Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną ( Studia licencjackie - I stopień) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne (dopasowane do programu nauczania)

 • kalendarz studiów podyplomowych

  6 semestrów

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Wykładowcy naukowo-dydaktyczni

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną ( Studia licencjackie - I stopień)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 9000,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Pedagogika to dziedzina nauki i praktyki, która zajmuje się procesem edukacji, wychowania oraz wsparcia rozwojowego dzieci, młodzieży i dorosłych. Studia licencjackie na kierunku Pedagogika ze specjalnością Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Terapią Pedagogiczną mają na celu przygotowanie przyszłych pedagogów do pracy w różnorodnych placówkach opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych.

Program Studiów

Program studiów licencjackich na tym kierunku obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty pedagogiki. Główne obszary kształcenia to:

 1. Podstawy Pedagogiki i Psychologii: Wprowadzenie do teorii i praktyk pedagogicznych, podstawy psychologii rozwojowej i edukacyjnej, metodyka pracy pedagogicznej.
 2. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza: Zasady i metody pracy opiekuńczej i wychowawczej, organizacja i funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, planowanie i realizacja działań wychowawczych.
 3. Terapia Pedagogiczna: Teorie i metody terapii pedagogicznej, diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi, techniki pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
 4. Praktyki Zawodowe: Praktyczne doświadczenie zdobywane w placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych, obserwacja i uczestnictwo w codziennej pracy pedagogicznej, realizacja projektów praktycznych.

Kompetencje Absolwenta

Absolwenci specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Terapią Pedagogiczną są przygotowani do pracy w różnych instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci oraz młodzieży. Po ukończeniu studiów, posiadają oni umiejętności:

 • Diagnozowania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży.
 • Planowania, organizowania i prowadzenia zajęć wychowawczych i terapeutycznych.
 • Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi oraz społecznymi.
 • Współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci.

Możliwości Zatrudnienia

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • Przedszkolach i szkołach jako pedagodzy i wychowawcy.
 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, takich jak domy dziecka i świetlice środowiskowe.
 • Ośrodkach terapii pedagogicznej.
 • Organizacjach pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Instytucjach wspierających rodziny i dzieci, takich jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Studia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Terapią Pedagogiczną są doskonałym wyborem dla osób, które pragną poświęcić się pracy z dziećmi i młodzieżą, wspierając ich rozwój oraz pomagając w pokonywaniu trudności edukacyjnych i życiowych.


Nazwa przedmiotu
BHP i PPOŻ
Biomedyczne podstawy rozwoju
Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
Diagnoza psychopedagogiczna
Dydaktyka ogólna z podstawami pedeutologii
Elementy pedagogiki specjalnej
Historia edukacji
Historia filozofii
Komunikacja interpersonalna
Kurs zmienny specjalnosciowy
Lektorat języka obcego
Metodologia badań spolecznych
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Metody terapii pedagogicznej
Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej
Metodyka pracy pedagoga szkolnego
Ochrona własności intelektualnej
Pedagogika czasu wolnego
Pedagogika ogólna
opis

Poznasz podstawowe zagadnienia teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami oraz szerszym środowiskiem szkolnym.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika rodziny
Pedagogika spoleczna
Pedagogika zabawy
Podstawy arteterapii
Podstawy prawa rodzinnego,opiekuńczego i oświatowego
Poradnictwo pedagogiczne i rodzinne
Praca z grupą
Praktyka zawodowa
Profilaktyka niedostosowania społecznego i zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży
Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
Psychologia ogólna
opis

Poznasz podstawowe koncepcje psychologii oraz metody badań stosowanych w psychologii .Będziesz posiadać umiejętność rozpoznawania ,opisywania i analizowania podstawowych procesów poznawczych , emocjonalnych , motywacyjnych i wykorzystanie tych umiejętności w praktyce dydaktycznej i wychowawczej.

Psychologia wychowania
Seminarium dyplomowe
Techniki pisania pracy naukowej
Technologia informacyjna
Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
Teoria wychowania
Trening relaksacji
Trening umiejętnosci wychowawczych
Warsztat badacza praktyka
Współczesne doktryny pedagogiczne
Współczesne problemy socjologiczne

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 31.07.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 9000,00 zł
 • Ilość rat - 36
 • Cena za miesiąc - 250 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.