Wymagane dokumenty

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 - semestr zimowy

Aby rozpocząć studia w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach należy dostarczyć do naszego biura następujące dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania tutaj) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (możliwość pobrania tutaj) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona) (oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Dowód wpłaty wpisowego, jeśli jest wymagane.
 • Zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł).
 • Podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych w 2 egzemplarzach (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line) lub wypełniona i podpisana w sekretariacie przy składaniu dokumentów.

Dokumenty można dostarczyć:

 • za pomocą poczty, listownie,
 • złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 31 października 2018 r.
 • UWAGA! Nadal przyjmujemy dokumenty w listopadzie!

Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia danej specjalności studiów.

Nadal możesz się zapisać! Czekamy na Twoje dokumenty!