Praktyki

Praktyki

Ważne informacje dotyczące praktyk:

 1. Słuchacz ma obowiązek odbycia i zaliczenia praktyk programowych przewidzianych w planie studiów.
 2. Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów (słuchacz ma czas maksymalnie do 6 miesięcy od zakończenia zajęć aby złożyć praktyki)
 3. Istnieje możliwość realizowania praktyk w kilku placówkach.
 4. Słuchacz samodzielnie wskazuje instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę.
 5. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktykami w placówce sprawuje opiekun praktyk, który wyznaczany jest przez dyrektora danej placówki.
 6. Praktyki zostają zaliczone na koniec studiów przez Panią Dziekan.Warunki zaliczenia praktyk:

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji do Instytutu Studiów Podyplomowych.

 • dziennik praktyk – w dzienniku musi znaleźć się data zajęć, liczba godzin, temat zajęć oraz krótki opis zajęć
 • jeden arkusz hospitacji - słuchacz pobiera arkusz z placówki lub dowolny wzór z Internetu. Słuchacz prowadzi obserwacje i uzupełnia arkusz. (wszystkie specjalności objęte praktyką za wyjątkiem zarządzania oświatą oraz bibliotekoznawstwa),
 • jeden konspekt - słuchacz sam opracowuje konspekt (wszystkie specjalności objęte praktyką za wyjątkiem zarządzania oświatą), opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,
 • dodatkowo: nauczyciele czynni zawodowo muszą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w przypadku niektórych specjalności (informacja o konieczności dostarczenia takiego zaświadczenia znajduje się po wejściu w szczegóły specjalności w zakładce "Praktyki". Jeśli tej informacji nie ma, takie zaświadczenie nie jest wymagane).

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się po wejściu na daną specjalność w zakładce "Praktyki"


Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Instytut Studiów Podyplomowych,
ul. Sienkiewicza 1, 43-100 TychyZwolnienie z praktyk:

Istnieje możliwość zwolnienia z praktyk.

Dla słuchaczy z naboru marzec 2023/2024 r. Dokumenty przyjmujemy do 15.05.204r.


Zwolnione z praktyki mogą zostać tylko te osoby, których stanowisko pracy jest tożsame z aktualnym kierunkiem studiów.

Dokumenty, które należy złożyć w przypadku bycia słuchaczem specjalności z zakresu:

PEDAGOGIKA SPECJANA:

 1. Podanie do Dziekan WSHE dr Anety Ratajek z prośbą o zwolnienie z praktyk wraz z uzasadnieniem prośby,
 2. Zaświadczenie Dyrektora placówki wraz z informacją na jakim stanowisku Państwo pracują, z zakresem obowiązków oraz okresem zatrudnienia,
 3. Kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia studiów z zakresu pedagogiki specjalnej innej niż studiowany kierunek (jeżeli słuchacz posiada).
 4. Warunkiem zwolnienia z Modułu I praktyk (60h z zakresu pedagogiki specjalnej) jest dostarczenie kserokopii w/w dyplomu/ świadectwa.

POZOSTAŁE SPECJALNOŚCI:

 1. Podanie do Dziekan WSHE dr Anety Ratajek z prośbą o zwolnienie z praktyk wraz z uzasadnieniem prośby,
 2. Zaświadczenie Dyrektora placówki wraz z informacją na jakim stanowisku Państwo pracują, z zakresem obowiązków oraz okresem zatrudnienia.


W/w dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź listownie do sekretariatu:

Instytut Studiów Podyplomowych,
ul. Sienkiewicza 1, 43-100 Tychy


Dokumenty do zwolnienia z praktyk rozpatrywane są przez Panią Dziekan. Decyzja w sprawie praktyk zostanie przesłana drogą mailową.

Przypominamy: osoby pracujące w szkole TYLKO jako nauczyciele świetlicy i biblioteki nie podlegają zwolnieniu z praktyk.

Po wyznaczonym terminie ( 15.05.2024r) dokumenty do zwolnienia z praktyk nie będą rozpatrywane, konieczne będzie zrealizowanie całości praktyki.
Do pobrania:

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E

Program praktyk realizowanych na kierunkach z zakresu pedagogiki specjalnej

Regulamin praktyk realizowanych na kierunkach z zakresu pedagogiki specjalnej (dla słuchaczy z naboru letniego 2023/2024)

Wymiar godzinowy praktyk

Dziennik Praktyk ISP