Filozofia i etyka (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne (dopasowane do programu nauczania)

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Filozofia i etyka (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Studia podyplomowe ‘Filozofia i etyka’ umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii idei i przemian w obrębie myślenia filozoficznego, oraz pozwalają na nabycie umiejętności praktycznych związanych z krytycznym myśleniem i procesem dydaktycznym. Nazwa kierunku odwołuje się do przedmiotów szkolnych, do nauczania których absolwent otrzyma uprawnienia. W ramach klasyfikacji działów nauki i dyscyplin naukowych zakres studiów należy rozumieć jako zgodny z efektami kształcenia właściwymi dla dyscypliny filozofia ze szczególnym uwzględnieniem subdyscypliny, jaką jest etyka. Dodatkowo przedmioty z zakresu pedagogiki w postaci z zajęć dydaktyki przedmiotowej - etyki i filozofii - uzasadniania użycie obydwóch nazw w nazwie kierunku. Obok etyki kierunek prezentuje również inne podstawowe zagadnienia w zgodzie z układem historycznie istotniejszych subdyscyplin.

Adresaci studiów

Nauczyciele chcący uczyć filozofii i etyki na każdym poziomie edukacyjnym; nauczyciele i wychowawcy dzieci młodszych chcący włączyć do swojego warsztatu metody właściwe dla kształcenia filozoficznego; nauczyciele języka polskiego i historii chcący podnieść swoje kompetencje w zakresie historii myśli, tradycji filozoficznej i współczesnej debaty intelektualnej.

Perspektywy zawodowe

Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania etyki ( w szkołach podstawowych, liceach i technikach) oraz filozofii (w liceach i technikach)

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Nazwa przedmiotu
Aksjologia i estetyka
Bioetyka
Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej
Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej
opis

Zdobędziesz wiedzę na temat metod wychowania i nauczania w dziedzinie etyki,

Ukształtujesz umiejętności oraz rozwijanie profesjonalizmu komunikacyjnego dostosowanego do nauczania w szkole podstawowej.
Zdobędziesz umiejętności przekazywania wiedzy z zakresu etyki w praktyce dydaktycznej i wychowawczej w szkole podstawowej.
Dydaktyka nauczania etyki w szkole ponadpodstawowej
opis

Zdobędziesz wiedzę na temat metod wychowania i nauczania w dziedzinie etyki,

Ukształtujesz umiejętności oraz rozwijanie profesjonalizmu komunikacyjnego dostosowanego do nauczania w szkole ponadpodstawowej.
Zdobędziesz umiejętności przekazywania wiedzy z zakresu etyki w praktyce dydaktycznej i wychowawczej w szkole ponadpodstawowej.
Epistemologia z logiką
Etyka ekologiczna
Etyka normatywna
opis

Podczas zajęć umożliwimy podjęcie tematu norm etycznych podczas zajęć etyki.

Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu etyki normatywnej i umiejętności jej praktycznego wykorzystywania
Etyka zawodu nauczyciela
Filozofia kultury i religii
Filozofia społeczna z etyką biznesu
Historia filozofii nowożytnej, współczesnej i najnowszej
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Multimedia w edukacji
Ontologia
Praktyka
Psychologia
Trening antydyskryminacyjny
Trening kreatywności
Wprowadzenie do filozofii
Zajęcia filozoficzne dla dzieci

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4200,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 350 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E


Dokumenty do pobrania

Dlaczego mam pobrać dwa skierowania? Słuchacz ma obowiązek odbyć praktykę (w przypadku tej specjalności) w dwóch placówkach: szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Jedno skierowanie dotyczy jednej placówki.

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • dwa skierowania z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania - "Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu").
 • dziennik praktyk,
 • arkusz hospitacji,
 • konspekt,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,

Dodatkowo: nauczyciele czynni zawodowo muszą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

Gdzie pobrać arkusz hospitacji oraz wzór konspektu?

Arkusz hospitacji oraz wzór konspektu Słuchacz uzyska bezpośrednio w placówce, w której realizuje praktyki.

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.