FAQ

Pytania dotyczące studiów

Czy mogę studiować w swoim mieście?

Tak pod warunkiem, że zapisując się na daną specjalność studiów zaznaczy Pani/Pan miejscowość z której się Pani/Pan zapisuje i jeżeli na danej specjalności będzie 20 lub więcej osób z tej samej miejscowości i okolic to wówczas zorganizujemy dla Państwa studia na miejscu.

Czy posiadając tytuł licencjata mogę podjąć studia podyplomowe?

Tak, absolwenci studiów I i II stopnia, czyli osoby posiadające tytuł licencjata bądź magistra oraz osoby z wykształceniem wyższym mogą podjąć studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach.

Jaki tytuł i dokument uzyskam po ukończeniu studiów podyplomowych?

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według obowiązującego wzoru MNiSW. Według prawa polskiego, ukończenie studiów podyplomowych nie uprawnia do otrzymania dodatkowego tytułu naukowego.

Jak mogę zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zostać studentem studiów podyplomowych w ISP w Tychach należy:

– wydrukować i wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy podany na naszej stronie internetowej (w zakładce Wymagane dokumenty),

– dokonać opłaty wpisowej 200zł, opłatę można wpłacić w sekretariacie uczelni lub dokonać przelewu na numer konta podany w zakładce „Wymagane dokumenty….”

Należy dostarczyć lub przesłać pocztą do sekretariatu dokumenty:

– wypełniony kwestionariusz

– kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

– jedno zdjęcie,

– dowód wpłaty wpisowego.

Czy czesne za studia podyplomowe można wpłacać w systemie ratalnym, jeżeli tak, czy wówczas koszt studiów ulega zmianie?

Słuchacze studiów podyplomowych mogą wpłacać czesne w ratach, koszt studiów pozostaje bez zmiany.

W jakim wieku można zapisać się na studia podyplomowe?

W naszym Instytucie studiują osoby w każdym wieku, już po licencjacie, mając 22 lata, a co 7 osoba studiująca w Instytucie ma powyżej 50 lat.

Czy wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest dodatkowo płatne?

Nie, słuchacze studiów podyplomowych nie wnoszą dodatkowych opłat za świadectwo ukończenia.

W jakie dni odbywają się zajęcia na studiach podyplomowych?

Na większości specjalności zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, w godzinach od 8:00 do 16:00. Po średnio 1,5 weekendu w miesiącu.

Chciałabym złożyć dokumenty rekrutacyjne, w jakich godzinach pracuje sekretariat?

Dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, oraz w soboty od godziny 8:00 do 13:00. W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień sekretariat w soboty jest nieczynny.

Czy istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych?

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy dla osób zainteresowanych podniesieniem lub uzupełnieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Powiatowy urząd pracy może pokryć nawet 100% kosztów studiów, o ile nie przekroczą one wartości 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania dofinansowania znajdziecie Państwo na stronie internetowej: Dofinansowanie studiów

Chciałam zapytać kto podpisuje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych?

Świadectwa studiów podyplomowych podpisuje Rektor i Dziekan

Jak wylicza się średnią uzyskaną na świadectwie?

Średnią ocen jest średnia arytmetyczna uzyskana z egzaminów i zaliczeń i ta ocena jest wpisana na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

Z jaką częstotliwością są spotkania na specjalności „Oligofrenopedagogika” w przypadku wersji 2 semestralnej?

W tym przypadku zajęcia będą się odbywały częściej niż 2 razy w miesiącu aby w 2 semestry ukończyć przewidzianą programem ilość godzin.

Jakie będę miała kwalifikacje po ukończeniu specjalności matematyka?

Będzie Pani miała uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Co będę miała wpisane na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych?

Będzie Pani miała napisane, iż ukończyła Pani studia podyplomowe na kierunku Pedagogika w zakresie danej specjalności.

W jakim systemie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela) od godziny 8:00.

Pytania dotyczące płatności

Jaki jest koszt studiów?

Całkowity koszt studiów trzysemestralnych wynosi 3900zł. Jeden semestr 1300zł. Dla absolwentów zniżka do każdego semestru 100zł. Koszt studiów jest uzależniony od naboru i specjalności.

Ile wynosi opłata wpisowego i czy ta opłata jest uwzględniona w opłacie czesnego?

Wpisowe wynosi 200zł i ta opłata nie jest uwzględniona na poczet czesnego.

Czy opłaty czesnego za studia można dokonać w ratach?

Tak, istnieje możliwość rozłożenia kosztów. Jedną ratę na semestr lub 2 raty na semestr. Na indywidualną prośbę słuchacza możliwe jest rozłożenie opłaty na maksymalnie 10 rat.

Czy w przypadku rat czesnego za studia jest pobierana dodatkowa opłata i czy w związku z tym raty są wyższe?

Raty są stałe.

Czy mogę starać się o stypendium na studiach Podyplomowych?

Na studiach podyplomowych nie ma stypendiów.

Czy wydajecie Państwo faktury za opłatę czesnego i zaświadczenia?

Wystawiamy faktury i zaświadczenia po uprzednim zgłoszeniu mailowym. Faktury prosimy zgłaszać na adres mailowy: [email protected] Czas przygotowania faktury wynosi 7 dni - wówczas odsyłamy drogą mailową oryginał do wydruku. Ta sama procedura dotyczy wydawania zaświadczenia - jeśli słuchacz zechce otrzymać oryginał, prosimy o wysłanie prośby na adres: [email protected]

Czy wydanie świadectwa wiąże się z odpłatnością?

Nie świadectwa są wydawane bez dodatkowej opłaty.

Czy w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) też należy uiścić czesne?

Nie, miesiące wakacyjne są niepłatne.

Czy jest jakakolwiek możliwość uzyskania dofinansowania do studiów?

O dofinansowanie mogą starać się osoby pracujące w szkołach i przedszkolach tzn. w swoich Zakładach Pracy, które uzyskają zgodę swojego Dyrektora, a także osoby niepracujące w Państwowych Urzędach Pracy oraz osoby niepełnosprawne w PEFRON.

O dofinansowanie można również ubiegać się w naszej Fundacja "Za horyzont" http://fundacjazahoryzont.pl/

Czy można studiować 2 specjalności jednocześnie i czy wówczas słuchaczowi przysługuje jakaś zniżka?

Tak, można jak najbardziej studiować 2 specjalności i obowiązuje zniżka do drugiej specjalności w wysokości 100zł do każdego semestru.

Pytania dotyczące praktyk

Czy w czasie studiów są realizowane praktyki pedagogiczne i w jakiej ilości godzin?

Tak na studiach podyplomowych są praktyki w zależności od specjalności w ilości 180 godzin, Pedagogika Specjalna, dla specjalizacji nauczycielskich 120 godzin dla czynnych nauczycieli tylko 60 godzin a dla specjalności jak pedagogika Marii Montessori 30 godzin, dla specjalności Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 180 godzin praktyk, Integracja sensoryczna 120 godzin, oraz 60 godziny na specjalności Zarządzanie Oświatą.

Jeśli miałam praktyki na studiach, to czy będę zwolniony/a z odbywania ich na studiach podyplomowych?

Niestety, praktyki muszą być zrealizowane według wymienionych godzin w skierowaniu od momentu rozpoczęcia u nas studiów podyplomowych aż do ich zakończenia.

Jeśli pracuję zawodowo z dziećmi z Autyzmem i zespołem Aspergera, czy mogę być całkowicie zwolniony/a z praktyk?

Tak jest taka możliwość należy wówczas przedłożyć stosowne zaświadczenie z Zakładu Pracy, potwierdzające pracę z dziećmi z autyzmem przekazujemy je do Uczelni i to Dziekan decyduje o całkowitym zwolnieniu z praktyk lub zrealizowaniu ich częściowo w godzinach przez Dziekana wyznaczonych.

Czy wystawiacie skierowanie na praktyki?

Tak, wydajemy skierowania z dokładną liczbą godzin mailowo lub osobiście w sekretariacie.

Jaką należy złożyć dokumentację, aby mieć zaliczoną praktykę?

Należy złożyć zeszyt 16 kartkowy z rozpisanymi praktykami ze skierowania w zależności od realizowanych ilości godzin. Daty, ilość godzin, opis przebiegu praktyk na końcu zeszytu opinia opiekuna praktyk oraz jeśli słuchacz realizuje 60 godzin praktyk również dodatkowo zaświadczenie z pracy .

W jakich placówkach możemy odbywać praktyki i czy Państwo zawieracie umowy z daną placówką?

W każdej placówce oświatowej szkoła, przedszkole w przypadku specjalności nauczycielskich. Nie podpisujemy umów z placówkami w celu odbycia praktyk przez słuchacza, każdy słuchacz praktyki załatwia sobie indywidualnie.

Czy można być całkowicie zwolnionym z praktyk?

Jedynie nauczyciele są zwolnieni z 90 godzin praktyk - wówczas mają do zrealizowania 60 godzin. Pozostałe osoby niepracujące w charakterze nauczyciela muszą odbyć praktyki w wymiarze 150 godzin.

W jakim terminie należy odbyć praktykę?

Praktyka musi być zrealizowana wraz z zakończeniem wszystkich zajęć studiów.

Pytania dotyczące rekrutacji

W jakie dni tygodnia odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w zjazdach sobotnio-niedzielnych średnio 2 razy w miesiącu.

W jakim czasie realizuje się studia?

W zależności od specjalności, studia trwają 2, 3 lub 4 semestry. Istnieje możliwość realizacji studiów w przyspieszonym trybie.

W jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają w godzinach między 8:00 a 17:00.

Czy otrzymam indeks na studiach podyplomowych?

Na studiach podyplomowych obowiązuje i jest wydawana tylko karta egzaminacyjna.

W jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się godzinach od 8:00 do 16:00.

Czy otrzymam indeks na studiach podyplomowych?

Na studiach podyplomowych obowiązuje i jest wydawana tylko karta egzaminacyjna. Instytut nie ma obowiązku wydawania indeksów.

Czy na zakończenie studiów pisze się pracę dyplomową?

Na zakończenie studiów nie pisze się pracy dyplomowej oraz nie ma obowiązku obrony pracy. Podstawą do wystawienia oceny na świadectwie jest arytmetyczna średnia ocen z całego toku studiów.

Czy obecność na zajęciach jest obowiązkowa?

O frekwencji decyduje wykładowca - na pierwszych zajęciach informuje, jaka jest dopuszczalna ilość nieobecności oraz możliwość zaliczenia przedmiotu.

Gdybym nie mógł/a uczestniczyć w zajęciach z przyczyn losowych, to jak mogę zaliczyć przedmiot?

O sposobie zaliczenia przedmiotu decyduje wykładowca - najczęściej jest to napisanie referatu, uczestniczenie w zajęciach z inną grupą lub spotkanie indywidualne z wykładowcą w celu zaliczenia przedmiotu przy wcześniejszym opracowaniu zagadnień.

Jakie dokumenty należy złożyć na studia w procesie rekrutacji?

  • Kwestionariusz osobowy
  • Kserokopia Dyplomu studiów I lub II stopnia
  • 2 zdjęcia
  • 2 egzemplarze umowy podpisane własnoręcznie

W jakim celu są podpisywane umowy i kiedy otrzymam jedną z nich, skoro podpisałem/am 2 egzemplarze?

To są umowy oświadczeniach edukacyjnych wypisywane przez Państwa i podpisywane przez obie strony. Umowy wraz z dokumentami odsyłamy do Uczelni i po podpisaniu przez Rektora są wydawane Państwu osobiście na poszczególnych zajęciach lub drogą listową wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Jak można zapisać się na studia?

Należy zapisać się on-line i dostarczyć wymagany komplet dokumentów do sekretariatu ISP osobiście lub przesłać pocztą do 7 dni od daty zalogowania.

Czy otrzymam legitymację?

Na studiach podyplomowych nie wydaje się legitymacji.

Co w przypadku mojej rezygnacji ze studiów z przyczyn ode mnie niezależnych?

Zgodnie z podpisaną umową, należy natychmiast napisać podanie dotyczące rezygnacji ze studiów.

Jakie mam uprawnienia po studiach podyplomowych?

Po ukończeniu studiów podyplomowych posiada się uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czy jest możliwość przepisania oceny ze studiów, jeśli przedmiot był zrealizowany na innych studiach?

Tak, jest taka możliwość, jednak leży to w gestii indywidualnej wykładowcy.

W jakim odstępie czasu po zapisaniu się na studia otrzymam kartę egzaminacyjną i umowę?

Karty, które przygotowujemy, odsyłamy wraz z umowami do uczelni. Po podpisaniu przez Rektora, Uczelnia nam je odsyła, a my wydajemy je słuchaczom, informując ich o tym mailowo. Okres oczekiwania do 1 miesiąca.

W jakim wieku można zapisać się na studia podyplomowe?

Wiek nie ma znaczenia , każdy może podjąć studia, kto ukończył 1 stopień studiów. Pedagogiczne jeśli chodzi o specjalności nauczycielskie.

W jakich dniach czynny jest sekretariat?

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 8:00-16:00 w soboty od 8:00-13:00, a w okresie rekrutacyjnym od 8:00-18:00 (o czym informujemy na stronie internetowej).

Pytania ogólne

Z jaką współpracujecie uczelnią?

Instytut współpracuje z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu woj. Opolskie.

Czy macie Państwo dogodną ilość miejsc do parkowania? Jeśli tak, to czy znajdują się blisko miejsca zajęć?

Tak w pobliżu budynku Instytutu jest dużo miejsc parkingowych niepłatnych, jak również przy Ośrodkach zamiejscowych gdzie odbywają się zajęcia.

Czy w programach studiów są uwzględnione punkty transferowe ECTS?

Tak w każdym programie poszczególnej specjalności są przypisane punkty ECTS. Obowiązuje 60 punktów ECTS na rok.

W jakiej odległości od Dworca PKP się mieści Instytut?

Dworzec znajduje się w odległości 10 minut drogi na pieszo od Naszego Instytutu.

Jaka uczelnia wydaje świadectwa?

Organizujemy studia przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu, uczelnia wydaje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Kiedy wydawane są świadectwa?

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawane są we wrześniu.

W jaki sposób można się kontaktować z wykładowcą?

Kontakt jest możliwy tylko poprzez maila, który jest podany w zakładce " znajdź prowadzącego" na profilu słuchacza na Wirtualnym Dziekanacie.

Pod jakim numerem rejestru Uczelni Wyższych jest wpisana Uczelnia WSHE w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego?

Jest to uczelnia niepaństwowa, wpisana w rejestr Uczelni pod numerem 79, a obecnie 217.

W jakim wieku można zapisać się na studia podyplomowe?

Wiek nie ma znaczenia - naukę na studiach podyplomowych może podjąć każdy, kto ukończył 1 stopień studiów.

Czy mając kartę 3+ mogę ubiegać się o zniżkę czesnego?

Tak, każdy, kto posiada kartę 3+ ma 10% zniżki do czesnego w każdym semestrze.

Jakie studia muszę ukończyć, aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych?

Wystarczy mieć ukończone studia I lub II stopnia i posiadać przygotowanie pedagogiczne w przypadku specjalności nauczycielskiej.

Czy po studiach ekonomicznych mogę studiować na studiach podyplomowych i zostać nauczycielem?

Tak można studiować należy rozpocząć studia od specjalności przygotowanie pedagogiczne aby podjąć pracę w szkole lub w przedszkolu i później można wybrać dowolną ze specjalności nauczycielskich, lub innych.

Czy na wszystkie specjalności w ofercie należy posiadać przygotowanie pedagogiczne?

Nie są specjalności w ofercie na, które nie jest wymagane jest przygotowanie pedagogiczne jedynie w przypadku specjalności nauczycielskich tak.

Czym jest specjalny program nauczania w przypadku wyboru 2 specjalności?

Słuchacz podejmujący naukę na 2 specjalnościach otrzymuje zniżkę 100zł do semestru do 2 wybranej specjalności i na przedmioty, które są w programie takie same na tych dwóch specjalnościach uczęszcza 1 raz i ma zaliczenie przedmiotu w 2 kartach egzaminacyjnych wybranych 2 specjalności.