Fizyka (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fizyka (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Umiejętność przekazywania wiedzy należy do jednych z najbardziej cenionych właściwości na rynku pracy. Sprawne posługiwanie się przeróżnymi metodami i sposobami nauczania, oraz pasja w wykonywaniu pracy to główne cechy dobrego nauczyciela. Posiadanie ich przesądza o komfortowej pozycji na rynku pracy oraz nieustannym rozwoju kariery zawodowej czy naukowej. Aby je zdobyć, potrzebujesz profesjonalnego wsparcia i wysokiej jakości wykształcenia. To rzeczy, z których nie możesz zrezygnować, jeśli planujesz zbudować solidne podstawy dla swojej przyszłości, dlatego tak ważne jest to, aby postawić na najlepszą formę nauki. Jeśli pragniesz zostać nauczycielem fizyki i móc dzielić się swoim zainteresowaniem i talentem do nauk ścisłych z dziećmi i młodzieżą, nie trać czasu na pozornie dobre wykształcenie czy inne półśrodki - zdecyduj się na to, co będzie dla Ciebie najlepsze. Instytut Studiów Podyplomowych wychodzi Ci naprzeciw, oferując studia podyplomowe na specjalności Fizyka. Wiedząc jak istotne jest innowacyjne podejście w nauczaniu fizyki, przygotowaliśmy dla Ciebie program, który uczyni Cię prawdziwym specjalistą w tej dziedzinie. Przekażemy Ci kwalifikacje, które sprawią, że wyprzedzisz swoją konkurencję i zaczniesz osiągać pożądane efekty, co przecież stanowi główny miernik wydajności i skuteczności każdego nauczyciela. Specjalność ta powstala z mysla, o wszystkich, którzy chcą rozpocząć pracę jako nauczyciel fizyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zostań liderem w nauczaniu fizyki i zapisz się już dziś!

Adresaci studiów

Wiedza, którą nabyłeś już w trakcie studiów wymaga ciągłego uzupełniania i doskonalenia - tylko w ten sposób będziesz mógł wydobyć z siebie cały swój potencjał. Studia podyplomowe na specjalności Fizyka adresowane są do absolwentów studiów pedagogicznych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą znacznie podwyższyć swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia konieczne do nauczania fizyki.

Cel studiów

Sprawne i ciekawe nauczanie fizyki to przede wszystkim ukazywanie jej jako nauki eksperymentalnej, w której doświadczenie jest nie tylko źródłem obiektywnego poznania, lecz także środkiem weryfikacji hipotez. Dzięki kompleksowemu przekazywaniu teorii z zagadnień takich jak ruch, materia, elektryczność, magnetyzm, energia, fale czy astrofizyka, zyskasz pełne przygotowanie do nauczania przedmiotu i umiejętność atrakcyjnej realizacji programu nauczania. W trakcie studiów zrozumiesz szczególne znaczenie różnych typów logicznego rozumowania oraz udziału wyobraźni w procesie myślenia naukowego, a także przyswoisz umiejętność skutecznego planowania doświadczeń i formułowania hipotez. Program zakłada również rozwijanie zdolności wzbudzania zainteresowania fizyką wśród uczniów, nawet o bardzo ambiwalentnym stosunku do tej dziedziny. Pokazując im jak można dostrzegać zjawiska fizyczne w przyrodzie, analizować tabele, wykresy i konkretne sytuacje sprawisz, że spojrzą oni na fizykę z zupełnie innego punktu widzenia. Bez problemu będziesz mógł nauczać jak należy rozwiązywać różne typy zadań rachunkowych i testów oraz formułować odpowiedzi na nowe sytuacje problemowe. Celem studiów jak przekazanie zestawu kompetencji, który umożliwia zarażanie entuzjazmem do fizyki każdego ucznia. Dzięki temu staniesz się najlepszym nauczycielem jakim możesz być.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel fizyki w szkołach podstawowych i liceach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Astronomia z elementami astrofizyki
opis

Poznasz jednostki pomiaru odległości, podstawowe układy współrzędnych stosowane w astronomii.

Nauczysz się definiować współrzędne w układach, poznasz definicje czasów stosowanych w astronomii.

Przyswoisz prawa Keplera ,budowę układu planetarnego, skutki ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi, oraz układu planetarnego , poznasz budowę Słońca i zjawiska w nim zachodzące oraz zjawisk słonecznych.

Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej
opis

Zapoznasz się z treściami Podstawy Programowej nauczania fizyki w szkole podstawowej, planowaniem procesu dydaktycznego (krótko- i długoterminowe), sporządzaniem rozkładu materiału, przygotowywaniem lekcji fizyki (konspekty, scenariusze, materiały pomocnicze, zestawy pokazowe i ćwiczeniowe, zestawy zadań, testy), przeprowadzaniem lekcji symulowanych, stymulowaniem aktywności poznawczej uczniów, kreowaniem sytuacji dydaktycznych oraz kontrolowaniem i ocenianie pracy ucznia i jej efektów.

Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej
opis

Zostaniesz przygotowany merytorycznie z fizyki i astronomii oraz technologii informacyjnych

Elektrodynamika i optyka
opis

Poznasz elektrodynamikę klasyczną jako dział fizyki zajmujący się własnościami i oddziaływaniem obiektów naładowanych, z pominięciem efektów kwantowym.

Zrozumiesz oddziaływania elektromagnetyczne.

Przyswoisz podstawowe pojęcia pole elektryczne, pole magnetyczne, ładunek elektryczny oraz prąd elektryczny.

Poznasz podstawę teorii równań Maxwella.

Elementy fizyki jądrowej
opis

Poznasz historię fizyki jądrowej.

Dowiesz się kiedy odkryto jądro atomowe, neutron i mezony.

Zgłębisz wiedzę na temat współczesnej fizyki jądrowej i zagadnień takich jak: radioaktywność, reakcja termojądrowa, rozszczepienie jadra atomowego, czy produkcja pierwiastków ciężkich.

Elementy fizyki kwantowej
opis

Poznasz historię fizyki kwantowej.

Poznasz zależności między mechaniką klasyczną a mechaniką kwantową.

Przybliżymy sformułowania matematyczne oraz zjawiska opisywane przez mechanikę kwantową.

Emisja głosu
opis

Poznasz w teorii i praktyce zasady prawidłowego posługiwania się głosem. Poznasz zasady higieny głosu, oswoisz się ze sztuką wystąpień publicznych.

Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej
opis

Poznasz fizykę atomu jako jedną z istotnych gałęzi fizyki współczesnej.

Przybliżymy teorię Bohra, podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej oraz sposób opisu atomu wodoru w ramach tej teorii, systematykę poziomów energetycznych atomów złożonych, zarys teorii promieniowania, strukturę optycznych widm atomowych oraz liniowych widm rentgenowskich, wpływ jądra na strukturę widm atomowych, itp.

Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej
opis

Nabędziesz wiedzę z zakresu metod mechaniki statystycznej oraz ich związków z termodynamiką.

Zgłębisz możliwości stosowanych opisów układów klasycznych i kwantowych

Nauczysz się tworzenia i rozwiązywania statystycznych modeli gazów klasycznych i kwantowych , podstawowych własności termodynamicznych układów klasycznych i kwantowych

Opanujesz umiejętności studiowania literatury i prezentacji wiedzy w zakresie różnych modeli fizyki statystycznej opisujących zjawiska termodynamiczne

Fizyka fal z elementami akustyki
opis

Przybliżymy podstawowe zależności parametrów fali akustycznej.

Poznasz podział fal akustycznych ze względu na częstotliwość, na widmo fali oraz prędkość rozchodzenia się fal.Informatyka, programy użytkowe i techniki multimedialne
Podstawy dydaktyki
opis

Poznasz podstawowe informacje na temat dydaktyki oraz organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty. Poznasz modele współczesnej szkoły oraz jej organizację i modelu funkcjonowanie.

Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej
opis

Zapoznasz się z podstawowymi prawami fizyki klasycznej oraz elementami fizyki relatywistycznej.

Pozyskasz wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do nauczania fizyki w szkole.

Rozwiniesz umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych .Zapoznasz się z podstawowymi technikami pomiarowymi oraz różnorodnymi metodami opracowania wyników eksperymentalnych, oraz rozwiniesz umiejętność interpretacji wyników eksperymentów i wnioskowania.

Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Technologie informacyjne w edukacji
opis

Na tym przedmiocie poznasz: znaczenie i rolę technologii informacyjnej w edukacji. Uświadomisz sobie zagrożenia i możliwości zwiazane z komputerami i technologią informacyjną . Poznasz przygotowanie i doskonalenie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej.

Własności materii z elementami fizyki ciała stałego
opis

Uzyskasz podstawową wiedzę w zakresie fizyki atomu, cząsteczki, fizyki ciała stałego, fizyki jądra atomowego, cząstek elementarnych i podstawowych oddziaływań w przyrodzie,

Poszerzysz wiedzę w zakresie fizyki mikroświata,

Zrozumiesz i nauczysz się wytłumaczyć przebieg wybranych zjawisk mikroświata wykorzystując poznane narzędzia ich opisu,

Nauczysz się analizować proste problemy z zakresu fizyki mikroświata oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o uzyskaną wiedzę, wykonywać stosowne analizy ilościowe oraz formułować wnioski jakościowe,

Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej
opis

Zdobędziesz wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, zapewniającą umiejętność sprawnej interpretacji zjawisk i procesów naturalnych oraz ich opisu.

Nauczysz się zdobywać, systematyzować i przetwarzać informacje.

Zdobędziesz wiedzę w zakresie ilościowych pomiarów: nauczysz się zaplanować pomiar, przeprowadzić analizę statystyczną wyników oraz podać ich interpretację.

Nauczysz się jak posługiwać się metodami statystycznymi na poziomie, który umożliwia badanie korelacji pomiędzy zjawiskami i ich ilościowy opis.


Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 1. listopada 2021 roku.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4200,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 350 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.