Geografia (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Geografia (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Za każdym sukcesem stoi wieloletni wysiłek, chęć zrealizowania marzeń i niecodzienny upór, który pozwala pokonywać trudności w momentach, gdy znaczna większość odpuszcza sobie dalszą walkę. Moment, w którym przestaje nam się chcieć rozwijać i udoskonalać swoje umiejętności, stanowi najczęściej punkt, za którym czeka już tylko znudzenie, przeciętność, wtórność, innymi słowy, regres. Aby temu zapobiec, trzeba ciągle przeć do przodu i szlifować swoje umiejętności. Jest to nadzwyczaj ważne w zawodzie nauczyciela. Z tego powodu Instytut Studiów Podyplomowych oferuje Ci studia podyplomowe na specjalności Geografia. Jest to nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nauki geograficzne stanowią jeden z najbardziej istotnych przedmiotów w programie nauczanie, głównie z uwagi na ich częsty wybór jako przedmiot rozszerzony na maturze. Dlatego nauczyciele muszą przywiązywać szczególną wagę do jego efektywnego i atrakcyjnego nauczania. Nasza kadra dopilnuje abyś po ukończeniu studiów był wyposażony w bardzo wysokie kompetencje, które znacznie polepszą twoją sytuację na rynku pracy i powiększą twoje perspektywy zawodowe. Zostań liderem w nauczaniu geografii wykorzystując najskuteczniejsze metody, pomoce dydaktyczne, autorskie sposoby realizacji programu nauczania i kompleksową wiedzę z geografii i związanych z nią dziedzin. Wykorzystaj swoje mocne strony i wewnętrzny potencjał w ciekawej pracy. Rozwijaj swoje umiejętności w wielu kierunkach i przekuj swoje zainteresowania w owocną i dochodową karierę zawodową i naukową.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Geografia są adresowane do wszystkich osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne, oraz pragną poszerzyć swoje kwalifikacje o nauczanie przedmiotu „Geografia” w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. To szansa na polepszenie swojej sytuacji i zbudowanie podwalin pod satysfakcjonującą karierę zawodową. Studia podyplomowe pomogą Ci spełnić twoje ambicje i zapewnią Ci stabilną przyszłość. Nie ryzykuj zmarnowaniem swojego potencjału - to najcenniejsze co posiadasz!

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie zestawu umiejętności i wiedzy, które potrzebne są do skutecznego i atrakcyjnego nauczania geografii w szkołach szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów. Zestaw ten obejmuje szereg innowacyjnych metod dotarcia do uczniów, pełne przygotowanie merytoryczne, zapoznanie ze sposobami samokształcenia i autorskiej realizacji programu nauczania, przyswojenie umiejętności wspierania kreatywności uczniów i odpowiadania na ich potrzeby oraz zdolność wykorzystywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych, bez których współczesna szkoła nie ma prawa bytu. Studia podyplomowe to sprawdzona i rekomendowana droga do osiągnięcia swoich celów zawodowych i osobistych, jakimi są rozwój, większe zarobki i lepsze perspektywy. Możesz to mieć już dzisiaj - wszystko zależy tylko od Ciebie.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Geografia zdobędzie wiedzę i kwalifikacje do nauczania geografii w szkołach podstawowych (zgodnie z nową reformą edukacji), gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym w liceach. Zdobędzie także wiedzę do prowadzenia różnego rodzaju zajęć z zakresu geografii, turystyki, globalizacji dzięki czemu zyska zdolność do organizowania wszelkich zajęć dydaktycznych, poznawczych w szeroko pojętych ośrodkach oświatowych i dydaktycznych. Szeroka rozpiętość możliwości, które czekają na Ciebie po ukończeniu studiów to absolutna gwarancja powodzenia w karierze zawodowej i pierwszy krok, do spełniania swoich wizji i, najśmielszych nawet, planów.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Astronomiczne podstawy geografii
opis

Dowiesz się o zagadnieniach astronomii ogólnej i praktycznej oraz elementy heliofizyki i astrofizyki w zakresie wpływu Słońca i Drogi Mlecznej na Ziemię. Omawiane będą astronomiczne układy współrzędnych w powiązaniu ze współrzędnymi geograficznymi. Wyjaśniona będzie rachuba czasu oraz kalendarz w oparciu o położenie Słonca oraz położenia gwiazd na sferze niebieskiej. Pokazana będzie ogólna złożoność wpływu aktywności słonecznej i pól magnetycznych oraz promieniowania kosmicznego za Ziemię i planety.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się
opis

Dowiesz się jak dostosować edukację z geografii dla potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się geografii , jakie są objawy zaburzń, ich formy , metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych.

Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej
opis

Poznasz metody badań geograficznych , poznasz dziedzictwo kultury regionalnej oraz narodowej. Poznasz i będziesz mógł opisac zjawiska powstające w środowisku przyrodniczym Polski.

Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej
opis

Na tym przedmiocie poznasz idee i koncepcje nauczania-uczenia się geografii oraz różne stosowane w tym procesie ujęcia dydaktyczne, będziesz mógł zareprezentować cele i zasady i ujęcia edukacji geograficznej. Będziesz znać założenia programowe nauczania geografii .

Emisja głosu
opis

Poznasz w teorii i praktyce zasady prawidłowego posługiwania się głosem. Poznasz zasady higieny głosu, oswoisz się ze sztuką wystąpień publicznych.

Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Geografia fizyczna I - geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb
opis

Będziesz znać skład mineralny podstawowych skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Znać skład chemiczny głównych minerałów, które budują te skały w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia reakcji chemicznych związanych z procesami wietrzenia i wpływu produktów wietrzenia na właściwości gleby. Powinna wyjaśnić przebieg podstawowych procesów wietrzenia skał i klasyfikować typy wietrzenia Będziesz mógł objaśniać i tłumaczyć zróżnicowanie warunków klimatycznych na Ziemi. Rozpoznasz podstawowe minerały skał, rozpoznawać i klasyfikować podstawowe rodzaje skał.

Geografia fizyczna II - hydrologia, meteorologia i klimatologia
opis

Dowiesz się o badaniu zewnętrznych stref ziemi (środowisko przyrodnicze jako całość oraz jego główne komponenty, hydrologii, klimatologii oraz meteorologii.

Geografia krajobrazu
opis

Uzyskasz wiedzę na temat geokompleksu, epigosfery, będziesz mógł charakteryzować cechy krajobrazu i znać jego podstawowe typy, podział krajobrazu naturalnego Polski, klasyfikacja krajobrazu typologiczna i regionalna. Poznasz podstawy i zasady fizycznogeograficznej regionalizacji Polski, zrozumiesz potrzebę ochrony różnorodności krajobrazów naturalnych Polski.

Geografia regionalna z elementami geografii kultur
opis

Poznasz aspekty teoretyczne i wymiar praktyczny Regionu, Regiony i miejscowości turystyczne , kulturowe uwarunkowania rozwoju turystki.

Geografia społeczno - ekonomiczna II - geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu
opis

Dowiesz się o geografii ludności , osadnictwa turyzmu wobec transformacji systemowej.

Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna
opis

Dowiesz się o róznych aspektach działalności człowieka w tym także o konsekwencjach społecznych i gospodarczych dla tej aktywności w przestrzeni geograficznej .

Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej
opis

Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące gospodarki przestrzennej, pojmowanej jako dziedzina wiedzy i działalność praktyczna, tj. (1) pojęcie gospodarki przestrzennej, (2) przedmiot i podmioty gospodarki przestrzennej, (3) gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne, (4) cele gospodarki przestrzennej i ich hierarchia.

Geologia
opis

Poznasz Geologię i jej zakres. Historię myśli geologicznej. Budowę ziemi i skład chemiczny geosfer, Hipotezy geotektoniczne, trzęsienia ziemi, geologię strukturalną, procesy endogeniczne. Poznasz materię ziemi

Kartografia i topografia
opis

Dowiesz się o najnowszych informacjach z zakresu kartografii, tj. dyscypliny obejmującej szeroko rozumianą geowizualizację i multimedia, wraz z obowiązującymi współcześnie zasadami, metodami oraz technologią obrazowania całej geosfery w drugiej zaś kolejności o sporządzaniu map przy zastosowaniu tradycyjnych narzędzi kreślarskich oraz współczesnych narzędzi komputerowo-sieciowych wraz z oprogramowaniem.

Podstawy dydaktyki
opis

Poznasz podstawowe informacje na temat dydaktyki oraz organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty. Poznasz modele współczesnej szkoły oraz jej organizację i modelu funkcjonowanie.

Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
opis

Zapoznasz się z problemami zasobów ochrony środowiska w Polsce i na świecie , prawnym systemem ochrony środowiska, formami ochrony środowiska w Polsce i na świecie.

Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Technologie informacyjne w edukacji
opis

Na tym przedmiocie poznasz: znaczenie i rolę technologii informacyjnej w edukacji. Uświadomisz sobie zagrożenia i możliwości zwiazane z komputerami i technologią informacyjną . Poznasz przygotowanie i doskonalenie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej.

Teledetekcja i GIS
opis

Dowiesz się podstaw teoretycznych oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w analizach z zakresu przetwarzania informacji przestrzennych. Zapoznasz się z funkcjonalnością GIS jako narzędziem do analiz i modelowania złożonych zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska przyrodniczego. ennych (wektorowych i rastrowych), ich pozyskiwanie i edycję oraz integrację. Wybrane do zajęć przykłady obejmą tematykę z zakresu geomorfologii oraz geoekologii.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4200,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 350 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Z tej specjalności można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk.

Całkowite zwolnienie z praktyk dotyczy nauczycieli, które nauczają danego przedmiotu w szkole. W tym celu należy złożyć podanie do Pani dziekan WSH-E, w celu zwolnienia z praktyk do dnia 15.12.2023.

Połowa wymiaru godzin praktyk, obowiązuje nauczycieli czynnych zawodowo. W tym celu należy przedłożyć zaświadczenie od dyrektora placówki o zatrudnieniu i dołączyć do dokumentacji.

Wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów, otrzymają Państwo pisząc na adres [email protected] lub pod numerem telefonu 32 787 57 47

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.