Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) (studia zdalne)

.

- Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) (studia zdalne)

.

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, pedagogów. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją wzroku. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie tyflopedagogiki — do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

Edukacja to dziedzina wymagająca odpowiedniego podejścia, które polega na elastyczności, wysokiej wrażliwości i gotowości do pokonywania wszelkich trudności i barier. Te mogą dotyczyć wszelkich dysfunkcji rozwojowych, takich jak np. zaburzenia wzroku. Nauczyciele i osoby zajmujące się rehabilitacją osób z ww. problemem, muszą mieć właściwe wykształcenie i przygotowanie, które umożliwi im efektywne wykonywanie pracy i osiąganie coraz lepszych wyników. Praca z takimi dziećmi i młodzieżą wymaga pełnego zaangażowania i pasji, która sprawia, że codzienne obowiązki stają się źródłem niesamowitej satysfakcji i spełnienia — a to przecież najważniejsze aspekty w każdym zawodzie. Jeśli twoim powołaniem jest niesienie profesjonalnej pomocy i wspomaganie osób, które borykają się z przeróżnymi trudnościami wynikającymi z zaburzeń wzroku, zapisz się na studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) w Instytucie Studiów Podyplomowych. Nasza instytucja do lider w dziedzinie studiów podyplomowych — dysponujemy najlepszą kadrą, składająca się z cenionych specjalistów i wykładowców akademickich. W trakcie 3 semestrów ukończysz studia z zakresu tyflopedagogiki i zyskasz doświadczenie, które cieszy się dużą popularnością na współczesnym rynku pracy. Postaw na wykształcenie i przygotowanie najwyższej jakości — zostań specjalistą w swojej dziedzinie i wykorzystaj nabyte kwalifikacje w atrakcyjnej zarobkowo oraz niezwykle rozwijającej pracy. Podnieś swoje kompetencje i ciesz się wiele perspektyw i możliwości zawodowych, dzięki którym z powodzeniem zaplanujesz udaną karierę naukową i zawodową. Zyskaj wiedzę z zakresu metod pracy, właściwej rehabilitacji i rewalidacji grupowej, oraz indywidualnej, a także zdobądź umiejętność biegłego posługiwania się językiem migowym. Kwalifikacje, które przekażemy Ci na oferowanych przez nas studiach podyplomowych to odpowiedź na aktualne potrzeby dzisiejszego społeczeństwa i szkolnictwa. Przekonaj się, jak wiele możemy dla Ciebie zrobić, i jak wiele Ty możesz zrobić dla innych.

Adresaci studiów

Adresatami oferowanych przez nas studiów na kierunku Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) są osoby, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji, a co za tym idzie, zyskaniu nowych perspektyw na rynku pracy, w tym w obecnym, lub nowym miejscu zatrudnienia. Osobami tymi są szczególnie nauczyciele, pedagodzy szkolni i specjaliści zatrudnieni w szkołach wszystkich typów i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które pragną rozpocząć pracę z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi w zakresie wzroku różnego stopnia w szkołach, i wszelkich innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Cel studiów

Instytut Studiów Podyplomowych to instytucja niezwykle ceniona przez nauczycieli, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje. Stawiamy na zoptymalizowane i efektywne przekazywanie wiedzy w atrakcyjnej formie, np. poprzez angażujące wykłady, interesujące zajęcia i ćwiczenia praktyczne. Dzięki temu proponowane przez nas wykształcenie to gwarancja samodzielności w przyszłej pracy i pełnego przygotowania do mierzenia się ze wszelkimi wyzwaniami zawodowymi. Celem studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) jest przekazanie pełnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi zaburzenia wzroku, prowadzenia edukacji i rehabilitacji i osób z dysfunkcjami rozwojowymi, oraz komunikacji się z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi. Jako absolwent studiów podyplomowych będziesz miał umiejętność projektowania i realizowania programów rewalidacji indywidualnej i grupowej oraz wdrażania różnorodnych metod pracy z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów podyplomowych na proponowanym przez nas kierunku Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) to absolutna gwarancja znalezienia posady w szkołach wszelkiego typu lub w placówkach opiekuńczych i oświatowo-wychowawczych. Wykształcenie to jest także przydatne w pracy w każdej organizacji, instytucji i placówce, w której prowadzona jest edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami dotyczącymi wzroku. Podstawę prawną dla organizacji zakresu studiów podyplomowych stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 1207): § 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, posiada osoba, która ukończyła: c) studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i b, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu, lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).


Podziękowania Słuchaczy

22.02.2021

Dzień dobry, w imieniu grupy Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) (studia online) chcemy bardzo podziękować za zajęcia zorganizowane z Panem mgr Grzegorzem Rzeszutkiem. Zajęcia są niezwykle ciekawe, interesujące, świetnie zorganizowane i jest na nich przekazywany ogrom wiedzy. Zajęcia zawsze odbywają się w przyjemnej atmosferze.

Nazwa przedmiotu
Anatomia i fizjologia narządu wzroku
opis

Opanujesz podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i narządu wzroku, które pozwolą na wyjaśnienie mechanizmów patologicznych w jego obrębie

Zrozumiesz i nauczysz się krótkiego scharakteryzowania najważniejszych jednostek chorobowych w jego obrębie.

Nauczysz się wskazać podstawowe możliwości diagnostyki i leczenia danej grupy schorzeń.

Diagnostyka tyflopedagogiczna
opis

Zapoznasz się z terminologią używaną w diagnostyce pedagogicznej i jej zastosowaniem w dyscyplinach pokrewnych oraz istotą, złożonością i uwarunkowaniami procesu diagnostycznego.

Pogłębisz wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych w diagnozie jednostki i grupy wychowawczej.Ukształtujesz umiejętności diagnostycznych w zakresie doboru adekwatnych metod, technik i narzędzi diagnostycznych oraz rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, ich ocenę i interpretację celem zaprojektowania oddziaływania zapobiegawczego (profilaktycznego) oraz terapeutycznego (korekcyjnego).

Wykształcisz umiejętności diagnozowania specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych

Rozwiniesz praktyczne umiejętności diagnozowania wstępnej dojrzałości szkolnej dziecka, funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, a także efektów zastosowania różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i form pracy edukacyjno-terapeutycznej oraz współpracy szkół i przedszkoli z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

Rozwiniesz umiejętność pozytywnego nastawienia do nabywania wiedzy z zakresu diagnozy pedagogicznej i budowania warsztatu pracy nauczyciela-diagnosty

Diagnostyka w pedagogice specjalnej
opis

Poznasz charakterystykę metod , technik i narzędzi w diagnostyce w pedagogice specjalnej. Poznasz przemiany w myśleniu , usprawnieniu pedagogiki specjalnej.

Dydaktyka specjalna
opis

Poznasz pojęcie dydaktyki specjalnej, poznasz system kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce. Poznasz regulacje prawne, poznasz metody i założenia wspierania rodziny z osobą niepełnosprawną.

Elementy okulistyki i optometrii
opis

Poznasz elementy okulistyki i optometrii, nauczysz się między innymi wymieniać przyczyny, objawy okulistyczne i metody diagnostyczne w najczęstszych chorobach okulistycznych.

Poznasz okulistyczne powikłania chorób narządu wzroku i ich wpływ na narządy przyległe, objawy okulistyczne w chorobach ogólnoustrojowych.

Dowiesz się jakie są objawy w diagnostyce różnicowej w schorzeniach okulistycznych oraz będziesz potrafił wskazać i uzasadnić zasady działania oraz wskazania do zastosowania danych metod diagnostycznych w określonych chorobach oka.

Elementy tyflopsychologii
opis

Poznasz wybrane zagadnienia psychospołecznego funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznego wpływu niewidzenia i słabowzroczności na realizację zadań rozwojowych przypadających na kolejne fazy życia (niemowlęctwo, wczesne dzieciństwo, wiek szkolny, adolescencja, dorosłość, późna dorosłość).

Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
opis

Poznasz ogół metod , które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.

Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową
opis

Zapoznasz się z podstawową wiedzą z zakresu pedagogiki specjalnej – tyflopedagogiki.

Wyczulisz się na specyfikę problemów psychopedagogicznych, które dotyczą osób z dysfunkcjami sensorycznymi.

Uzyskasz najważniejsze wiadomości o funkcjonowaniu i rozwoju osób z uszkodzeniem wzroku oraz o podstawowych zasadach i głównych metodach ich rehabilitacji pedagogicznej i edukacji.

Zrozumiesz i przygotujesz się do pedagogicznej analizy diagnozy dotyczącej uszkodzeń analizatora wzrokowego oraz do projektowania form wsparcia dla osób niewidomych i słabo widzących oraz głuchoniewidomych.

Nauczysz się nazywać, kategoryzować, definiować i opisywać zjawiska związane z uszkodzeniami wzroku. nauczysz sie też analizy i interpretacji specjalnych potrzeb rehabilitacyjnych i edukacyjnych osób z tymi rodzajami niepełnosprawności.
Metodyka nauczania alfabetu Braille'a
opis

Zapoznasz się z podstawowa wiedzą z zakresu pisma punktowego.

Nauczysz się lokalizacji punktów na tabliczce brajlowskiej i na kostce, wprowadzania liter, pisania krótkich wyrazów i zdań na tabliczce i maszynie brajlowskiej.

Nauczysz się odczytywania krótkich wyrazów i zdań, wprowadzanie znaku dużej litery, znaków przystankowych, zapisywanie tych znaków.

Zostaniesz przygotowany do poznanie systemu pisma punktowego

Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową
opis

Zapoznasz się z podstawowa wiedzą z zakresu pedagogiki specjalnej – tyflopedagogiki.

Poznasz specyfikę problemów psychopedagogicznych, które dotyczą osób z dysfunkcjami sensorycznymi.

Przekażemy Ci najważniejsze wiadomości o funkcjonowaniu i rozwoju osób z uszkodzeniem wzroku oraz o podstawowych zasadach i głównych metodach rehabilitacji pedagogicznej i edukacji.

Przygotujemy Cię do rozumienia i pedagogicznej analizy diagnozy dotyczącej uszkodzeń analizatora wzrokowego oraz do projektowania form wsparcia dla osób niewidomych i słabo widzących oraz głuchoniewidomych.

Nauczysz się nazywać, kategoryzować, definiować i opisywać zjawiska związane z uszkodzeniami wzroku. Osiągniesz umiejętność analizy i interpretacji specjalnych potrzeb rehabilitacyjnych i edukacyjnych osób z tymi rodzajami niepełnosprawności.

Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
opis

Zdobędziesz najważniejsze wiadomości o funkcjonowaniu i rozwoju osób z uszkodzeniami wzroku oraz o podstawowych formach rewalidacji dziecka z inwalidztwem wzroku.

Metodyka rehabilitacji wzroku
opis

Zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą anatomii i patologii układu wzrokowego, wybranych zespołów chorobowych, fizjologii procesu widzenia oraz zna jej etiologię i funkcjonalne następstwa dla rozwoju psychofizycznego, społecznego i poznawczego człowieka.

Nauczysz się definiować podstawowe cele i główne założenia usprawniania wzroku osób słabowidzących, poznasz modele świadczeń, programy diagnostyczno-oceniające, programy terapii oraz pomoce rehabilitacyjne na rzecz osób z zakłóceniami widzenia.

Zdobędziesz podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki wspierania edukacji specjalnej dzieci i młodzieży słabowidzącej w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej oraz wspierania rozwoju dorosłych osób słabowidzących w instytucjach edukacyjno-terapeutycznych.

Orientacja przestrzenna
opis

Dowiesz się czym jest i jak rozwinąć orientacje przestrzenną.

Na czym polega orientacja na kartce papieru.

Jaką część mózgu odpowiada za orientacje?


Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
opis

Poznasz podstawy systemowe rehabilitacji , dowiesz się jakie są zabezpieczenia prawa społecznego, prawa administracyjnego i cywilnego. a także jak ustosunkowuje się do problemów osób z niepełnosprawnością wzrokową prawo pracy.

Podstawy pedagogiki specjalnej
opis

Dowiesz się o istocie pedagogiki specjalnej jako nauki teoretycznej i praktycznej; kształtowania postawy humanistycznej, a zwłaszcza szacunku i wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych i wymagających pomocy.

Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
opis

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i uprawnienia do pracy z dorosłymi niewidzącymi i słabo widzącymi w placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Schorzenia oraz wady wzroku
opis

Poznasz zasady diagnostyki chorób oczu, w tym urazów oka, rolę zakażeń odogniskowych w chorobach narządu wzroku.

Nauczysz się omawiać i diagnozować wybrane choroby układu optycznego i ochronnego oka.
Terapia i wsparcie rodziny dziecka
opis

Posiadać będziesz umiejętności samodzielnego identyfikowania i diagnozowania rodzinnych uwarunkowań zaburzonych zachowań dziecka, zaprojektujesz plan pracy terapeutycznej w konkretnej sytuacji problemowej rodziny, zastosujesz w praktyce metody terapeutyczne oraz będziesz potrafił dokonac ewaluacji programu terapii.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku
opis

Przekażemy najważniejsze wiadomości o funkcjonowaniu i rozwoju osób z uszkodzeniami wzroku oraz o podstawowych formach rewalidacji dziecka z inwalidztwem wzroku.

Współczesne problemy tyflopedagogiki
opis

Poznasz definicje i specjalistyczne terminy z zakresu tyflopedagogiki, historię kształcenia osób z dysfunkcją wzroku i współczesne tendencje w nauczaniu niewidomych i słabowidzacych.


Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 31.07.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4200,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 350 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Z tej specjalności można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk.

Moduł I 60h, można ubiegać się o całkowite zwolnienie z praktyk, na podstawie posiadanej kwalifikacji – np. ukończona już jedna specjalność z pedagogiki specjalnej, na jakiejkolwiek uczelni.

Moduł II 120h, można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk, na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego (np. praca z dziećmi ze studiowanej specjalności).

W celu ubiegania się o zwolnienie z praktyk, należy złożyć stosowne dokumenty do dnia 15.12.2023 (decyduje data stempla pocztowego).

Wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów, otrzymają Państwo pisząc na adres [email protected] lub pod numerem telefonu 32 787 57 47

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.