Elastyczna szkoła, czyli... W klasie, hybrydowo albo zdalnie


We wrześniu uczniowie wracają do szkół! Dariusz piontkowski, minister edukacji narodowej, już 5 sierpnia omówił na konferencji prasowej organizację zajęć szkolnych po wakacjach. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i przepisy MEN pozwolą w roku szkolnym 2020/2021 na elastyczne formy nauczania. Dyrektorzy placówek oświatowych będą mogli reagować adekwatnie do stopnia zagrożenia zarażeniem Covid-19.


Minister Piontkowski przedstawił wytyczne dla szkół i placówek opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia. Obowiązują one od 1 września 2020 roku. Dotyczą organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Wytyczne GIS i MEN

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk; ochrona podczas kichania i kaszlu; unikanie dotykania oczu, nosa i ust; obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki; regularne czyszczenie pomieszczeń.

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych oraz rekomendacji GIS i MEN przygotowywali wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Rekomendacje postępowania przygotowano także dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Są adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia hybrydowy lub zdalny (tzw. warianty B i C pracy). W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


Zmiany prawne

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych rozwiązań prawnych analizie poddano rozwiązania występujące w innych państwach, głównie europejskich. W sierpniu Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało akty prawne, które pozwoliły na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Istotne zmiany dotyczą rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Są to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor może zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły czy placówki – w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Kolejne zmiany zaplanowano wprowadzić w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).


Kolejne nowele

Znowelizowane zostanie rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W tych przepisach będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).


Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, Ministerstwa Zdrowia i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą e-maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego zaplanowano spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami oświaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. MEN przygotował również materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym w warunkach epidemii.

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej