POTRZEBUJĘ – STUDIUJĘ, druga edycja programu dofinansowującego studia dla Nauczycieli

28 stycznia 2020

Kurier Nauczycielski nr 1 2020

Druga edycja programu dofinansowującego studia dla Nauczycieli, Potrzebuję - Studiuję.

„Kurier Nauczycielski” rozmawia z Izabelą dyrda, prezesem Fundacji Instytutu Studiów Podyplomowych Za Horyzont.

KN: Kto może starać się o dofinansowanie studiów podyplomowych w ramach programu „Potrzebuję – Studiuję”, prowadzonego przez Fundację ISP Za Horyzont?

Izabela Dyrda: – To program skierowany do Nauczycieli, ale także osób innych profesji, które z przyczyn finansowych, losowych i rodzinnych nie mogą podjąć studiów, a są zmotywowane do doskonalenia zawodowego i nabywania nowych kompetencji

KN: Jak wysokie to wsparcie?

ID: Maksymalne dofinansowanie studiów wynosi 1000 zł. W wyjątkowo trudnych sytuacjach fundacja może podjąć starania o dodatkowe wsparcie dla kandydata.

KN: Jakie kryteria decydują o udzieleniu dofinansowania

ID: Kryterium formalnym jest dochód na osobę w rodzinie rozumiany jako średnia przychodów netto z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 2000 zł na osobę. Wymagane dokumenty finansowe to zaświadczenie o zarobkach oraz ewentualnie dokumenty dodatkowe (o pobieranej rencie, emeryturze, zasiłkach społecznych, chorobowych czy alimentach). Do dochodu nie wlicza się świadczenia „500 +”.

KN: Jak starać się o uzyskanie dofinansowania?

ID: Formalności nie są skomplikowane. Najpierw warto zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej fundacji. To tylko trzy strony formatu A4. Potem trzeba wybrać na stronie Instytutu Studiów Podyplomowych specjalizację, którą chce się studiować, i wypełnić półtorastronicowy wniosek (do ściągnięcia na stronie fundacji albo dostępny w formie papierowej w siedzibie fundacji). Ponadto dołączyć należy życiorys przedstawiający przebieg naukowej i zawodowej kariery kandydata wraz z dwiema aktualnymi fotografiami.

KN: To wszystko?

ID: Jeżeli ktoś ma dodatkowe dokumenty potwierdzające jego trudną sytuację materialną albo rodzinną, to może dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności swojej albo członka rodziny, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę. Można również napisać oświadczenie, że kandydat opiekuje się np. chorymi rodzicami, którzy mieszkają daleko i ponosi koszty dojazdu do nich. Wnioski przyjmujemy od 3 lutego do 31 marca br. Rekrutacja jest dwuetapowa. Po zweryfikowaniu dokumentacji i ewentualnie jej uzupełnieniu będziemy prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. W czasie rozmowy poznajemy kandydata, jego motywację oraz informujemy o proponowanej kwocie wsparcia. Jeżeli kandydat akceptuje naszą propozycję, to podpisujemy umowę. Kandydatom, którzy nie otrzymają wsparcia finansowego, zapewniamy wsparcie mentalne w postaci grupowego warsztatu rozwojowego.

KN: Wcale nie tak mało tych formalności.

ID: To nie dlatego, że jesteśmy formalistami. To dla dobra kandydatów. Chcemy pomóc jak największej liczbie osób, ale obowiązuje nas regulamin. Formalności to jednak tylko wymagana podstawa. Faktyczne poczucie sensu dają nam realne rozmowy w drugim etapie.

Podczas pierwszej edycji programu po każdej rozmowie z kandydatem przekonywałam się jeszcze bardziej, że spotykam ludzi z realnymi potrzebami, troskami, nierzadko przeciążonych obowiązkami, zmęczonych, a nawet zagrożonych wypaleniem emocjonalnym. Wśród nich były osoby, które wykazywały wręcz heroiczną odwagę i wolę zadbania o swoją przyszłość, i to bez narzekania na trudną aktualnie sytuację życiową.

KN: Proszę podać jakieś przykłady takich postaw.

ID: Wśród beneficjentów była osoba, która utraciła po zmianach w szkolnictwie pracę, ale część wynagrodzenia z tytułu odprawy przeznaczyła właśnie na studia podyplomowe. W rodzinie innego beneficjenta, pomimo bezrobocia i choroby, była wielka mobilizacja. Poza fundacją i samą beneficjentką do pokrycia kosztów zajęć dołożyła się dalsza rodzina. Urzekły mnie historie beneficjentek, które podjęły decyzję o studiach pedagogicznych po tym, jak po urodzeniu własnego dziecka odkryły pasję pracy z dziećmi mimo zupełnie innego wcześniejszego wykształcenia i wykonywanego zawodu. Nie brakowało też osób chcących nabyć kompetencje do edukowania i opieki nad osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

KN: Podkreślała pani, że w procesie rekrutacji ważna jest motywacja kandydatów.

ID: Tak. Oceniamy ją podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ale zauważyłam jeszcze inny wymiar programu „Potrzebuję – studiuję”. Otóż ludzie potrzebują wyjścia z kręgu swoich codziennych trosk i obowiązków, aby nawiązać kontakt z innymi osobami. Weekendowe zajęcia podyplomowe dają taką możliwość. To element higieny psychicznej i pożyteczna odskocznia od codziennych obowiązków, nierzadko wyzwanie i trening dla nowych ścieżek neuronalnych, zwłaszcza gdy wybrana specjalność odbiega od dotychczasowego doświadczenia słuchaczy. Te nowe impulsy, wiedza i doświadczenie mogą zaowocować działaniami, które pozwolą podjąć nowe wyzwania, a tym samym poprawić sytuację życiową.

KN: Jakie są najważniejsze oczekiwania wobec beneficjentów programu?

ID: Aby nie utracić dofinansowania, muszą ukończyć studia z co najmniej 70-procentową frekwencją. Natomiast 30 dni od dnia zakończenia zajęć beneficjent zobowiązany jest do złożenia w fundacji sprawozdania z opisem wykonania bezinteresownych działań na rzecz dzieci, młodzieży lub dorosłych z wykorzystaniem uzyskanej wiedzy. Mogą to zrobić w wybranej przez siebie przestrzeni i formie, a więc nie tylko w placówkach oświatowo-wychowawczych, ale również w rodzinach lub innych wspólnotach, w których ich wolontaryjna praca jest realnie potrzebna. Na tym polega również praktyczny charakter programu „Potrzebuję – Studiuję”.


Elwira Bacia, pedagog w Przedszkolu nr 40 w Sosnowcu, beneficjentka pierwszej edycji programu „Potrzebuję – Studiuję”:

– Ogłoszenie o naborze do pierwszej edycji programu „Potrzebuję – Studiuję” zobaczyłam, przeglądając Facebooka. Wypełniłam formularz i wysłałam do fundacji, chociaż szczerze mówiąc byłam sceptycznie nastawiona do tego, czy mam szanse. Przecież tak trudno zdobyć jakiekolwiek stypendium na uczelniach. Miałam jednak dużą motywację, aby spróbować. Jestem pedagogiem w Przedszkolu nr 40 w Sosnowcu i chcę rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Wybrałam specjalność: „Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Diagnozowanych jest bowiem coraz więcej dzieci z ASD i praca z nimi w placówkach oświatowych musi być profesjonalnie wykonywana.

Okazało się, że Fundacja Za Horyzont skontaktowała się ze mną i udało się! Otrzymałam dofinansowanie w wysokości prawie 50 proc. kosztów studiowania wybranej specjalności. Ta pomoc jest nieoceniona, ponieważ obecnie znaleźliśmy się z mężem w trudnej sytuacji finansowej. Pani Izabela Dyrda, prezes fundacji, wykazała się wobec mnie ogromną życzliwością, taktem i dyskrecją. Wszystko zostało załatwione bardzo profesjonalnie.

Zachęcam do skorzystania z drugiej edycji programu. To działa. Ja studiuję! Nie zrażajcie się formalnościami, zresztą nie są skomplikowane.


CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

1. Zapoznać się z regulaminem programu „Potrzebuję – Studiuję” na stronie internetowej www.fundacjazahoryzont.pl, w zakładce „Wsparcie”.

2. Wybrać specjalność z oferty Instytutu Studiów Podyplomowych, dostępnej na stronie internetowej www. podyplomowka.edu.pl.

3. Wydrukować i wypełnić krótki wniosek dostępny na stronie internetowej www.fundacjazahoryzont.pl, w zakładce „Wsparcie”.

4. Złożyć uzupełniony wniosek w terminie do 31 marca 2020 r. Można to zrobić osobiście w siedzibie Fundacji Za Horyzont (budynek Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1), wysłać listem tradycyjnym lub skan wniosku przesłać na adres e-mail: [email protected]. Dodatkowe dokumenty (m.in. życiorys, zaświadczenie o zarobkach, pobieranych świadczeniach i ewentualne inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową) można dostarczyć podczas rozmowy kwalifikacyjnej, o terminie której kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

5. Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

6. W razie pozytywnego przejścia rozmowy kwalifikacyjnej beneficjent zobowiązuje się do zawarcia umowy, w której zostaną określone warunki otrzymania wnioskowanego dofinansowania.

Więcej informacji: tel. 32 733 63 93, e-mail: [email protected]


Wywiad dla "Kuriera Nauczycielskiego" nr 1/2020, Izabela Dyrda - fot. Dominik Gajda