<h1 class='header-inherit'>Psychologia Wczesnego i Średniego Okresu Szkolnego z Terapią Pedagogiczną</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych, klasach szkolnych (w tym integracyjnych), innych placówkach posiadających te zajęcia w swojej ofercie programowej oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Celem studiów jest dostarczenie pogłębionej wiedzy o wpływie czynników środowiskowych na zachowanie (zdarzeń je poprzedzających, będących jego konsekwencjami i towarzyszących mu) i zapoznanie z metodami praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

Adresaci:

Studia są adresowane zarówno do nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, placówek oferujących pomoc osobom (nie tylko dzieciom) z zaburzeniami rozwoju (zwłaszcza autyzmem, ADHD, upośledzeniem umysłowym) oraz zaburzeniami zachowania; członkowie stowarzyszeń i fundacji na rzecz pomocy ww. grupom; pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych , którzy chcieliby wesprzeć się fachową i praktyczną wiedzą na temat profilaktyki trudności wychowawczych.

Na studia zapraszamy także nauczycieli innych specjalności, którzy pragną pracować w szkole, przedszkolu jako psycholog szkolny-terapeuta.

Kwalifikacje:

Studia dają kwalifikacje do pracy psychologicznej w grupach przedszkolnych, szkolnych i klasach integracyjnych oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. nr 23, poz. 133; z 2005 r. nr 13, poz.114; z 2003 r. nr 23, poz.192).

Absolwenci:

Absolwenci studiów podyplomowych ze stosowanej analizy zachowania będą posiadali następujące kompetencje:

 • Wiedzę na temat analizowania zależności pomiędzy zmiennymi środowiskowymi a zachowaniem.
 • Wiedzę na temat podstawowych praw rządzących zachowaniem.
 • Wiedzę na temat metod badawczych stosowanych w analizie zachowania.
 • Umiejętności prowadzenia oceny behawioralnej, planowania interwencji i ewaluowania efektywności przeprowadzonej interwencji.
 • Umiejętności związane z pracą psychologiczno-pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą nietypowo rozwijającymi się, uzależnionymi, sprawiającymi problemy wychowawcze
 • Umiejętności związane z programowaniem oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów mających trudności z uczeniem się, uczniów zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Umiejętność pracy terapeutycznej i realizacji psychologicznych działań wspierających dzieci i młodzież w jednostkach oświatowych
 • Wiedzę dotyczącą zagadnień etycznych w pracy analityka zachowania
 • Praktyczny warsztat pracy korekcyjno-kompensacyjnej , terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w szkole

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

SEMESTR 1

 • 1.Podstawy kulturowego rozwoju dziecka (10 godz., wykład)
 • 2.Diagnostyka pedagogiczna (15 godz., warsztat)
 • 3.Procesy i pojęcia z analizy zachowania -od teorii do praktyki.(15 godz, 2 wykład, 15 ćwiczenia)
 • 4.Psychologia szkolna (15 godz, 5 wykład, 10 ćwiczenia)
 • 5.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zwłaszcza z autyzmem, ADHD, mutyzmem, upośledzeniem umysłowym)(15 godz. Warsztat)
 • 6.Zagadnienia etyczne dotyczące pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania (5 godz. Seminarium)
 • 7.Wybrane problemy psychiatrii i psychopatologii (5 godz. Wykład)

SEMESTR 2

 • 8. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży (15 godz, warsztat)
 • 9.Profilaktyka okresów kryzysu w rozwoju dzieci i młodzieży (10 godz., warsztat)
 • 10.Metody pracy z dziećmi z autyzmem (10 godz, warsztat)
 • 11.Praca z dzieckiem trudnym w domu, przedszkolu i szkole (15 godz., seminarium)
 • 12.Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych.(10 godz. Ćwiczeń)
 • 12.Techniki terapii behawioralnej reakcji lękowych, nerwic.(5 godz. Wykład)
 • 13.Trening umiejętności interpersonalnych i społecznych (10 godz. Ćwiczenia)
 • 14. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy psycho-pedagogicznej dziecku trudnemu (10 godz., wykład
 • 15. Metody pracy w grupie/klasie integracyjnej(5 godz., seminarium)

SEMESTR 3

 • 16.Interwencja środowiskowa (10 godz)
 • 17.Profilaktyka i terapia uzależnień dzieci i młodzieży (15 godz.)
 • 18.Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej i współpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (15 godz. , warsztaty)
 • 19.Terapia poprzez muzykę, plastykę i sztukę (15 godz. Warsztaty)
 • 20. Warsztat pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi (15 godz, ćwiczenia)
 • 21.Formy, narzędzia pracy z uczniem zdolnym i słabym i wsparcia rodziców tych uczniów(10 godz. Seminarium)
 • 22. Podstawy pracy logopedycznej i logorytmicznej (10 godz)

Czas trwania studiów  – 3 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.