Praktyki

Ważne informacje dotyczące praktyk:

 1. Słuchacz ma obowiązek odbycia i zaliczenia praktyk programowych przewidzianych w planie studiów,
 2. Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów,
 3. Istnieje możliwość realizowania praktyk w kilku placówkach,
 4. Słuchacz samodzielnie wskazuje instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę,
 5. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktykami w placówce sprawuje opiekun praktyk, który wyznaczany jest przez dyrektora danej placówki.


Warunki zaliczenia praktyk:

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji do Instytutu Studiów Podyplomowych:

 • skierowanie/skierowania z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania - "Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu"),
 • dziennik praktyk,
 • jeden arkusz hospitacji (wszystkie specjalności objęte praktyką za wyjątkiem zarządzania oświatą oraz bibliotekoznawstwa),
 • jeden konspekt (wszystkie specjalności objęte praktyką za wyjątkiem zarządzania oświatą),
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,
 • dodatkowo: nauczyciele czynni zawodowo muszą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w przypadku niektórych specjalności (informacja o konieczności dostarczenia takiego zaświadczenia znajduje się po wejściu w szczegóły specjalności w zakładce "Praktyki". Jeśli tej informacji nie ma, takie zaświadczenie nie jest wymagane).

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się po wejściu na daną specjalność w zakładce "Praktyki"


Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Instytut Studiów Podyplomowych,
ul. Sienkiewicza 1, 43-100 Tychy


Zwolnienie z praktyk:

Istnieje możliwość zwolnienia z praktyk dla słuchaczy z naboru marzec 2022/2023 r. Dokumenty przyjmujemy do 15.05.2023 r. Zwolnione z praktyki mogą zostać tylko te osoby, których stanowisko pracy jest tożsame z aktualnym kierunkiem studiów.

Dokumenty, które należy złożyć w przypadku bycia słuchaczem specjalności z zakresu:

PEDAGOGIKA SPECJANA:

 1. Podanie do Dziekana WSHE dr Bogusławy Łuków-Turkowskiej z prośbą o zwolnienie z praktyk wraz z uzasadnieniem prośby,
 2. Zaświadczenie Dyrektora placówki wraz z informacją na jakim stanowisku Państwo pracują, z zakresem obowiązków oraz okresem zatrudnienia,
 3. Kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia studiów z zakresu pedagogiki specjalnej innej niż studiowany kierunek (jeżeli słuchacz posiada).

POZOSTAŁE SPECJALNOŚCI:

 1. Podanie do Dziekana WSHE dr Bogusławy Łuków-Turkowskiej z prośbą o zwolnienie z praktyk wraz z uzasadnieniem prośby,
 2. Zaświadczenie Dyrektora placówki wraz z informacją na jakim stanowisku Państwo pracują, z zakresem obowiązków oraz okresem zatrudnienia.


W/w dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź listownie do sekretariatu:

Instytut Studiów Podyplomowych,
ul. Sienkiewicza 1, 43-100 Tychy


Dokumenty do zwolnienia z praktyk rozpatrywane są przez Panią Dziekan. Decyzja w sprawie praktyk zostanie przesłana drogą mailową.

Przypominamy: osoby pracujące w szkole TYLKO jako nauczyciele świetlicy i biblioteki nie podlegają zwolnieniu z praktyk.

Po 15.05.2023 r. dokumenty do zwolnienia z praktyk nie będą rozpatrywane, konieczne będzie zrealizowanie całości praktyki.
Do pobrania:

● Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E

● Program praktyk realizowanych na kierunkach z zakresu pedagogiki specjalnej

● Wymiar godzinowy praktyk

● Dziennik Praktyk ISP


Wszystkie skierowania do pobrania:

Przypominamy: nie wiesz, które skierowanie pobrać? Wejdź w szczegóły specjalności i wybierz zakładkę "Praktyki". Tam znajdują się konkretne skierowania do pobrania dla wybranej specjalności.


● Skierowanie na praktykę - 150 godzin - Skierowanie 1

● Skierowanie na praktykę - 120 godzin - Skierowanie 3

● Skierowanie na praktykę - 60 godzin - Skierowanie 2 (moduł I pedagogika specjalna)

● Skierowanie na praktykę - 60 godzin - Skierowanie 4 (czynni zawodowo nauczyciele na specjalnościach szkolnych)

● Skierowanie na praktykę - 60 godzin - Skierowanie 6

● Skierowanie na praktykę - 30 godzin - Skierowanie 5

● Skierowanie na praktykę - Zarządzanie Oświatą (nabór letni 2020/2021)

● Skierowanie na praktykę - Zarządzanie Oświatą (nabór zimowy 2021/2022)

● Skierowanie na praktykę - Bibliotekoznawstwo 120 h

● Skierowanie na praktykę - Bibliotekoznawstwo 60 h