Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) (studia zdalne)

.

- Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne. Zajęcia prowadzone min. w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci słabowidzących i niewidomych

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) (studia zdalne)

.

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją słuchu. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki – edukacji i rehabilitacji uczniów słabosłyszących i niedosłyszących – do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych. Edukacja to dziedzina wymagająca odpowiedniego podejścia, które polega na elastyczności, wysokiej wrażliwości i gotowości do pokonywania wszelkich trudności i barier. Te mogą dotyczyć wszelkich dysfunkcji rozwojowych, takich jak np. zaburzenia słuchu. Nauczyciele i osoby zajmujące się rehabilitacją osób z ww. problemem, muszą mieć właściwe wykształcenie i przygotowanie, które umożliwi im efektywne wykonywanie pracy i osiąganie coraz lepszych wyników. Praca z takimi dziećmi i młodzieżą wymaga pełnego zaangażowania i pasji, która sprawia, że codzienne obowiązki stają się źródłem niesamowitej satysfakcji i spełnienia — a to przecież najważniejsze aspekty w każdym zawodzie. Jeśli twoim powołaniem jest niesienie profesjonalnej pomocy i wspomaganie osób, które borykają się z przeróżnymi trudnościami wynikającymi z zaburzeń, zapisz się na studia podyplomowe Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) w Instytucie Studiów Podyplomowych. Nasza instytucja do lider w dziedzinie studiów podyplomowych — dysponujemy najlepszą kadrą, składająca się z cenionych specjalistów i wykładowców akademickich. W trakcie 3 semestrów ukończysz studia z zakresu surdopedagogiki i zyskasz doświadczenie, które cieszy się dużą popularnością na współczesnym rynku pracy. Postaw na wykształcenie i przygotowanie najwyższej jakości — zostań specjalistą w swojej dziedzinie i wykorzystaj nabyte kwalifikacje w atrakcyjnej zarobkowo oraz niezwykle rozwijającej pracy. Podnieś swoje kompetencje i ciesz się wiele perspektyw i możliwości zawodowych, dzięki którym z powodzeniem zaplanujesz udaną karierę naukową i zawodową. Zyskaj wiedzę z zakresu metod pracy, właściwej rehabilitacji i rewalidacji grupowej, oraz indywidualnej, a także zdobądź umiejętność biegłego posługiwania się językiem migowym. Kwalifikacje, które przekażemy Ci na oferowanych przez nas studiach podyplomowych to odpowiedź na aktualne potrzeby dzisiejszego społeczeństwa i szkolnictwa. Przekonaj się, jak wiele możemy dla Ciebie zrobić, i jak wiele Ty możesz zrobić dla innych.

Adresaci studiów

 • absolwenci posiadający wyższe wykształcenie
 • absolwenci pedagogiki specjalnej
 • osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne
 • nauczyciele chcący podnosić swoje kwalifikacje
 • osoby, które chcą pracować z dziećmi i dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi w zakresie słuchu różnego stopnia

Cel studiów

 • kompleksowe przekazanie kompetencji i wiedzy, która niezbędna jest w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu
 • przygotowanie do prowadzenia rehabilitacji osób z dysfunkcjami rozwojowymi, oraz komunikacji z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi
 • uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dotyczących diagnozy i metod pracy z dziećmi z uszkodzeniami słuchu

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę:

 • z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami słuchu
 • w szkołach wszelkiego typu na stanowisku surdopedagoga
 • w placówkach opiekuńczych i oświatowo-wychowawczych
 • w placówkach i instytucjach, w których prowadzona jest edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami dotyczącymi słuchu

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem oraz wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
opis

Zostaniesz zapoznany z budową i czynnościami organizmu w celu uzyskania podstaw dla zrozumienia procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących w narządach: głosu, mowy i słuchu w różnych okresach życia człowieka.

Audiologia pedagogiczna
opis

Nauczymy Cię współpracować z otolaryngologiem, audiologiem, protetykiem słuchu, w ocenie patologii narządu słuchu i wdrożenia metod rehabilitacji.

Będziesz przygotowany do pracy w placówkach medycznych oraz w placówkach oświatowych z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu.

Nauczymy przestrzegać tajemnicy zawodowej, praw pacjenta, w tym prawa do rzetelnej informacji na temat proponowanego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.


Diagnostyka surdopedagogiczna
opis

Zapoznasz się z terminologią używaną w diagnostyce pedagogicznej i jej zastosowaniem w dyscyplinach pokrewnych oraz istotą, złożonością i uwarunkowaniami procesu diagnostycznego.

Pogłębisz wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych w diagnozie jednostki i grupy wychowawczej.Ukształtujesz umiejętności diagnostycznych w zakresie doboru adekwatnych metod, technik i narzędzi diagnostycznych oraz rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, ich ocenę i interpretację celem zaprojektowania oddziaływania zapobiegawczego (profilaktycznego) oraz terapeutycznego (korekcyjnego).

Wykształcisz umiejętności diagnozowania specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych

Rozwiniesz praktyczne umiejętności diagnozowania wstępnej dojrzałości szkolnej dziecka, funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, a także efektów zastosowania różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i form pracy edukacyjno-terapeutycznej oraz współpracy szkół i przedszkoli z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

Rozwiniesz umiejętność pozytywnego nastawienia do nabywania wiedzy z zakresu diagnozy pedagogicznej i budowania warsztatu pracy nauczyciela-diagnosty

Diagnostyka w pedagogice specjalnej
opis

Poznasz charakterystykę metod , technik i narzędzi w diagnostyce w pedagogice specjalnej. Poznasz przemiany w myśleniu , usprawnieniu pedagogiki specjalnej.

Dydaktyka specjalna
opis

Poznasz pojęcie dydaktyki specjalnej, poznasz system kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce. Poznasz regulacje prawne, poznasz metody i założenia wspierania rodziny z osobą niepełnosprawną.

Elementy laryngologii, otolaryngologii i foniatrii
opis

Zdobędziesz wiedzę z zakresu: badania podmiotowego i przedmiotowego dorosłych i dzieci, odrębności morfologiczno-fizjologicznych poszczególnych narządów i układów objętych przedmiotem, zasad racjonalnego postępowania diagnostycznego u zdrowych i chorych, działania profilaktycznego w wybranych stanach chorobowych., chorób poszczególnych narządów.

Nauczymy Cię jak zaplanować i zinterpretować badania dodatkowe, zaplanować konsultacje specjalistyczne, ustalić diagnozę i odpowiednie leczenie stwierdzonych schorzeń.
Elementy surdopsychologii
opis

Poznasz miejsce surdopsychologii w systemie nauk oraz usystematyzowaną terminologię stosowaną w ich zakresie.


Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
opis

Poznasz ogół metod , które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.

Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością słuchową
opis

Poznasz podstawowa terminologia z zakresu surdopedagogiki. Etiologia powstawania zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem słuchu. Kategorie zaburzeń mowy. Trudności wynikające z uszkodzenia słuchu. Symptomy zaburzeń funkcjonowania słuchowo-językowego dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Konsekwencje poznawcze zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami słuchu. Identyfikacja trudności edukacyjnych dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Logopedyczna (funkcjonalna) klasyfikacja uszkodzeń słuchu.

Dowiesz się o sposobch komunikowania się osób z uszkodzeniem słuchu: metoda kombinowana, totalna, słuchowa, oralna, migowa, daktylna. Język migowy (PJM) a system językowo-migowy (SJM) – różnice. System językowo-migowy w praktyce – szczegółowe zasady, warianty systemu i ich stosowanie w dydaktyce, rola mówienia i odczytywania z ust.

Przybliżymy metody terapii i kształcenia dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Metody rozwoju językowego i słuchowego u małego dziecka, wykorzystanie różnych metod, np. audytywno-werbalnej. Zasady pracy wspomagające proces edukacyjny. Sposoby oceny postępów w rewalidacji dziecka. Fazy treningu słuchowego.

Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową
opis

Zdobędziesz najważniejsze wiadomości o funkcjonowaniu i rozwoju osób niesłyszących i słabo słyszących oraz o podstawowych zasadach i głównych założeniach pomocy psychologicznej w odniesieniu do zadań rewalidacyjnych .

Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością słuchową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
opis

Nauczysz się postępowania rewalidacyjnego z małym dzieckiem z wadą słuchu: ćwiczenia ogólnorozwojowe: ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i oddechu przygotowujące do odczytywania wypowiedzi z ust, ćwiczenia sprawności manualnej przygotowujące do przekazu daktylo-graficznego.


Metodyka rehabilitacji słuchu
opis

Poznasz rodzajów niedosłuchów, nabędziesz wiedzę z zakresu rehabilitacji głuchot, sposobu komunikacji osób głuchych i niedosłyszących.

Metodyka wychowania słuchowego
opis

Zapoznanie z etapami rozwoju psychomotorycznego dziecka, poznanie metod diagnozowania dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, umiejętność wykorzystania wyników diagnozy w praktyce pedagogicznej, opanowanie wiedzy na temat różnorodnych metod w terapii dzieci z uszkodzonym narządem słuchu

Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
opis

Poznasz podstawy systemowe rehabilitacji , dowiesz się jakie są zabezpieczenia prawa społecznego, prawa administracyjnego i cywilnego. a także jak ustosunkowuje się do problemów osób z niepełnosprawnością słuchową prawo pracy.

Podstawy języka migowego
opis

Słuchacz zapozna się z podstawowymi zwrotami , znakami języka migowego . Zapoznanie się z kulturą głuchych.

Podstawy pedagogiki specjalnej
opis

Dowiesz się o istocie pedagogiki specjalnej jako nauki teoretycznej i praktycznej; kształtowania postawy humanistycznej, a zwłaszcza szacunku i wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych i wymagających pomocy.

Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
opis

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i uprawnienia do pracy z dorosłymi niesłyszącymi i słabo słyszącymi w placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Schorzenia oraz wady słuchu
opis

Poznasz zburzenia słuchu i dowiesz się jakie są przyczyny ich powstawania.

Przybliżymy rodzaje zaburzeń słuchu.

Przybliżymy coraz częściej wystepujący problem zaburzeń słuchu i przekażemy wiedzę na temat tego kiedy i u jakich osób występuje on najczęściej.

Surdologopedia
opis

Poznasz główne przyczyny uszkodzeń narządu słuchu oraz ich klasyfikację i wpływ uszkodzenia słuchu na rozwój języka i mowy, procedury postępowania logopedycznego i różnorodne metody terapii logopedycznej osób niesłyszących oraz możliwości medyczne i naukowotechniczne usprawniania słuchu.

Nauczymy Cię wyjaśniać wpływ uszkodzenia słuchu na rozwój języka i mowy.

Będziesz potrafił ocenić zakres sprawności językowych i komunikacyjnych osób z uszkodzonym słuchem oraz dostosować rodzaj postępowania diagnostycznoterapeutycznego do potrzeb pacjenta. Zozumiesz potrzeby rehabilitacji osób niesłyszących, zdobędziesz świadomość konsekwencji społecznych wynikających z zaburzeń słuchu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu
opis

Nauczysz się rozumieć niepełnosprawność i wspomagać w uczeniu oraz dawać cenne wskazówki dla rodziców,

Dowiesz się prawidłowo gromadzić dokumentację z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ,jak organizować grupę wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Przybliżymy praktyczne rozwiązania dotyczące struktury funkcjonowania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w szkole specjalnej jak powinno wyglądać wspieranie rodziny dziecka z niepełnosprawnością z pomocą lokalnych i globalnych organizacji pozarządowych

Wskażemy model wspierania rodziców w rozwoju umiejętności komunikacyjnych dziecka we wczesnym wspomaganiu

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 31.07.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4200,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 350 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Z tej specjalności można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk.

Moduł I 60h, można ubiegać się o całkowite zwolnienie z praktyk, na podstawie posiadanej kwalifikacji – np. ukończona już jedna specjalność z pedagogiki specjalnej, na jakiejkolwiek uczelni.

Moduł II 120h, można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk, na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego (np. praca z dziećmi ze studiowanej specjalności).

W celu ubiegania się o zwolnienie z praktyk, należy złożyć stosowne dokumenty do dnia 15.12.2023 (decyduje data stempla pocztowego).

Wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów, otrzymają Państwo pisząc na adres [email protected] lub pod numerem telefonu 32 787 57 47

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.