Niepełnosprawność intelektualna - stopnie, charakterystyka

18 lutego 2020

Niepelnosprawnosc int.

Każde dziecko jest indywidualnością. Posiada własny temperament, charakter czy talenty. I analogicznie, każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Rodzice często martwią się, widząc pewne nieprawidłowości w zachowaniu dziecka, obawiając się, że wskazuje to na opóźnienia rozwojowe. Jeśli zapala się czerwona lampka, rodzic powinien wybrać się do lekarza, w celu zasięgnięcia fachowej porady.

Czym jest niepełnosprawność intelektualna?

Jest to zaburzenie rozwojowe, które polega na obniżeniu poziomu rozwoju intelektualnego. W praktyce wiąże się ona z trudnościami w nauce, wykonywaniem czynności związanych z życiem codziennym czy z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Stopnie niepełnosprawności intelektualnej

W klasyfikacji niepełnosprawności intelektualnej najczęściej używa się kryterium IQ w skali Wechslera. Na jego podstawie dzieli się upośledzenie umysłowe na stopnie takie, jak:

1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

IQ Wechslera: 69 - 55

Charakterystyka: to najłagodniejsza forma. Dziecko posiada umiejętności językowe, które pozwalają na posługiwanie się mową w życiu codziennym. Potrafi samo jeść, ubrać się, umyć.

Trudności:

- uczenie się bez zrozumienia,

- utrudnione zapamiętywanie,

- mechaniczne przyswajanie wiedzy,

- częste zaburzenia w rozwoju mowy,

2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

IQ Wechslera: 54 - 35

Charakterystyka: w przypadku mowy występuje ograniczony zakres posługiwaniu się nią. Również w zakresie umiejętności ruchowych. W życiu codziennym osoby te wymagają nadzoru. Potrafią jednak wykonywać proste czynności. Są zdolne do nawiązywania kontaktu.

Trudności:

- spowolnione myślenie

- ubogie słownictwo,

- brak zdolności do rozumienia pojęć abstrakcyjnych

3. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym

IQ Wechslera: 34-20

Charakterystyka: często gorszy rozwój mowy oraz uszkodzenie aparatu słuchowego. Funkcjonowanie podobne jak u osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Trudności:

- brak przewidywania skutków impulsywnego zachowania

- emocje charakteryzują się sztywnością

3. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim

IQ Wechslera: poniżej 20

Charakterystyka: głęboko zaburzone funkcje ruchowe, częste uszkodzenia wzroku i słuchu, wymagany nadzór przy wszystkich podstawowych czynnościach.

Trudności:

- przez całe życie osoby te wymagają opieki

- nie są w stanie uczyć się i zapamiętywać

- są w stanie opanować tylko kilka wyrazów i reagują na kilka poleceń.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają oni możliwość uczenia się we wszystkich typach szkół. Decyzja o wyborze placówki należy do rodzica ucznia.