FAQ

Czy mogę studiować w swoim mieście?

Tak pod warunkiem, że zapisując się na daną specjalność studiów zaznaczy Pani/Pan miejscowość z której się Pani/Pan zapisuje i jeżeli na danej specjalności będzie 20 lub więcej osób z tej samej miejscowości i okolic to wówczas zorganizujemy dla Państwa studia na miejscu.

Czy posiadając tytuł licencjata mogę podjąć studia podyplomowe?

Tak, absolwenci studiów I i II stopnia, czyli osoby posiadające tytuł licencjata bądź magistra oraz osoby z wykształceniem wyższym mogą podjąć studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach.

Jaki tytuł i dokument uzyskam po ukończeniu studiów podyplomowych?

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według obowiązującego wzoru MNiSW. Według prawa polskiego, ukończenie studiów podyplomowych nie uprawnia do otrzymania dodatkowego tytułu naukowego.

Jak mogę zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zostać studentem studiów podyplomowych w ISP w Tychach należy:

– wydrukować i wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy podany na naszej stronie internetowej (w zakładce Wymagane dokumenty)

– dokonać opłaty wpisowej 200zł, opłatę można wpłacić w sekretariacie uczelni lub dokonać przelewu na numer konta podany w zakładce „Wymagane dokumenty….”

– dostarczyć lub przesłać pocztą do sekretariatu dokumenty:

– wypełniony kwestionariusz

– kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

– kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona)

– dwa zdjęcia,

– dowód wpłaty wpisowego

– zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem za 7,80 zł

Czy czesne za studia podyplomowe można wpłacać w systemie ratalnym, jeżeli tak, czy wówczas koszt studiów ulega zmianie?

Słuchacze studiów podyplomowych mogą wpłacać czesne w ratach, koszt studiów pozostaje bez zmiany.

W jakim wieku można zapisać się na studia podyplomowe?

W naszym Instytucie studiują osoby w każdym wieku, już po licencjacie, mając 22 lata, a co 7 osoba studiująca w Instytucie ma powyżej 50 lat.

Czy wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest dodatkowo płatne?

Nie, słuchacze studiów podyplomowych nie wnoszą dodatkowych opłat za świadectwo ukończenia.

W jakie dni odbywają się zajęcia na studiach podyplomowych?

Na większości specjalności zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, w godzinach od 8:00 do 16:00. Po średnio 1,5 weekendu w miesiącu.

Chciałabym złożyć dokumenty rekrutacyjne, w jakich godzinach pracuje sekretariat?

Dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, oraz w soboty od godziny 8:00 do 13:00. W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień sekretariat w soboty jest nieczynny.

Czy istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych?

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy dla osób zainteresowanych podniesieniem lub uzupełnieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Powiatowy urząd pracy może pokryć nawet 100% kosztów studiów, o ile nie przekroczą one wartości 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania dofinansowania znajdziecie Państwo na stronie internetowej: Dofinansowanie studiów

Chciałam zapytać kto podpisuje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych?

Świadectwa studiów podyplomowych podpisuje Rektor i Dziekan

Jak wylicza się średnią uzyskaną na świadectwie?

Średnią ocen jest średnia arytmetyczna uzyskana z egzaminów i zaliczeń i ta ocena jest wpisana na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

Z jaką częstotliwością są spotkania na specjalności „Oligofrenopedagogika” w przypadku wersji 2 semestralnej?

W tym przypadku zajęcia będą się odbywały częściej niż 2 razy w miesiącu aby w 2 semestry ukończyć przewidzianą programem ilość godzin.

Jakie będę miała kwalifikacje po ukończeniu specjalności matematyka?

Będzie Pani miała uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Co będę miała wpisane na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych?

Będzie Pani miała napisane, iż ukończyła Pani studia podyplomowe na kierunku Pedagogika w zakresie danej specjalności.