Społeczna odpowiedzialność w Oświacie i Biznesie - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Społeczna odpowiedzialność w Oświacie i Biznesie

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3000,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Społeczna odpowiedzialność to sposób zarządzania, zgodnie z którym podmioty w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza zaangażowanie w sprawy kadr, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem funkcjonowania i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności podmiotu i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Kierunek przygotowuje kadry menedżerskie do prowadzenia firmy i funkcjonowania zgodnie z koncepcja zrównoważonego rozwoju przez CSR/RBC. Wartość utylitarna kierunku: Projekt CSRS i Rada UE ds. konkurencyjności określają termin realizacji dyrektywy nakładającej obowiązek raportowania CSR, sukcesywnie dla poszczególnych kategorii instytucji i podmiotów od 1.01.2023 do 1.01.2026.


Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla praktykujących nauczycieli w zakresie usystematyzowania wiedzy na potrzeby krzewienia prospołecznych postaw wśród uczniów oraz kadry zarządzającej placówką oświatową i przedstawicieli biznesu, po uwzględnieniu specyfiki audytorium, w zakresie budowania odpowiedniego wachlarza wartości społecznych.

Cel studiów

Zajęcia przygotują słuchaczy do zbudowania organizacji funkcjonującej przede wszystkim w oparciu o Normę ISO 26000, która stanowi praktyczny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego działania i ich raportowania. Student będzie rozróżniać koncepcję CSR i RBC (responsible business conduct). Przyswoi narzędzia i sposoby działania zgodnie z zasadami należytej staranności i działań wspierających (ochrona, poszanowanie, środki zaradcze). Będzie posiadał kwalifikacje w zakresie jednolitego raportowania zgodnie z wytycznymi UE, wg standardów raportowania GRI, pozna zakres ujawnień wg CSRD. Będzie znał ESEF – jednolity standard sprawozdawczości, wymagany Dyrektywą UE.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów znajdzie pracę w międzynarodowych korporacjach, działach CSR i employer branding MŚP, instytucjach UE, w instytucjach publicznych, w organizacjach pozarządowych, w polskiej oświacie itd.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Nazwa przedmiotu
Budowanie reputacji firmy społecznie odpowiedzialnej
CSR a zarządzanie zasobami ludzkimi
Ekologizacja procesów wytwórczych i świadczenia usług
Etyka w biznesie
Fundacje korporacyjne
Inwestycje społecznie odpowiedzialne
Istota i modele CSR
Kompetencje menedżer społecznie odpowiedzialnej firmy
Komunikowanie wartości prospołecznych
Koncepcje zarządzania
Kształtowanie relacji z klientami, partnerami biznesowymi, konkurencją
Liderzy społecznej odpowiedzialności – zajęcia warsztatowe
Problematyka dyskryminacyjna w organizacji
Programy wellbeingowe w firmie
Raportowanie nt CSR
Rola rzecznika w CSR
Sponsoring i działalność filantropijna przedsiębiorstwa
Wolontariat pracowniczy
Zarządzanie zrównoważone

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 31.07.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3000,00 zł
 • Ilość rat - 10
 • Cena za miesiąc - 300 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E

Program praktyk realizowanych na kierunkach z zakresu pedagogiki specjalnej


Dokumenty do pobrania

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • dwa skierowania z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania - "Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu").
 • dziennik praktyk,
 • arkusz hospitacji,
 • konspekt,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,

Gdzie pobrać arkusz hospitacji oraz wzór konspektu?

Arkusz hospitacji oraz wzór konspektu Słuchacz uzyska bezpośrednio w placówce, w której realizuje praktyki.

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.