Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna

Studia podyplomowe Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna

Realizacja swoich ambicji i aspiracji to często podejmowanie się trudnych i niezwykle wymagających wyzwań. Osoby, które mają w sobie takie pokłady energii, zapału i determinacji powinny w 100% wykorzystywać swój potencjał, zamiast marnować go przy niesatysfakcjonujących pracach i zajęciach. Owocna i udana kariera zawodowa jest w dzisiejszych czasach gwarantem ciekawego i ekscytującego życia. Jest zaprzeczeniem stagnacji, która tak często dotyka osoby z niespotykanymi talentami czy nieprzeciętnymi zdolnościami. Jeśli pragniesz spełniać się w dziedzinie jaką jest pedagogika, studia podyplomowe Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna to wspaniały sposób na rozwinięcie skrzydeł i zyskanie fantastycznych perspektyw zawodowych. Kierunek ten nastawiony jest na zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami zaburzeń w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka oraz przekazanie im umiejętności przeprowadzenia skutecznej terapii. Kompetencje te są istota wspomagania rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Wymaga to kompleksowej wiedzy z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki czy psychologii rozwojowej oraz szeregu umiejętności praktycznych. Instytut Studiów Podyplomowych stawia na wykształcenie u studentów swoistej elastyczności, pozwalającej elastycznie dobierać metody i sposoby dotarcia do dziecka i właściwego wspierania jego rozwoju. Równie ważne jest przygotowanie pod kątem tematów dotyczących podstaw prawnych pomocy społecznej, czy etyki zawodu nauczyciela. Znając i rozumiejąc całokształt procesu, jakim jest edukacja dziecka, staniesz się wyspecjalizowanym pedagogiem oraz wychowawcą, który poradzi sobie w nawet najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Adresaci studiów

Jeśli jesteś absolwentem studiów wyższych i posiadasz uprawnienia pedagogiczne, wykorzystaj to i uzupełnij swoje umiejętności o nowe kwalifikacje, które znacznie poprawią twoją sytuację na rynku pracy oraz otworzą przed Tobą wiele drzwi w życiu zawodowym i nie tylko. Kierunek Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna jest dedykowany szczególnie pedagogom, psychologom, absolwentom resocjalizacji, nauki o rodzinie, a także pracy socjalnej. To najlepszy sposób, aby zadbać o pewną i stabilną przyszłość. Adresatami studiów są też osoby zatrudnione w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz w instytucjach profilaktyki społecznej. Przygotowanie, które zdobędziesz w trakcie studiów podyplomowych będzie najlepszą inwestycją, jaką możesz poczynić - inwestycją w samego siebie. Uwolnij się od ograniczeń i stwórz dla siebie fantastyczne perspektywy zawodowe i lepsze jutro.

Cel studiów

Studiując w Instytucie Studiów Podyplomowych, masz absolutną pewność, że zostaniesz wyposażony we wszystkie potrzebne Ci umiejętności i wiedzę. Oferowany przez nas komplet kompetencji to znajomość zagadnień takich jak diagnoza zaburzeń i ich klasyfikacja oraz metody terapii. Interdyscyplinarny charakter studiów to gwarancja zdobycia wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i klinicznej oraz wszelkich metod pracy z uczniami, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, w tym z osobami słabosłyszącymi czy niedowidzącymi. Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna potrafią sprawnie dokonać rzetelnej diagnozy i oceny potrzeb ucznia, a następnie planować oraz realizować nauczanie do nich dostosowane. Nasi wykładowcy i specjaliści nauczą Cię jak rozumieć potrzeby psychologiczne dzieci oraz ich rodzin, a także jak należy wykorzystywać obecny system pomocy społecznej w celu wspierania podopiecznych.

Perspektywy zawodowe

Ci, którzy podejmują studia podyplomowe, liczą na zdobycie wysokich kwalifikacji, które znacznie wpłyną na ich perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna mogą znaleźć zatrudnienie na terenie szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Specjaliści w tej dziedzinie znajdą pracę wszędzie tam, gdzie potrzebna jest profesjonalna pomoc pedagogiczno – psychologiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Dzięki zdobytym umiejętnościom praktycznym, mogą oni z powodzeniem prowadzić zajęcia o charakterze rewalidacyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, czy wszelkie inne formy zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Możliwości zatrudnienia rozciągają się również na współpracę z rodzinnym kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym, czy asystentem rodziny.

Studia nadają kwalifikacje do pracy w grupach przedszkolnych i klasach integracyjnych oraz kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. nr 23, poz. 133; z 2005 r. nr 13, poz.114; z 2003 r. nr 23, poz.192).

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Nazwa przedmiotu Semestr
w trakcie opracowywania

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2018/2019 upływa 15 października 2018

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 15 października 2018.

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3 900 zł
 • Koszt semestru - 1 300 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Promocja: TYLKO TERAZ wpisowe -50%! *
* - Pod warunkiem doniesienia dokumentów do dwóch tygodni od momentu zapisania się. Po tym czasie należy wpłacić pełną kwotę wpisowego.

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w strefie słuchacza.


Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Oferta specjalna dla obecnych studentów ISP - kwota każdego semestru dla kolejnej umowy obniżona o 100 zł!

 • Oferta specjalna dla absolwentów ISP - cena każdego semestru spada o 100 zł!

 • Wpisowe -50% dla rekrutacji na rok 2018/2019 (pod warunkiem doniesienia kompletu dokumentów do dwóch tygodni od momentu zapisania się. Po tym czasie należy wpłacić pełną kwotę wpisowego).

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

Masz konto? Zaloguj się.

Polecamy

Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3
Cena za semestr od 1 300 zł
Semestrów 3

WPISOWE -50% DO KOŃCA WRZEŚNIA!