Regulamin praktyk

Zapraszamy do pobrania plików:

Ważne informacje dotyczące praktyk – prosimy o szczegółowe zapoznanie

Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).

Jeśli słuchacz po zapoznaniu z regulaminem praktyk wybierze zamiast dziennika praktyk arkusze hospitacji – muszą być one równe liczbie godzin praktyk, czyli jeśli słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 to wypełnia arkusze hospitacji w liczbie 180 szt.

(Do wyboru arkusze lub dziennik praktyk i 1 arkusz)

Słuchacz ma obowiązek napisania 1 konspektu z zajęć (dotyczy wszystkich specjalności z naboru październik 2020 za wyjątkiem Edukacji Elementarnej i Przygotowania Pedagogicznego – po trzy konspekty).

Jeśli opiekun praktyk w placówce wymaga więcej konspektów słuchacz pisze wedle zaleceń opiekuna ale składa jeden konspekt.

Słuchacz na koniec studiów składa z kartą: dziennik praktyk + 1 arkusz hospitacji (lub arkusze hospitacji równe liczbie godzin praktyk) + 1 konspekt oraz opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki, a także potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolny odcinek ze skierowania).

W dzienniku praktyk prowadzonym przez słuchacza konieczne są pieczątki instytucji; parafowane wszystkie strony dziennika praktyk przez opiekuna, merytoryczna opinia opiekuna, podpisana przez dyrekcję placówki z pieczątką imienną i firmową;


Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E

Wymiar godzinowy praktyk (nabór letni 2021)

Skierowanie na praktykę - 150 godzin

Skierowanie na praktykę - 120 godzin

Skierowanie na praktykę - 60 godzin_2

Skierowanie na praktykę - 60 godzin

Skierowanie na praktykę - 30 godzin

Skierowanie na praktykę - Zarządzanie Oświatą (nabór letni 2020/2021)

Skierowanie na praktykę - Zarządzanie Oświatą (nabór zimowy 2021/2022)

Skierowanie na praktykę - Bibliotekoznawstwo

Instrukcja praktyk symulacyjnych w roku akademickim marzec 2020/2021

Dziennik Praktyk ISP