Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia pedagogiczne oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Oligofrenopedagogika to pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną. Są to osoby, które borykają się z wieloma problemami, poczynając od własnych ograniczeń kognitywnych kończąc na otaczającej ich niekiedy ludzkiej nietolerancji. Oligofrenopedagog jest osobą, której zadaniem jest pomoc w przezwyciężaniu tych trudności poprzez wykształcenie takich umiejętności jak współżycie z innymi ludźmi, przystosowanie się do obowiązków jakie nakłada na każdego praca zawodowa, gospodarowanie zarobionymi środkami finansowymi, racjonalne korzystanie z przestrzeni publicznej oraz rozsądne wykorzystywanie czasu wolnego. Pedagog specjalizujący się w tej dziedzinie to społecznik o wysoko rozwiniętej empatii, jest to również najczęściej niepoprawny optymista wnoszący w problematyczny świat niepełnosprawności wiele energii i nadziei.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby mające doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mające profesjonalnego przygotowania oraz osoby, które zamierzają zdobyć przygotowanie w tym zakresie. Zapraszamy również nauczycieli pragnących uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.

Studia podjąć mogą absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne.
Dają one uprawnienia do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Cel studiów

Absolwenci OLIGOFRENOPEDAGOGIKI wyposażeni są w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową. Głównym celem studiów jest zwiększenie kompetencji praktycznych w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) i w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych. Absolwent naszych studiów jest przygotowany do pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez stosowanie nowatorskich metod i form kształcenia podjęte przez niego działania sprzyjają rozwojowi psychofizycznemu uczniów.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów podyplomowych posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w specjalistycznych placówkach szkolno – wychowawczych oraz w oddziałach integracyjnych, klasach integracyjnych, ogólnodostępnych placówkach oświatowych.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Nazwa przedmiotu Semestr
Praktyka (Ćwiczenia)
Dydaktyka w szkole (Ćwiczenia) 1
Etyka zawodu nauczyciela (Wykład) 1
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki (Wykład) 1
Oligofrenopedagogika (Wykład) 1
Oligofrenopedagogika (Ćwiczenia) 1
Pedagogiczne konteksty komunikacji (Ćwiczenia) 1
Podstawy diagnozy pedagogicznej (Wykład) 1
Psychologia rozwojowa i osobowości (Wykład) 1
Psychologia rozwojowa i osobowości (Ćwiczenia) 1
Psychologia uczenia się dzieci (Wykład) 1
Psychologia uczenia się dzieci (Ćwiczenia) 1
Teoretyczne podstawy wychowania (Ćwiczenia) 1
Hospitacja zajęć w ZRW (Zakładzie Rewalidacyjno -Wychowawczym) (Ćwiczenia) 2
Metody pracy terapeutycznej (Ćwiczenia) 2
Metody pracy w klasie integracyjnej (Ćwiczenia) 2
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim (Wykład) 2
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim (Ćwiczenia) 2
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (Wykład) 2
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (Ćwiczenia) 2
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym (Wykład) 2
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym (Ćwiczenia) 2
Pedagogika specjalna (Wykład) 2
Pedagogika specjalna (Ćwiczenia) 2
Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu i wychowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie (Ćwiczenia) 2
Kształcenie i wychowanie integracyjne (Wykład) 3
Kształcenie i wychowanie integracyjne (Ćwiczenia) 3
Metoda dobrego startu (Wykład) 3
Metodyka wychowania w internacie (Wykład) 3
Metodyka wychowania w internacie (Ćwiczenia) 3
Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie (Wykład) 3
Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie (Ćwiczenia) 3
Rewalidacja indywidualna (Wykład) 3
Rewalidacja indywidualna (Ćwiczenia) 3

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr letni 2017/2018 upływa 15 marca 2018

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 15 marca 2018.

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 900 zł
 • Koszt semestru - 1 300 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w strefie słuchacza.


Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Oferta specjalna dla obecnych studentów ISP - kwota każdego semestru dla kolejnej umowy obniżona o 100 zł!

 • Oferta specjalna dla absolwentów ISP - cena każdego semestru spada o 100 zł!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

Masz konto? Zaloguj się.

Polecamy

Cena za semestr od 1 800 zł
Semestrów 2
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3

Rozpocznij studia na wiosnę - rekrutacja na semestr letni trwa!