Resocjalizacja i socjoterapia - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Resocjalizacja i socjoterapia

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3900,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected].
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Umiejętność pracy z ludźmi i łatwość nawiązywania kontaktu z nimi, to cenna cecha. Osoby, które potrafią w naturalny sposób docierać do innych i komunikować się z nimi, są w stanie nieść skuteczną, profesjonalną pomoc i potrzebne wsparcie, między innymi w zakresie przystosowywania do życia w danej zbiorowości. Tym właśnie zajmuje się dziedzina, jaką jest resocjalizacja. To szereg działań i procesów, mających na celu modyfikowanie osobowości danej jednostki, aby poprzez przyswojenie określonych norm społecznych i wartości, dostosowała się ona do warunków życia w społeczeństwie. Resocjalizacja prowadzi również do odrzucenia przez daną jednostkę wartości i zasad działania sprzecznych z ogólnie przyjętym w zbiorowości systemem aksjonormatywnym. Kolejnym elementem pomocy osobom jest socjoterapia, stanowiąca metodę leczenia zaburzeń psychicznych poprzez wykorzystywanie oddziaływania natury społecznej. Terapia społeczna służy do pomocy jednostkom, ale również całym rodzinom i społecznościom lokalnym. Udział terapii społecznej w samym planie leczenia zaburzeń może być różny, od poszerzania dostępnego choremu zakresu umiejętności społecznych (trening umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, świetlice socjoterapeutyczne, terapia pracą) poprzez modyfikowanie otaczających chorego układów (praca z rodziną) aż po czasowe lub trwałe zastąpienie utrwalonych nieprawidłowych układów (stowarzyszenia i kluby pacjentów, opieka rodzinna). Zarówno resocjalizacja, jak i socjoterapia to dziedziny odpowiadające na problemy współczesnego społeczeństwa, takie jak marginalizacja społeczna, przestępczość, ubóstwo, i wiele innych. Poza wrażliwością, pragmatyzmem, cierpliwością i konsekwentnością, praca w tych dziedzinach wymaga solidnego przygotowania. Te mogą zapewnić tylko najlepsi specjaliści i wykładowcy, których znajdziesz w Instytucie Studiów Podyplomowych. Socjoterapia studia podyplomowe to propozycja dla osób, które pragną podjąć pracę w licznych placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych. Jeśli czujesz, że pragniesz realizować się pomagając innym, te studia są stworzone dla Ciebie. Poznasz tu teorię i metody pracy, oraz terapii, które pozwolą Ci zostać prawdziwym specjalistą. Dzięki temu z łatwością znajdziesz zatrudnienie i zaczniesz realizować swoje pasje i ambicje. Wykorzystaj szansę na fascynującą karierę zawodową i zapisz się już dziś! Nie marnuj swojego potencjału.


Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Resocjalizacja i socjoterapia skierowane są do wszystkich osób, które pragną zdobyć unikatowe kompetencje i kwalifikacje, oraz poszerzyć swoje perspektywy zawodowe. To oferta skierowana do każdego, kto chce podjąć się angażującej, ciekawej, wymagającej, lecz bardzo satysfakcjonującej pracy, polegającej na pomaganiu i zmienianiu na lepsze życia innych. Aby podjąć studia, wystarczy posiadać dyplom licencjacki, lub magisterski. Studia podyplomowe na tej specjalności to propozycja szczególnie atrakcyjna dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników poradni psychologicznych, pracowników przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych i aresztów śledczych, społecznych i zawodowych kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, a także pracowników agencji ochrony. Studia mogą podjąć również wszelkie osoby zatrudnione w instytucjach rządowych, pozarządowych i organach samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji, działacze, wolontariusze i pracownicy stowarzyszeń, a także organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, jak i byłym skazanym oraz wszystkie inne osoby, które ze względu na specyfikę swej pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym, w tym przestępczości.

Cel studiów

Jako lider w kształceniu dopasowanym do potrzeb współczesnego rynku pracy, skupiamy się przede wszystkim na efektywnym i skutecznym przekazywaniu wiedzy i umiejętności, które uczynią z Ciebie nie tylko samodzielnego pracownika, lecz prawdziwego eksperta w danej dziedzinie. Naszym podstawowym celem na specjalności Resocjalizacja studia podyplomowe jest zapoznanie Cię z kompletną metodyką zasadami pracy resocjalizacyjnej, oraz wykształcenie w Tobie umiejętności terapeutycznych i przygotowanie do pracy we wszelkich ośrodkach opiekuńczo – resocjalizacyjnych. Proponowany przez nas program to kompletny zestaw zagadnień teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji, diagnozy, projektowania programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Nasi wykładowcy i specjaliści, w formie ciekawych wykładów i zajęć, nauczą Cię jak właściwie nawiązywać kontakty i budować więzi interpersonalne. Zyskasz także tak cenne umiejętności, jak skuteczne planowanie i organizowanie sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych, oraz diagnozowanie niedostosowania społecznego i prowadzenie zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Ten komplet kwalifikacji i kompetencji sprawi, że będziesz mógł nieść profesjonalną pomoc dorosłym, dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności.

Perspektywy zawodowe

Kończąc studia podyplomowe na specjalności Resocjalizacja i socjoterapia, zyskasz dziesiątki fantastycznych możliwości rozwoju i pracy. Uzyskane świadectwo będzie twoją przepustką do pracy w licznych placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, w instytucjach państwowych, oraz w 3 sektorze. Wybierając studia podyplomowe, stawiasz na wieloletnią, satysfakcjonującą karierę, która przyniesie Ci spełnienie i zadowolenie każdego dnia. Wybierz własną drogę i zacznij wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał - zobacz, ile możesz osiągnąć dzięki profesjonalnemu wsparciu ze strony najlepszych specjalistów, którzy tworzą naszą kadrę.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna
opis

Dowiesz się jak funkcjonują współczesne systemy penitencjarne i porównasz je z tymi stosowanymi historycznie, na przestrzeni wieków. Przyjrzysz się ewolucji więziennictwa, poznasz i ocenisz metody resocjalizacji stosowane w zakładach karnych i poprawczych, zostaniesz przygotowany do projektowania własnych rozwiązań wspierających rozwój systemu penitencjarnego. Przyjrzysz się statystykom dotyczącym przestępczości w Polsce i Unii Europejskiej, poznasz metody polityki karnej prowadzonej w krajach wspólnoty i porównasz je z lokalnymi metodami przeciwdziałania przestępczości. Zajmiesz się andragogiką, czyli kształceniem osób dorosłych, poznasz metodykę pracy kuratora rodzinnego, elementy etiologii kryminalnej oraz sposoby prowadzenia efektywnych mediacji w wychowaniu resocjalizacyjnym. Zaznajomisz się z podstawami prawa rodzinnego i karnego, dowiesz się, jaką rolę odgrywają służby mundurowe w systemie profilaktyki i prewencji. Przyjrzysz się interesującym i szczegółowym zagadnieniom, które przybliżą Cię do zamkniętego świata zakładów karnych i resocjalizacyjnych – weźmiesz na warsztat język więźniów biorąc udział w zajęciach warsztatowych z polonistycznych aspektów grpsery, przyjrzysz się specyfice więziennej codzienności kształtującej postawy jednostek i grup, między innymi macierzyństwu i ojcostwu doświadczanemu w murach placówek i instytucji karnych.

Diagnoza i terapia pedagogiczna
opis

Zdobędziesz podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Diagnoza terapeutyczna
opis

Nauczysz się jak zastosować metody poznawania pacjenta, opracować plan obserwacji pacjenta, zastosować kwestionariusz wywiadu z pacjentem i jego rodziną, zebrać informacje dotyczące zainteresowań, przyzwyczajeń i nawyków pacjenta

Dowiesz się jak porozumieć się i podjąć współpracę z zespołem terapeutycznym, zgromadzić niezbędne, dla celów terapeutycznych informacje o pacjencie, przeanalizować wszystkie dane i wyciągnąć konstruktywne wnioski na temat aktualnego stanu pacjenta, ocenić stan podopiecznego w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności. Nauczysz się rozróżnić potrzeby i problemy pacjenta, sformułować aktualną diagnozę terapeutyczną z uwzględnieniem potrzeb i problemów pacjenta, określić znaczenie diagnozy terapeutycznej w planowaniu zajęć.

Wyjaśnimy jak uniknąć błędów jatrogennych, jak udokumentować diagnozę terapeutyczną, skorzystać z wyników badań naukowych, zachować tajemnicę zawodową.

Dydaktyka w szkole
opis

Dowiesz się czym jest dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki.

Poznasz podstawowe pojęcia dydaktyczne (uczenie, nauczanie, kształcenie).Rozróżnisz dydaktykę ogólną i dydaktyki szczegółowe.

Poznasz cele kształcenia i ich operacjonalizację, metody kształcenia (klasyczne i problemowe), formy organizacyjne kształcenia, zasady kształcenia, style kierowania uczeniem się.

Poznasz także zachowania zakłócające ład w klasie (przyczyny, zapobieganie).

Nauczysz się planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej (konspekt zajęć).

Dowiesz się czym jest przymus i dyscyplina w klasie szkolnej oraz jak powinno przebiegać sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych ucznia.

Elementy psychologii klinicznej i psychoterapii
opis

Poznasz czym zajmuje się psycholog , co może powiedzieć o zaburzeniach psychicznych o zaburzeniach zachowania . Dowiesz się o postępowaniu z ludźmi , których kłopoty można określić jako odchylenie od normalnego funkcjonowania psychicznego.

Elementy terapii zajęciowej. Oddziaływania arteterapeutyczne
opis

Poznasz podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością; Zdobędziesz wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy

Zdobędziesz wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych w obrębie pracy socjalnej generujących zmiany struktur społecznych.

Rozwiniesz umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, będziesz potrafił używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów

Nauczysz się wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił rozwojowych oraz możliwości; a także rozwijać w bezpośrednim środowisku.

Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
opis

Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu negocjacji i mediacji w różnych obszarach życia społecznego. Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat technik i strategii negocjacyjnych i mediacyjnych oraz nabycie podstawowych umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych.

Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
opis

Wskażemy miejsce socjoterapii w ofercie pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Przybliżymy praktyczne zastosowanie zajęć socjoterapeutycznych w korygowaniu lęku u dzieci, niepożądanych zachowań młodzieży oraz możliwości wykorzystania w kształtowaniu i nabywaniu oczekiwanych kompetencji społecznych

Metodyka pracy resocjalizacyjnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
opis

Zgromadzisz doświadczenia związane z pracą resocjalizacyjną.

Zdobędziesz dodatkową wiedzę związaną z zawodem i udoskonalisz umiejętności praktyczne.

Zdobędziesz także umiejętności współdziałania z opiekunem praktyk, innymi wychowawcami, nauczycielami, funkcjonariuszami, kuratorami i pracownikami placówki/instytucji

Nauczysz się rozpoznawania indywidualnych potrzeb podopiecznych oraz konfrontowania nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w praktycznym działaniu

Poznasz specyfikę środowiska zawodowego, funkcjonowania podmiotów administracyjnych,gospodarczych i życia społecznego.


Osoby z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym jako członkowie grup społecznych
opis

Poznasz postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych - skąd się biorą i jak je zmieniać, aby były lepsze.

Pedagogiczne konteksty komunikacji
opis

Poznasz elementy kontekstu edukacyjnego, uporządkujesz i pogłębisz wiedzę o procesach zachodzących podczas komunikacji,

Zdobędziesz wiedzę o warunkach zachodzenia komunikacji między nauczycielem a uczniem, nauczysz się wykorzystać wiedzę pedagogiczną do analizowania sytuacji komunikacyjnych zachodzące w szkole,

Rozwiniesz umiejętności komunikacyjne umożliwiające dialogowo rozwiązywać konflikty oraz budować dobrą atmosferę w klasie, dobierać odpowiednie strategie realizowania działań komunikacyjnych w klasie.

Podstawy diagnozy pedagogicznej
opis

Będziesz przygotowany do przeprowadzenia wstępnej diagnozy funkcjonowania dziecka i jego środowiska wychowawczego. Uzyskasz podstawową wiedzę dotyczacą teoretycznych podstaw diagnostyki pedagogicznej. Uzyskasz wiedzę wiedzę i umiejętnośći dotyczące diagnozowania sytuacji dziecka w rodzinie oraz w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Uzyskasz umiejętność działania diagnostyczno-profilaktycznego wobec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym , uzależnieniami .

Podstawy pedagogiki specjalnej
opis

Dowiesz się o istocie pedagogiki specjalnej jako nauki teoretycznej i praktycznej; kształtowania postawy humanistycznej, a zwłaszcza szacunku i wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych i wymagających pomocy.

Praca z rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym
opis

Nauczysz się dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań interwencyjnych, wspierających i modelujących zachowanie rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.Dowiesz się jak dialogowo rozwiązywać konflikty i tworzyć dobrą atmosferę komunikacji z dzieckiem jego rodzicami i specjalistami w systemie edukacji

Prawne podstawy resocjalizacji
opis

Nauczysz się definiować podstawowe pojęcia i instytucje z dziedziny nauk społecznych, prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego oraz prawa nieletnich i będziesz wiedział jak się nimi posługiwać w kontekście problematyki resocjalizacyjnej.

Poznasz specyfikę odpowiedzialności i związanej z nią reakcji prawnej przewidzianej w kodeksie karnym oraz w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Poznasz praktyki wymiaru sprawiedliwości (wyrażone w orzecznictwie sądowym) odnośnie do problemów prawnych pojawiających się w kontekście aplikacji przepisów dotyczących problematyki resocjalizacyjnej.

Dowiesz się, jak zbudowany jest i jak funkcjonuje system penitencjarny w Polsce oraz system instytucjonalny przeznaczony dla zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży
opis

Zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i terminów, na temat mechanizmów uzależniania się, skuteczności oddziaływań profilaktycznych oraz metod leczenia i terapii. Poznasz sposoby rozpoznawania objawów uzależnienia i jego fazy, oraz tematykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży, ich specyfikę oraz czynniki zwiększające ryzyko uzależnienia. Nauczysz się rozpoznać objawy uzależnienia oraz jego fazy oraz udzielić podstawowej pomocy psychologicznej w zakresie profilaktyki uzależnień. Będziesz potrafił zaprojektować i przeprowadzić badania o charakterze diagnostycznym oraz dokonać analizy uzyskanych wyników badań.

Profilaktyka niedostosownia społecznego
Programy socjoterapeutyczne
opis

Poznasz programy zajęć socjoterapeutycznych , będących formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej, adresowane do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi, które zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny dzieci, powodują i nasilają trudności szkolne.

Psychologia rozwojowa i osobowości
opis

Będziesz potrafił stosować wiedzę o rozwoju człowieka w praktyce edukacyjnej, nauce, karierze zawodowej ,będziesz posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi z zakresu wiedzy o rozwoju człowieka w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych .

Psychologia uczenia się dzieci
opis

Dowiesz się jak wpływa mózg na proces efektywnego uczenia się i nauczania dzieci .

Teoretyczne podstawy wychowania
opis

Zdobędziesz elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat teoretycznych podstaw wychowania, obejmującą terminologię, teorie i metodykę oddziaływania wychowawczego

Nauczysz się wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

Będziesz miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dotyczących działalności wychowawczej, zrozumiesz potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonasz samooceny własnych kompetencji i udoskonalisz umiejętności, wyznaczysz kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Terapia pedagogiczna
opis

Poznasz elementarną terminologię używaną w diagnostyce i terapii zaburzeń .

Zdobędziesz podstawową wiedzę w zakresie metod terapeutycznych wykorzystywanych w leczeniu zaburzeń.

Poznasz zasady i znaczenie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia w profilaktyce chorób społecznych.

Będzisz potrafił właściwie zdefiniować pojęcia związane ze zdrowiem i stylem życia.


Trening interpersonalny
opis

Zdobędziesz wiedzę praktyczną, popartą treningami rozwijania podstawowych umiejętności interpersonalnych: asertywności, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, współdziałania w grupie.

Wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych
opis

Zajęcia obejmują wizyty w placówkach dla osób uzależnionych, w ośrodkach wychowawczych dla nieletnich, w zakładach poprawczych oraz w zakładach penitencjarnych.

Zarys historii resocjalizacji oraz jej współczesne systemy
opis

Dowiesz się więcej na temat kształtowanie się odpowiedzialności prawnej osób nieletnich; jak wyglądała ewaluacja poglądów na temat karalności nieletnich;

Przybliżymy pojęcie kary w okresie średniowiecza, odrodzenia oraz w okresie międzywojennym; Polski system resocjalizacji na przestrzeni wieków; Kształtowanie się systemu penitencjarnego w krajach europejskich w okresie XVI – XIX wieku; Organizacja zakładów resocjalizacyjnych dla dorosłych i nieletnich w XX wieku; Polskie uregulowania prawne dotyczące przestępczości w okresie międzywojennym; Tworzenie systemów oddziaływań resocjalizacyjnych po II wojnie światowej; Strukturę polskiego system resocjalizacji nieletnich po II wojnie światowej; Kształtowanie się charakteru jednostek penitencjarnych w Europie i Ameryce Północnej na przestrzeni XX wieku.

Poznasz wady i zalety systemu dyscyplinarno-izolacyjnego; Odmiany systemu dyscyplinarno-izolacyjnego – system augsburski i celkowy; Znaczenie systemu socjopedagogicznego w pracy społecznością socjoterapeutyczną. Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 31.05.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3900,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 325 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E


Dokumenty do pobrania

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • skierowanie z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania - "Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu").
 • dziennik praktyk,
 • arkusz hospitacji,
 • konspekt,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,

Dodatkowo: nauczyciele czynni zawodowo muszą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

Gdzie pobrać arkusz hospitacji oraz wzór konspektu?

Arkusz hospitacji oraz wzór konspektu Słuchacz uzyska bezpośrednio w placówce, w której realizuje praktyki.

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.