Najczęściej zadawane pytania

Pytania ogólne
Czy posiadając tytuł licencjata mogę podjąć studia podyplomowe?

Tak, wszyscy absolwenci studiów I i II stopnia, czyli wszyscy absolwenci z dyplomem uczelni wyższej mogą podjąć studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach.

Jaki tytuł i dokument uzyskam po ukończeniu studiów podyplomowych?

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według obowiązującego wzoru MEiN. Według prawa polskiego, ukończenie studiów podyplomowych nie uprawnia do otrzymania dodatkowego tytułu naukowego.

Jakie będę miała kwalifikacje po ukończeniu specjalności matematyka?

Będzie Pani miała uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, jeżeli wcześniej uzyskane kwalifikacje, będą wystarczające (np. by nauczać w szkołach, wymagane jest przygotowanie pedagogiczne).

Co będę miała wpisane na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych?

Będzie Pani miała napisane, iż ukończyła Pani studia podyplomowe w zakresie danej specjalności. Jeżeli chodzi o pedagogikę specjalną, to na świadectwie będzie napisane iż ukończył/-a Pan/-i studia podyplomowe w zakresie „Pedagogika Specjalna – … (+ukończona specjalność).

Czy można studiować dwie specjalności jednocześnie i czy wówczas słuchaczowi przysługuje jakaś zniżka?

Tak, można jak najbardziej studiować dwie specjalności. Wówczas, jeżeli słuchacz ma ten sam przedmiot na dwóch specjalnościach, uczestniczy tylko w jednych zajęciach. Zniżki przyznawane są indywidualnie. W tej kwestii prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 / 787 57 47.

W jakim celu są podpisywane umowy i kiedy otrzymam jedną z nich, skoro podpisałem/-am dwa egzemplarze?

Umowy są standardowym dokumentem na świadczenie usług edukacyjnych. Umowa podpisana w wersji elektronicznej za pomocą platformy Autenti, zostanie Panu/-i odesłana w ciągu 7 dni, niezwłocznie po podpisaniu przez Rektora WSH-E w Brzegu. Osoby zapisane osobiście mogą odebrać umowy w siedzibie Instytutu. Umowy wysyłane pocztą, będą odsyłane na adres do korespondencji.

Jak można zapisać się na studia?

• Należy zarejestrować się na https://wd.podyplomowka.edu.pl/Rekrutacja/RKonto/Register • Na podanego maila zostanie wysłany login i hasło • Należy zalogować się do wirtualnego dziekanatu • Uzupełnić dane w zakładce „Krok 1: Wprowadzanie danych osobowych” (podane dane są niezbędne dla wystawienia świadectwa na koniec studiów i zostały zminimalizowane do wymaganych prawem danych) • W kolejnym kroku należy wybrać sposób płatności i specjalność • W ostatnim kroku, należy potwierdzić chęć zapisania się na studia na wybranej specjalności. Dla Państwa wygody, umowy można podpisać na trzy sposoby :  Poprzez platformę Autenti – wszystkie formalności załatwiane są online. Wszystkie dokumenty zostaną dostarczone na podany adres mailowy. Jedyne co trzeba będzie załączyć w wirtualnym dziekanacie, to skan dyplomu z uczelni wyższej (może być nawet licencjat).  Osobiście w Instytucie pod adresem: o Instytut Studiów Podyplomowych o Ul. Sienkiewicza 1 o 43-100 Tychy o Należy przynieść jedynie dyplom lub ksero dyplomu uczelni wyższej i dokument tożsamości. Resztę formalności załatwi kierownik sekretariatu.  Pobierając komplet dokumentów z zakładki „Wydruki rekrutacyjne” i wysyłając na powyższy adres: o Kwestionariusz osobowy; o Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych min. I – go stopnia; o 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (umowa będzie dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line lub można ją wypełnić i podpisać w sekretariacie podczas składania dokumentów); o Zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO.

Czy otrzymam legitymację?

Na studiach podyplomowych nie wydaje się legitymacji.

W jakich dniach czynny jest sekretariat?

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 16:00 w piątek od 8:00-15:00.

Z jaką współpracujecie uczelnią?

Instytut współpracuje z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu woj. Opolskie.

Czy realizacja studiów będzie zgodna z nową reformą w oświacie?

Tak, programy nauczania są dostosowany do nowej reformy szkolnictwa według określonych standardów nauczania.

Z jakich uczelni są nasi wykładowcy?

Jest to wyspecjalizowana kadra wykładowców praktyków z obszaru Śląska i okolic.

Czy w programach studiów są uwzględnione punkty transferowe ECTS?

Tak w każdym programie poszczególnej specjalności są przypisane punkty ECTS. Obowiązuje 60 punktów ECTS na rok.

Ilu musi być przyjętych słuchaczy, aby utworzyła się grupa?

Tworzymy grupy od 12 osób, więc prawdopodobieństwo uruchomienia się grupy jest bardzo duże. (Ośrodki pozamiejscowe 15 osób).

Czy po studiach ekonomicznych mogę studiować na studiach podyplomowych i zostać nauczycielem?

Tak. Studia należy rozpocząć od specjalności przygotowanie pedagogiczne. Po ukończeniu studiów, można starać się o przyjęcie w placówkach oświatowych, na nauczyciela przedmiotów ekonomicznych, jednak należy pamiętać, że to dyrektor placówki decyduje, czy wcześniejsze wykształcenie będzie odpowiednie dla nauczanych w szkole przedmiotów. Można również równolegle studiować inną specjalność, rozszerzając tym samym zakres kompetencji.

Czy na wszystkie specjalności w ofercie należy posiadać przygotowanie pedagogiczne?

Nie. Uczelnia nie wymaga przygotowania pedagogicznego, w celu rozpoczęcia studiów podyplomowych.

Więcej infomacji

Więcej informacji --> www.podyplomowka.edu.pl/faq

Chciałabym złożyć dokumenty rekrutacyjne osobiście. W jakich godzinach pracuje sekretariat?

Dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe można składać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00. W piątek sekretariat czynny jest w godz. od 7:30 do 15:00

Pytania dotyczące płatności
Czy czesne za studia podyplomowe można wpłacać w systemie ratalnym, jeżeli tak, czy wówczas koszt studiów ulega zmianie?

Słuchacze studiów podyplomowych mogą wpłacać czesne w ratach, całkowity koszt studiów pozostaje bez zmiany.

Chciałam zapytać kto podpisuje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych?

Świadectwa studiów podyplomowych podpisuje Rektor i Dziekan

Jaki jest koszt studiów?

Aktualne ceny każdej specjalności można znaleźć na stronie https://www.podyplomowka.edu.pl/specjalnosci. Po lewej stronie znajduje się wyszukiwarka, w której można wpisać część nazwy interesującej nas specjalności (np. „oligo” lub „sensor”). Absolwenci mogą ubiegać się o zniżkę 100zł do każdego semestru.

Ile wynosi opłata wpisowego i czy ta opłata jest uwzględniona w opłacie czesnego?

Wpisowe wynosi 200 zł. Opłata nie jest uwzględniona na poczet czesnego.

Czy mogę starać się o stypendium na studiach podyplomowych?

Na studiach podyplomowych nie ma stypendiów.

Czy wydajecie Państwo faktury za opłatę czesnego i zaświadczenia?

Wystawiamy faktury i zaświadczenia po uprzednim zgłoszeniu mailowym. Faktury prosimy zgłaszać na adres mailowy: [email protected]. Do siedmiu dni od zgłoszenia, faktura zostanie umieszczona na koncie słuchacza w wirtualnym dziekanacie. Ta sama procedura dotyczy wydawania zaświadczenia - jeśli słuchacz zechce otrzymać oryginał, prosimy o wysłanie prośby na adres: [email protected]. W przypadku podania danych do faktury prosimy o upewnienie się na kogo ma być wystawiona faktura. Zgodnie z proponowanymi zmianami w prawie, nie będzie możliwości wycofania faktury i wydania ponownie na inną osobę bądź instytucję.

Czy jest jakakolwiek możliwość uzyskania dofinansowania do studiów?

Instytut akceptuje wiele form dofinansowania. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy dla osób zainteresowanych podniesieniem lub uzupełnieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Powiatowy urząd pracy może pokryć nawet 100% kosztów studiów, o ile nie przekroczą one wartości 300% przeciętnego wynagrodzenia. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania dofinansowania znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/centrum-dofinansowan-isp. Można również ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych, ze względu na trudną sytuację materialną w fundacji „Za horyzont”. Wszelkie informacje zawarte są na stronie fundacji http://fundacjazahoryzont.pl/potrzebuje-studiuje/

Czy można być całkowicie zwolnionym z praktyk?

Tak. Można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk. Wszystko zależy od posiadanych kwalifikacji i/lub posiadanego doświadczenia zawodowego.

Jakie dokumenty należy złożyć na studia w procesie rekrutacji?

Kwestionariusz osobowy Kserokopia Dyplomu studiów I lub II stopnia 2 zdjęcia 2 egzemplarze umowy podpisane własnoręcznie Po poprawnym przejściu procesu rekrutacyjnego, dokumenty będą dostępne do pobrania w zakładce „wydruki rekrutacyjne”. Na komplet dokumentów składa się: Kwestionariusz osobowy – podpisany w dwóch miejscach Umowa w dwóch kopiach – podpisane na końcu Informacja RODO WSH-E – podpisana na końcu Ksero dyplomu ukończenia uczelni wyższej (min. licencjat)

Pod jakim numerem rejestru Uczelni Wyższych jest wpisana Uczelnia WSHE w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Jest to uczelnia niepubliczna, wpisana w rejestr Uczelni pod numerem 217.

Czym jest specjalny program nauczania w przypadku wyboru 2 specjalności?

Słuchacz podejmujący naukę na 2 specjalnościach uczęszcza na nie tylko 1 raz i ma zaliczenie tego samego przedmiotu w 2 kartach egzaminacyjnych, w obu wybranych specjalnościach.

Gdzie znajdę numer konta do wpłat?

W wirtualnym dziekanacie, po lewej stronie menu, należy wybrać zakładkę „Finanse”. Na otworzonej stronie u góry strony, należy wybrać „Dane do przelewów”. W tym miejscu podany jest indywidualny numer, przyporządkowany każdemu słuchaczowi.

Pytania dotyczące przebiegu studiów podyplomowych
Jak wylicza się średnią uzyskaną na świadectwie?

Średnią ocen jest średnia arytmetyczna uzyskana z egzaminów i zaliczeń, i ta ocena jest wpisana na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

Czy w czasie studiów są realizowane praktyki pedagogiczne i w jakiej ilości godzin?

Tak. W większości naszych specjalności praktyki są obowiązkowe. Wiąże się to z wymogami ustaw i rozporządzeń. Jednak na podstawie doświadczenia, jeżeli słuchacz aktualnie pracuje w danej specjalności, możne on ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk. W tym celu, należy złożyć podanie o zwolnienie z praktyk i zaświadczenie od dyrektora placówki. Poniższa tabela wskazuje ilości godzin wymaganych do zaliczenia praktyk. https://www.dropbox.com/s/2upbuyi4edhzk8g/Praktyki%20%281%29.pdf?dl=0

W jakie dni tygodnia odbywają się zajęcia?

Na większości specjalności zajęcia odbywają się w systemie sobotnio – niedzielnym, w godzinach od 8:00 do 16:00. Średnio po dwie soboty i dwie niedziele w miesiącu.

W jakim czasie realizuje się studia?

W zależności od specjalności, studia trwają 2, 3 lub 4 semestry. Istnieje możliwość realizacji studiów w przyspieszonym trybie.

Czy otrzymam indeks na studiach podyplomowych?

Na studiach podyplomowych obowiązuje i jest wydawana tylko karta egzaminacyjna.

Czy na zakończenie studiów pisze się pracę dyplomową?

Na zakończenie studiów nie pisze się pracy dyplomowej oraz nie ma obowiązku obrony pracy. Podstawą do wystawienia oceny na świadectwie jest arytmetyczna średnia ocen z całego toku studiów.

Czy obecność na zajęciach jest obowiązkowa?

O frekwencji decyduje wykładowca - na pierwszych zajęciach informuje, jaka jest dopuszczalna ilość nieobecności oraz możliwość zaliczenia przedmiotu.

Gdybym nie mógł/a uczestniczyć w zajęciach z przyczyn losowych, to jak mogę zaliczyć przedmiot?

O sposobie zaliczenia przedmiotu decyduje wykładowca - najczęściej jest to napisanie referatu, uczestniczenie w zajęciach z inną grupą lub spotkanie indywidualne z wykładowcą w celu zaliczenia przedmiotu przy wcześniejszym opracowaniu zagadnień.

Czy jest możliwość przepisania oceny ze studiów, jeśli przedmiot był zrealizowany na innych studiach?

Tak, jest taka możliwość, jednak leży to w gestii indywidualnej wykładowcy.

Jaka uczelnia wydaje świadectwa?

Organizujemy studia przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu, uczelnia wydaje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

W jaki sposób można się kontaktować z wykładowcą?

Kontakt jest możliwy tylko poprzez maila, który jest podany w zakładce "znajdź prowadzącego" na profilu słuchacza na Wirtualnym Dziekanacie.

W jakim wieku można zapisać się na studia podyplomowe?

Wiek nie ma znaczenia, studia może podjąć każdy, kto ukończył I-szy stopień studiów i dysponuje dyplomem uczelni wyższej. Pedagogiczne jeśli chodzi o specjalności nauczycielskie.

Pytania dotyczące praktyk
Jeśli miałam praktyki na studiach, to czy będę zwolniony/a z odbywania ich na studiach podyplomowych?

Niestety nie. Praktyki muszą być zrealizowane według wymienionych godzin w obrębie studiowanej specjalności.

Jeśli pracuję zawodowo z dziećmi z Autyzmem i zespołem Aspergera, czy mogę być całkowicie zwolniony/a z praktyk?

Tak, jest taka możliwość. Należy wówczas przedłożyć stosowne zaświadczenie z Zakładu Pracy, potwierdzające pracę z dziećmi z autyzmem. Przekażemy je do Uczelni i to Dziekan decyduje o całkowitym zwolnieniu z praktyk lub zrealizowaniu ich częściowo w ilości godzin przez Dziekana wyznaczonych.

Czy wystawiacie skierowanie na praktyki?

Skierowania na praktyki dostępne są na stronie każdej specjalności w zakładce „Praktyki”, ale jeżeli jest taka potrzeba to wysyłamy skierowania z dokładną liczbą godzin mailowo lub wydajemy osobiście w sekretariacie.

Jaką należy złożyć dokumentację, aby mieć zaliczoną praktykę?

Należy założyć zeszyt 16 kartkowy z rozpisanymi praktykami ze skierowania w zależności od realizowanych ilości godzin. Powinny się w nim znaleźć daty, ilość godzin, opis przebiegu praktyk, a na końcu zeszytu opinia opiekuna praktyk oraz jeśli słuchacz realizuje 60 godzin praktyk również dodatkowo zaświadczenie z pracy.

W jakich placówkach możemy odbywać praktyki i czy Państwo zawieracie umowy z daną placówką?

Słuchacz samodzielnie wskazuje instytucję, która wyrazi gotowość przyjęcia go na praktykę. Praktyki zawodowe są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty udzielających wsparcie uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom. Na wniosek słuchacza, uczelnia może podpisać umowę, ze wskazaną przez słuchacza placówką, w celu odbycia praktyk przez słuchacza. W tym celu zawierane jest porozumienie w sprawie praktyk.

W jakim terminie należy odbyć praktykę?

Praktyka musi być zrealizowana wraz z zakończeniem wszystkich zajęć studiów.

Gdzie znajdę informacje odnośnie praktyk?

Regulamin praktyk dostępny jest na stronie każdej specjalności w zakładce „Praktyki” oraz pod poniższym linkiem: https://www.podyplomowka.edu.pl/files/praktyki/Regulamin_praktyk_studiow_podyplomowych_WSH-E.pdf

Pytania dotyczące rekrutacji
W jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się godzinach od 8:00 do 16:00.

Jakie mam uprawnienia po studiach podyplomowych?

Po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskuje się dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

W jakim odstępie czasu po zapisaniu się na studia otrzymam kartę egzaminacyjną i umowę?

Karty, które przygotowujemy, odsyłamy wraz z umowami do uczelni. Po podpisaniu przez Rektora, Uczelnia nam je odsyła, a my wydajemy je słuchaczom, informując ich o tym mailowo. Okres oczekiwania do 1 miesiąca.