Ważna informacja w sprawie praktyk - dotyczy słuchaczy z naboru: Październik 2019/2020 oraz Marzec 2019

7 maja 2020

Komunikat prorektora ds. ogólnych z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie realizacji praktyk na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu

Na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 511), Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 marca 2020 roku (Dz.U. poz. 528) oraz na podstawie zarządzenia Rektora WSHE w Brzegu nr… z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie realizacji praktyk na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, informuję że:

  1. W związku z brakiem w okresie pandemii możliwości kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk realizowanych na podstawie skierowania na praktykę bądź porozumień podpisanych pomiędzy Uczelnią i pracodawcami dopuszcza się możliwość realizowania praktyk zawodowych przewidzianych programami studiów podyplomowych w sposób zdalny.

  2. Słuchacze studiów podyplomowych na kierunkach objętych standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela mają obowiązek realizacji praktyk w wymiarze wynikającym z programu studiów. Część praktyk może być realizowana w sposób zdalny.

  3. W mocy pozostają decyzje wydane przez dziekana lub prodziekana przed okresem zawieszenia zajęć o zaliczeniu pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej oraz decyzje dotyczące skrócenia czasu trwania praktyki.

  4. Praktyka realizowana w sposób zdalny musi być udokumentowana w dzienniku praktyki.

  5. Słuchacz studiów podyplomowych opisuje zajęcia, w jakich brał udział ze szczegółowym wskazaniem formy zajęć odbywanych synchronistycznie i synchronistycznie (np. webinarium z klasą, videokonferencja, chat, forum dyskusyjne, przesłanie materiałów, przesłanie nagranej lekcji), wskazuje temat zajęć, termin oraz czas ich trwania.

  6. Realizacja praktyki zawodowej z wykorzystaniem form zdalnej edukacji jest możliwa tylko do dnia 30 września 2020 roku. W sytuacji przedłużającej się pandemii oraz ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych zostaną wydane kolejne zarządzenia.