Dydaktyka nauczania języka polskiego jako obcego (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Dydaktyka nauczania języka polskiego jako obcego (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Cel studiów

Studia podyplomowe "Dydaktyka nauczania języka polskiego jako obcego" przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka obcego. Absolwenci będą mieć kwalifikacje do nauczania dzieci w szkołach na wszystkich szczeblach edukacyjnych.

Program studiów

Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak dydaktyka i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju.

Wymagania

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się tylko osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Sylwetka absolwenta

 • absolwenci będą mieć kwalifikacje do nauczania dzieci w szkołach na wszystkich szczeblach edukacyjnych,
 • absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów nauczania języka polskiego jako obcego uprawniający do wykonywania zawodu lektora języka polskiego w kraju i za granicą,
 • absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu metod nauczania języka polskiego jako obcego i opisów poziomów kompetencji językowej,
 • zapozna się z najnowszymi technikami nauczania podsystemów języka polskiego oraz metodami nauczania sprawności językowych i będzie umiał stosować je w praktyce dydaktycznej,
 • pozna metody testowania języka polskiego jako obcego, aby nauczał nie tylko zgodnie z obowiązującymi standardami, ale też potrafił przygotować do egzaminu państwowego.


WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Analiza tekstu kultury
opis

Poznasz metody analizy tekstu kultury (pojęcie tekst kultury, metody analizy; możliwości zastosowania na zajęciach z języka polskiego jako obcego.

Nauczysz się metody pracy z tekstem kultury.

Przybliżymy metodę intersemiotyczną, analizę przykładowych, specyficznych polskich tekstów kultury, tekstualny charakter ekranowego zjawiska audiowizualnego, charakterystykę mechanizmów spójnościowych, reguły wewnątrz- i zewnątrztekstowe: zagadnienie tzw. kontekstu kulturowego i jego związki ze strukturą tekstu ekranowego, a także metody opisu, analizy i interpretacji ekranowego tekstu kultury: uwarunkowania tworzywowo-materiałowe, estetyczne i ideologiczne.

Bilingwizm w nauczaniu
opis

Przybliżymy podstawowe pojęcia, terminy i definicje: bilingwizm (dwujęzyczność), polilingwizm (wielojęzyczność), kontakty językowe, interferencja językowa, dyglosja środowiskowa, kompetencje językowe, kompetencje komunikacyjne, kompetencje społeczne i kulturowe.

Ukształtujesz kompetencje językowe i komunikacyjne w warunkach bilingwizmu, sprawność w pisaniu, mówieniu, rozumieniu tekstu i czytaniu ze zrozumieniem w aspekcie wielojęzyczności i interferencji językowej, interferencji językowej – cytaty, kalki językowe (klisze, refleks), zapożyczenia okazjonalne, procesy konwergencyjne – analiza przykładów; osobliwości językowe – przykłady mieszania się języków w rozmowie, okazjonalne pożyczki, interferencje gramatyczne – analiza wypowiedzi, a także umiejętności zachowań werbalnych i niewerbalnych w społeczeństwach wieloetnicznych, wielokulturowych i wielojęzycznych; sprawności językowe i komunikacyjne w środowisku bilingwalnym i polilingwalnym.

Elementy wiedzy o historii Polski
opis

Zdobędziesz elementarna wiedzę o historii Polski.

Przybliżymy najważniejsze wydarzenia i fakty historyczne.

Emisja głosu
opis

Poznasz w teorii i praktyce zasady prawidłowego posługiwania się głosem. Poznasz zasady higieny głosu, oswoisz się ze sztuką wystąpień publicznych.

Etniczność w języku
opis

Zdobędziesz wiedzę o istocie, zakresie i miejscu dialektologii w lingwistyce.

Uporządkujesz wiedzę dotyczącą podstawowych struktur języka polskiego i jego zmienności w aspekcie historycznym.

Poszerzysz wiedzę o wewnętrznym zróżnicowaniu polszczyzny w aspekcie geograficznym.

Dowiesz się i nauczysz posługiwać słownikami dialektologicznymi i historycznym języka polskiego, a także o powiązaniach dialektologii z dziejami języka polskiego i innymi dyscyplinami naukowymi: historią, etnografią, geografią i socjologią.


Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
opis

Poznasz prawne aspekty funkcjonowania szkoły . Prawne aspekty edukacji zdalnej, formalno-prawne aspekty determinujące rozwój kultury fizycznej w szkole.

Koncepcje doboru treści w podręcznikach
opis

Dowiesz się co to jest program nauczania, jakie są typy programów nauczania, dlaczego dobrze jest stworzyć program własny.

Przybliżmy także jaka jest rola ministerstwa w edukacji oraz dostępne programy i podręczniki.

Dowiesz się także jaka rolę i zadania ma dyrektor szkoły w doborze programu nauczania. Dowiesz się też jakie są relacje pomiędzy podstawą programową a programem nauczania oraz o ich ewaluacji.

Wyjaśnimy także z czyjej pomocy może skorzystać dyrektor, zanim zdecyduje się dopuścić program do użytku w szkole i jak powinna wyglądać modyfikacja programu nauczania.

Konspekty i scenariusze lekcji
opis

Poznasz różnice między scenariuszem zajęć a konspektem. Dowiesz się jak je napisać żeby spełniały swoje funkcje i co powinny zawierać.

Konteksty kultury
opis

Nauczysz się definiować pojęcia: tekst kultury; Poznasz kryteria czytania, odbioru i interpretowania tekstów kultury.

Dowiesz jak prawidłowo przeprowadzić analizę tekstów kultury oraz porównać wybrane teksty kultury zgodnie z zasadami korespondencji sztuki. Będziesz potrafił zaprojektować i przeprowadzić działania w kulturze związane z analizą wybranych tekstów kultury.

Kultura jako metody prezentacji
opis

Nauczysz się sposobu prezentacji wiedzy kulturowej w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego.

Poznasz poszczególne koncepcje przekazywania wiedzy o kraju i jego kulturze.


Kultura języka i normy zachowań językowych
opis

Zapoznasz się z podstawowymi pojęciami z zakresu kultury języka, stylistyki

Zdobędziesz wiedzę na temat metodyki pracy z dziećmi w ramach kształcenia kompetencji językowych i kulturowych

Wyrobisz umiejętności kreatywnego myślenia w zakresie tworzenia ciekawych scenariuszy zajęć logopedycznych , dotyczących wdrażania umiejętności w korelacji z muzyką, plastyką, zajęciami ruchowymi etc.

Literatura w nauczaniu cudzoziemców
opis

Nauczysz się wykorzystywać wiedzę z zakresu teorii i historii literatury polskiej w pracy z cudzoziemcem zorientowanym humanistycznie podczas interpretacji tekstu.

Dowiesz się jak przedstawić spójną interpretację tekstu literackiego z wykorzystaniem kontekstów kulturowych i przedstawić ją cudzoziemcom uczącym się jpjo.

Będziesz potrafił również przeprowadzić analizę poetyki oraz analizę stylistyczną tekstu literackiego na wszystkich poziomach jego organizacji strukturalnej.

Nauczysz się samodzielnie skonstruować program do nauczania literatury polskiej w grupach zróżnicowanych językowo i etnicznie

Będziesz potrafił też przeprowadzić analizę współczesnego tekstu literackiego na każdym poziomie


Materiały pomocnicze do nauczania języka polskiego jako obcego
opis

Nauczysz się samodzielnie skonstruować program kursu języka polskiego jako obcego właściwego różnym poziomom oraz różnym grupom wiekowym, sporządzać konspekt lekcji, szukać materiałów źródłowych, dokonać właściwego wyboru materiałów dydaktycznych, wybrać odpowiednią metodę nauczania dostosowaną do potrzeb osoby uczącej się.

Dowiesz się także jak stosować właściwe techniki potrzebne do opanowania poszczególnych umiejętności językowych oraz skontrolować i ocenić postępy w nauce.
Metody i programy nauczania, historia kultury
opis

Poznasz rolę nauczania kultury polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Przedstawimy propozycje zagadnień tematycznych oraz sposoby wprowadzania elementów z wiedzy o kulturze w zależności od zaawansowania znajomości języka polskiego.

Poznasz także przegląd definicji i sposobów rozumienia pojęcia kultura oraz wpływ wyboru jednej z nich na kształtowanie programu nauczania proponowanego cudzoziemcom, metody wprowadzania zagadnień kulturowych (intersemiotyka, drama, wykład, konwersatorium, techniki audiowizualne itp.).

Metody nauczania języków obcych
opis

Poznasz najnowsze tendencje w nauczaniu języków obcych we współczesnej dydaktyce.

Przybliżymy metody nauczania języków obcych, rozróżnienia pomiędzy tradycyjnymi oraz nietradycyjnymi metodami w nauczaniu (metoda komunikacyjna, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa itp.);

Poznasz także metody nauczania pisania i czytania stosowane we współczesnej glottodydaktyce.

Metody nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży
opis

Poznasz specyficzne relacje nadawczo-odbiorcze w układzie dorosły – dziecko.

Przybliżymy funkcje literatury dziecięcej (dydaktyczna, ludyczna, autoteliczna, terapeutyczna), cechy dystynktywne, kategorie, gatunki i toposy literackie;

Poznasz uwarunkowania historycznoliterackie literatury „osobnej”: źródła i pierwowzory literatury dziecięcej, wybitnych autorów i teksty w tradycji europejskiej i polskiej, przemiany i przełomy w obrębie tej literatury i ich uwarunkowania;

Przybliżymy współczesny stan badań nad literaturą dla młodego odbiorcy; metody aktywizacji młodego odbiorcy, a także analizę i interpretację wybranych utworów, reprezentujących różne rodzaje i gatunki literackie, w tym: baśń ,poezję i wybrane utwory jednego z gatunków lub podgatunków epiki „młodzieżowej”.

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego I (poziom początkujący)
opis

Poznasz zakres materiału leksykalnego, gramatycznego oraz umiejętności językowych, jakie powinien opanować student początkujący podczas kursu.

Porównamy dwa programy nauczania dla grupy początkującej (program skonstruowany zgodnie z metodą komunikacyjną oraz program skonstruowany metodą gramatyczną – omówienie i porównanie, wskazanie korzyści oraz niedostatków).

Zaprezentujemy podręczniki oraz materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego dla studentów początkujących.

Poznasz i przeanalizujesz konspekt przygotowany dla grupy początkującej – organizacja czasu na zajęciach, ilość wprowadzanego słownictwa, sposób pracy z tekstem pisanym i słuchanym itp. (nauka konstruowania konspektu).

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego II (średnio zaawansowani i zaawansowani)
opis

Poznasz zakres posiadanych umiejętności i sprawności językowych, które powinien posiadać uczeń na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym, uwarunkowania dotyczące dalszej nauki języka, potrzeby językowe; cele i techniki nauczania na poziomie średnim i zaawansowanym.

Przedstawimy przegląd podręczników i pomocy dydaktycznych dostępnych na rynku;

Dowiesz się jak powinno przebiegać kształcenie poszczególnych sprawności na poziomie średnim (techniki, materiały dydaktyczne, integrowanie sprawności); typy ćwiczeń i podporządkowanie ich celom lekcji; proporcje poszczególnych części lekcji w zależności od wyznaczonych celów glottodydaktycznych, a także na poziomie zaawansowanym - sposoby pracy z tekstem autentycznym (materiały prasowe, tekst literacki, fragmenty wywiadów prasowych i telewizyjnych); typy ćwiczeń na rozumienie tekstu, formułowanie samodzielnych wypowiedzi zgodnie z wymogami wybranego gatunku mowy;

Podstawy diagnozy pedagogicznej
opis

Będziesz przygotowany do przeprowadzenia wstępnej diagnozy funkcjonowania dziecka i jego środowiska wychowawczego.Uzyskasz podstawową wiedzę dotyczacą teoretycznych podstaw diagnostyki pedagogicznej. Uzyskasz wiedzę wiedzę i umiejętnośći dotyczące diagnozowania sytuacji dziecka w rodzinie oraz w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Uzyskasz umiejętność działania diagnostyczno-profilaktycznego wobec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym , uzależnieniami .

Podstawy dydaktyki
opis

Poznasz podstawowe informacje na temat dydaktyki oraz organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty. Poznasz modele współczesnej szkoły oraz jej organizację i modelu funkcjonowanie.

Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy polskiej
opis

Poznasz fonetykę jako dziedzinę nauki.

Przedstawimy budowę aparatu mowy.

Zapoznasz się z podręcznikami i pomocami do nauki wymowy języka polskiego jako obcego, słowniki i poradniki do poprawnej wymowy polskiej.

Przybliżymy alfabet fonetyczny; sposoby transkrypcji fonetycznej (AS i IPA), a także transkrypcję fonetyczną w praktyce (AS: zapis odręczny;

nauczysz się także wykorzystywać czcionek fonetycznych – symbole; czcionki dostępne online; Fonpol).

Zgłębimy różnice między głoską a literą, funkcję litery i; miękkość ≠ zmiękczenie, samogłoski (bez tzw. nosówek) i spółgłoski. Poznasz cechy dystynktywne głosek; rentgenogramy; geminaty, Tzw. nosówki, Upodobnienia – wybrane zagadnienia; wygłos bezdźwięczny, Akcent i intonacja w języku polskim.

Polska w świecie
opis

Przybliżymy: Etymologię, Historię Polski, Ustrój polityczny, Politykę zagraniczna, Siły zbrojne, położenie geograficzne i ukształtowanie, środowisko naturalne, czynniki demograficzne, Polską gospodarkę, Infrastrukturę i transport.

Dowiesz się także jak wygląda Polska oświata i nauka, bezpieczeństwo publiczne

Przybliżymy architekturę i sztuki piękne, kulturę i Polskie święta.

Pomiar dydaktyczny
opis

Dowiesz się czym jest pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć ucznia.

Poznasz system oceniania.

Nauczysz się przeprowadzać diagnozę osiągnięć i uzdolnień uczniów, a także pracować z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dowiesz się czym jest kształcenie zróżnicowane i jakie są jego poziomy oraz jakie są czynniki wspierające sukces edukacyjny.

Pomoce dydaktyczne
opis

Przybliżymy co to są pomoce dydaktyczne i jakie są pomoce dydaktyczne

Dowiesz się które z dostępnych pomocy dydaktyczna będą przydatne na różnych etapach edukacji a także gdzie najlepiej się w nie zaopatrzyć

Praktyczna gramatyka języka polskiego - fleksja
opis

Zdobędziesz praktyczną wiedzę gramatyczną niezbędną w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Uwrażliwimy Cię na specyfikę języka polskiego w odniesieniu do innych systemów językowych. Nauczysz się analizy materiału językowego prowadzącej do sformułowania (bądź weryfikacji) praktycznych zasad tworzenia różnych form językowych, a także analizy form gramatycznych nie tylko pod kątem ich budowy, lecz również ze względu na funkcję pełnioną w procesie komunikacji uwzględniając sposób i celowość prezentacji materiału gramatycznego w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego.

Poznasz oboczności samogłoskowe i spółgłoskowe w języku polskim, kategorie fleksyjne języka polskiego, części mowy, rzeczowniki: końcówki wielo- i jednofunkcyjne, końcówki równoległe (współfunkcyjne, wspólnofunkcyjne), kryteria doboru końcówek równoległych: fonetyczne, semantyczne, zwyczajowe; wskazanie osobliwości odmiany, przymiotniki: 5 rodzajów, końcówki równoległe, stopniowanie: opisowe i syntetyczne, względne i bezwzględne, zaimki: deiktyczność i substytucyjność; akcentowość i poprzyimkowość; liczebniki: opis i składnia, czasowniki: dwa tematy czasownika, formy proste, aglutynacyjne i złożone; problem imiesłowów i odsłowników.


Praktyczna gramatyka języka polskiego - składnia
opis

Poznasz podstawowe typy związków składniowych w zdaniu, związki i szeregi;

Przybliżymy pojęcie akomodacji i konotacji; zależności akomodacyjne w zdaniach, zdanie minimalne i zdanie rozwinięte, stosunki w zdaniu złożonym, typy składowych zdań współrzędnych i podrzędnych, sposoby łączenia zdań składowych.


Praktyczna gramatyka języka polskiego - słowotwórstwo
opis

Poznasz elementy morfologii, podział wyrazu na morfemy;

Przedstawimy podstawowe wiadomości ze słowotwórstwa; podział słowotwórczy wyrazu; kategorie słowotwórcze; rodzaj derywacji, problemy derywacji rzeczownikowej: formanty rzeczownikowe, kategorie słowotwórcze rzeczowników polskich, problemy derywacji czasownikowej, derywację prefiksalna, znaczenie prefiksów czasownikowych, zagadnienia słowotwórcze w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego.


Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Przemiany we współczesnej polszczyźnie
opis

Poznasz zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian współczesnej polszczyzny; odniesienie do kryteriów periodyzacji historii języka polskiego; czynniki sprawcze rozwoju języka (wewnętrzne i zewnętrzne); czynniki wewnętrzne – tendencja do udoskonalenia języka, wzmacnianie wyrazistości znaczeniowej, uproszczenie (ekonomiczność), czynniki zewnętrznojęzykowe – upowszechnienie odmiany ogólnej, demokratyzacja, zmiana kanału komunikacji publicznej, globalizacja;

Przybliżymy tzw ,,dobę nowopolską" a współczesność; technikę jako motor zmian językowych

Przedstawimy przemiany systemu składniowego współczesnej polszczyzny; przyczyny zmian: ekonomizacja, wzmacnianie wyrazistości (semantyzacja), nobilitacja , a także zmiany zachowań językowych w publicznym dyskursie; kulturowe i socjologiczne uwarunkowania; zmiany modeli zachowań grzecznościowych; liberalizacja społecznej oceny wulgaryzmów; brutalizacja dyskursu publicznego;


Psychologia rozwojowa i osobowości
opis

Będziesz potrafił stosować wiedzę o rozwoju człowieka w praktyce edukacyjnej, nauce, karierze zawodowej ,będziesz posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi z zakresu wiedzy o rozwoju człowieka w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych .

Psychologia uczenia się dzieci
opis

Dowiesz się jak wpływa mózg na proces efektywnego uczenia się i nauczania dzieci .

Realioznawstwo
opis

Nauczysz się dokonać klasyfikacji języków świata według typologii genetycznej, strukturalnej oraz funkcjonalnej;

Będziesz potrafił także klasyfikować interesujące Cię języki świata według przyjętej typologii (genetycznie, strukturalnie, bądź funkcjonalnie); weryfikować liczby związane z geografią, demografią, polityką i ekonomią krajów w stosunku do obszaru językowego we współcześnie dostępnych zasobach wiedzy;


Technologie informacyjne w edukacji
opis

Na tym przedmiocie poznasz: znaczenie i rolę technologii informacyjnej w edukacji. Uświadomisz sobie zagrożenia i możliwości zwiazane z komputerami i technologią informacyjną . Poznasz przygotowanie i doskonalenie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej.

Teksty literackie w nauczaniu
opis

Ukształtujesz określone kompetencje budowania tożsamości przy jednoczesnym rozwijaniu świadomości kulturowej.

Dowiesz się jakim narzędziem jest tekst literacki w ujęciu, dzięki któremu można kształcić język oraz rozwijać kompetencję kulturową, prowokując do dialogu z poznawanym tekstem.

Przedstawimy także tradycję wykorzystywania tekstów literackich w procesie nauczania, oraz nowoczesne strategie nauczania - kształcenia określonych kompetencji oraz podejście zadaniowe - które mieszczą się w nauczaniu międzykulturowym, a szerzej w pedagogice dialogu/dyskursu.

testowanie i sprawdzanie
opis

Dowiesz się jak skutecznie weryfikować wiedzę zdobytą przez uczniów.

Warsztat metodyczny - praca z obrazem filmowym
opis

Weźmiesz udział w warsztatach polonistycznych z wykorzystaniem filmu lub fragmentu filmu – przedstawimy przykłady „dobrej praktyki” w nawiązaniu do kultury polskiej.

Nauczysz się prezentacji własnych, najlepszych doświadczeń z wykorzystaniem filmu na lekcjach; kiedy film wywołał pożądany efekt edukacyjny.

Warsztaty pisania
opis

Poznasz podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i tekstualnego źródła historycznego, zasady tworzenia prezentacji, przygotowywania ustnego wystąpienia i udziału w debacie.

Przedstawimy reguły opracowywania pisemnych prac, nauczysz się przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, opracować wystąpienie publiczne – referat, komunikat, prezentację multimedialną, głos w dyskusji panelowej, debacie za i przeciw

Nauczysz się także zadbać o higienę głosu oraz radzć sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych

Wybrane zagadnienia przekładu
opis

Nauczysz się wyszukiwać i poprawiać błędy w tłumaczeniach na język polski, przygotowanych przez osoby uczące się języka polskiego.

Będziesz potrafił prawidłowo określić stopień i rodzaj ekwiwalencji między tekstem źródłowym a docelowym, a także wskazać przyczyny nieprzekładalności i sposoby jej przezwyciężania.

Będziesz potrafił wskazać problemy tłumaczeniowe mogące się pojawić w danym tekście.


Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4200,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 350 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Z tej specjalności można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk.

Całkowite zwolnienie z praktyk dotyczy nauczycieli, które nauczają danego przedmiotu w szkole. W tym celu należy złożyć podanie do Pani dziekan WSH-E, w celu zwolnienia z praktyk do dnia 15.12.2023.

Połowa wymiaru godzin praktyk, obowiązuje nauczycieli czynnych zawodowo. W tym celu należy przedłożyć zaświadczenie od dyrektora placówki o zatrudnieniu i dołączyć do dokumentacji.

Wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów, otrzymają Państwo pisząc na adres [email protected] lub pod numerem telefonu 32 787 57 47

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.