<h1 class='header-inherit'>Zamówienia publiczne</h1>
Czas trwania studiów:2 semestry
Cena za 1 semestr:1 600 zł
Cena za 2 semestry:3 200 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 600 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Zamówienia publiczne:

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Celem studiów jest także zapoznanie słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.

ADRESACI STUDIÓW:

Studia są przeznaczone do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.
Uczestnikami studiów mogą być np. osoby zatrudnione w administracji państwowej, samorządowej, służbie zdrowia, PKP, lasach państwowych, sądownictwie oraz jednostkach sektorowych. Program studiów uwzględnia również zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów zatrudnionych w sektorze prywatnym (Wykonawcy), m.in. poprzez ukazanie specyfiki procedur udzielania zamówień publicznych oraz związany z tym proces prawidłowego przygotowania oferty.

Metody prowadzenia zajęć:

• wykład tradycyjny
• zajęcia warsztatowo-treningowe
• ćwiczenia indywidualne i zespołowe
• wykład interaktywny
• aktywizacja zespołów zadaniowych
• case study
• burza mózgów i dyskusja
• spotkania z praktykami

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Program studiów:

• Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa
• Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
• Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
• Zamówienia podprogowe
• Zasady stosowane w zamówieniach publicznych i zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych
• Działalność opiniodawcza i kontrolna Urzędu Zamówień Publicznych
• Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
• Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
• Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• Tryby udzielania zamówień publicznych
• Regulaminy w zamówieniach publicznych
• Wybór oferty najkorzystniejszej:
• Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• Przygotowanie pism procesowych – odwołane i skarga.
• Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych: skarga do Sądu Okręgowego.
• Postępowanie przed komisjami orzekającymi ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
• Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych
• Analiza orzecznictwa KIO
• System zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej. Zamówienia publiczne w projektach Unii Europejskiej
• Sprawozdawczość z udzielonych zamówień publicznych
• Wielokryterialna ocena ofert
• Zamówienia publiczne w robotach budowlanych
• E-zamówienia publiczne
• Audyt zamówień publicznych
• Bezpieczeństwo energetyczne i rezerwy państwowe. Zamówienia objęte tajemnicą państwową
• Ocena kondycji finansowej wykonawców w kontekście udzielania zamówienia publicznego
• Interpretacja dokumentacji finansowej, kreatywna księgowość i zmowy przetargowe w polskim systemie zamówień publicznych
• Negocjacje w zamówieniach publicznych

Czas trwania studiów  – 2 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.