Wymagane dokumenty

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 - semestr letni

Aby rozpocząć studia w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach należy dostarczyć do naszego biura następujące dokumenty:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania tutaj) lub do pobrania w sekretariacie.
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona) (oryginał dowodu osobistego do wglądu).
  • Dowód wpłaty wpisowego, jeśli jest wymagane.
  • Zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł).
  • Podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych w 2 egzemplarzach (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line) lub wypełniona i podpisana w sekretariacie przy składaniu dokumentów.
Dokumenty można dostarczyć:
  • za pomocą poczty, listownie,
  • złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 15 marca 2018 r.

Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

Rozpocznij studia na wiosnę - rekrutacja na semestr letni trwa!