorzystywanie czasu wolnego. Pedagog specjalizujący się w tej dziedzinie to społecznik o wysoko rozwiniętej empatii, jest to również najczęściej niepoprawny optymista wnoszący w problematyczny świat niepełnosprawności wiele energii i nadziei.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby mające doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mające profesjonalnego przygotowania oraz osoby, które zamierzają zdobyć przygotowanie w tym zakresie. Zapraszamy nauczycieli pragnących uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.

Studia podjąć mogą absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne. Dają one uprawnienia do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Cel studiów

Absolwenci Pedagogiki specjalnej - Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną wyposażeni są w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową. Głównym celem studiów jest zwiększenie kompetencji praktycznych w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) i w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych. Absolwent naszych studiów jest przygotowany do pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez stosowanie nowatorskich metod i form kształcenia podjęte przez niego działania sprzyjają rozwojowi psychofizycznemu uczniów.

Perspektywy zawodowe

Absolwent na kierunku Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w specjalistycznych placówkach szkolno – wychowawczych oraz w oddziałach integracyjnych, klasach integracyjnych, ogólnodostępnych placówkach oświatowych.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
opis

Poznasz procesy rehabilitacji i dostosowanie do ich aktywnosci ruchowej. Poznasz metody terapeutyczne , wykorzystujące ruch w usprawnieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, sprężoną wraz z innymi rodzajami niepełnosprawności.

Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
opis

Zapoznasz się z budową komórek nerwowych i ich czynnością z budową mózgowia przedstawienie roli układu autonomicznego z funkcjonowaniem mózgu i dokonanie charakterystyki procesu myślenia. Dowiesz się o budowie i czynności neuronu i rdzenia kręgowego o roli zmysłów i ich znaczenia dla funkcjonowania człowieka.

Diagnostyka w pedagogice specjalnej
opis

Poznasz charakterystykę metod , technik i narzędzi w diagnostyce w pedagogice specjalnej. Poznasz przemiany w myśleniu , usprawnieniu pedagogiki specjalnej.

Dydaktyka specjalna
opis

Poznasz pojęcie dydaktyki specjalnej, poznasz system kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce. Poznasz regulacje prawne, poznasz metody i założenia wspierania rodziny z osobą niepełnosprawną.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
opis

Poznasz wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu od lekkiego do głębokiego.

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
opis

Poznasz czym zajmuje się psycholog , co może powiedzieć o zaburzeniach psychicznych o zaburzeniach zachowania . Dowiesz się o postępowaniu z ludźmi , których kłopoty można określić jako odchylenie od normalnego funkcjonowania psychicznego.

Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Kształcenie i wychowanie integracyjne
opis

Poznasz integracyjny system kształcenia – jego założenia i cele, metody , formy zasady kształcenia integracyjnego , specyfikację funkcjonowania poznawczego osób z niepełnosprawnoscią w systemie kształcenia

Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej
opis

Dowiesz się o najważniejszych metodach rehabilitacji psychologicznej oraz osób z nabytą niepełnosprawnością.

Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
opis

Poznasz ogół metod , które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.

Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
opis

Poznasz metody pracy stosowane w Polsce z młodzieżą i dziećmi z niepełnosprawnościami.

Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
opis

Zapoznasz się ze specyfiką pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniem o lekkiej niepełnosprawności umysłowej praktycznie przygotowująemy Cię do prawidłowego metodycznie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z osobami o lekkiej niepełnosprawności umysłowej na różnych etapach kształcenia

Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
opis

Zdobędziesz wiedzę na temat systemu opieki i kształcenia osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, metod i form ich kształcenia .Praktycznie przygotowujemy cie do planowania i organizowania i prowadzenia działań dydaktyczno-wychowawczych w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Oligofrenopedagogika
opis

Przygotujemy cię do trafnego ustalania i analizowania ogólnych praw i mechanizmów stanowiących podstawę rozwoju psychofizycznego oraz społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo, planowania rewalidacji, kształcenia, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie z uwzględnieniem ich wielorakich uwarunkowań. Przygotujemy cię do budowania własnego warsztatu pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Podstawy pedagogiki specjalnej
opis

Dowiesz się o istocie pedagogiki specjalnej jako nauki teoretycznej i praktycznej; kształtowania postawy humanistycznej, a zwłaszcza szacunku i wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych i wymagających pomocy.

Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
opis

Poznasz Prawne aspekty polityki społecznej dla osób niepełnosprawnych, które zostały określone w Konstytucji oraz w dokumentach międzynarodowych.. Jakie zasady dotyczą praw osób niepełnosprawnych. Jakie pozytywne przykłady działań możemy zauważyć w miastach.

Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
opis

Poznasz problemy medyczne i społecznego funkcjonowania, problemy integracji społecznej, akceptacji.

Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
opis

Poznasz podstawowe techniki terapii poznawczo-behawioralnej , wykorzystanie możliwości twórczych jako ważny element terapii. Poznasz wybrane problemy psychologiczne.

Rewalidacja indywidualna
opis

Poznasz metody pracy stosowanych w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w ramach zajęć rewalidacji indywidualnej. Poznasz wiedzę dotyczącą praktycznych i teoretycznych metod stosowanych w ramach rewalidacji indywidualnej.

Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
opis

Dowiesz się jak pomagać , wspierać rodzinę . Jak z nią współpracować . Jak dziecko funkcjonuje w rodzinie , jak należy zadbać o jego potrzeby edukacyjne.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
opis

Poznasz formy pomocy dziecku , poznasz specjalistyczne zajęcia , które mają poprawić sprawność dziecka z różnymi deficytami.

Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną
opis

Poznasz systemy wsparcia społecznego , rodzaje i formy wsparcia , Instytucje pomagające .

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 31.07.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4200,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 350 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Z tej specjalności można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk.

Moduł I 60h, można ubiegać się o całkowite zwolnienie z praktyk, na podstawie posiadanej kwalifikacji – np. ukończona już jedna specjalność z pedagogiki specjalnej, na jakiejkolwiek uczelni.

Moduł II 120h, można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk, na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego (np. praca z dziećmi ze studiowanej specjalności).

W celu ubiegania się o zwolnienie z praktyk, należy złożyć stosowne dokumenty do dnia 15.12.2023 (decyduje data stempla pocztowego).

Wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów, otrzymają Państwo pisząc na adres [email protected] lub pod numerem telefonu 32 787 57 47

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.