<h1 class='header-inherit'>Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)</h1>
Czas trwania studiów:2 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 2 semestry:2 600 zł
RekrutacjaWpisowe GRATIS
PromocjaWpisowe 0 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 8.05.2017-30.06.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

  • Kolejność zgłoszeń
  • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
  • Wpisowe wynosi 200 zł.
  • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
  • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.06.2017 r. jest zwolniony z opłaty wpisowej 200 zł

  • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu (ASD)

Prawdopodobnie każdy z nas zetknął się nieraz z pojęciem autyzmu i wielu przeciętnych użytkowników języka jest świadomych znaczenia tego wyrazu, jednak zespół Aspergera to określenie raczej nieznane, nieliczne osoby wiedzą, czym to schorzenie się objawia i jaka jest jego patogeneza. Wynika to być może z faktu, że jako choroba został on uznany dopiero w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Mianem ‘Zespołu Aspergera’ określa się najłagodniejsze formy autyzmu, dotyczące przede wszystkim zaburzeń funkcjonalnych. Prawdopodobnie jest to zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, jednakże dokładne przyczyny na ogół nie są znane.
Zespół Aspergera jest stosunkowo „nową” chorobą, lecz coraz częściej diagnozowaną u dzieci w różnym wieku. Aby rozpoznać autyzm potrzebna jest wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu diagnozy i metod pracy z dzieckiem autystycznym. Studia na specjalności Edukacja i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera  to propozycja dla tych pedagogów, których powyższe zagadnienia interesują lub/i potrzebne są im na ścieżce zawodowej. Ograniczenie realizowanych treści do jednego typu schorzenia pozwala na bardzo dokładne kształcenie w tym zakresie. Absolwent naszych studiów podyplomowych to wysokiej klasy specjalista do spraw zespołu Aspergera i sprawny pedagog.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe pedagogiczne. W szczególności zapraszamy pedagogów oraz oligofrenopedagogów, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej.

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawania zespołu Aspergera oraz pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Absolwenci studiów I stopnia po ukończeniu studiów podyplomowych zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów magisterskich pozwala na zatrudnienie we wszystkich typach szkół.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku ma szanse znaleźć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych placówkach zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
Pedagogika specjalna
Metodyka wychowania i kształcenia przedszkolnego dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
Metodyka kształcenia uczniów z autyzmem , zespołem Aspergera
Metodyka rewalidacji ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
Metodyka wychowania ucznia w internacie
Psychopedagogika autyzmu
Kształtowanie mowy i języka u dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera
Metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem autystycznym
Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
Etyka zawodu nauczyciela.
Praktyka

Studia trwają 2 semestry.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.