<h1 class='header-inherit'>Psychologia Kliniczna i Społeczna dla Nauczycieli</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017

Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Psychologia Kliniczna i Społeczna dla Nauczycieli

CELE STUDIÓW:

 • Zapoznanie słuchaczy z wiedzą i zakresem psychologii klinicznej i społecznej,
 • Doskonalenie oraz wykorzystanie wiedzy w zakresie diagnostyki, terapii, rehabilitacji.

ADRESACI:

 • Studia skierowane są do osób zainteresowanych psychologią oraz osób które chcą wzbogacić swoje umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych.
 • Pedagogów, którzy w codziennej praktyce zawodowej muszą zmierzyć się z trudnościami natury wychowawczej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej.
 • Socjologów, lekarzy, absolwentów psychologii bez specjalizacji.
 • Wiedza z zakresu psychologii klinicznej pomoże lepiej zrozumieć mechanizmy ludzkich zachowań oraz poszerzy repertuar oddziaływań terapeutycznych, którymi może posługiwać się nowoczesny wychowawca.
 • Zajęcia przygotują uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktyki

Studia podyplomowe "Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli" przeznaczone są dla osób, którzy w codziennej praktyce zawodowej muszą zmierzyć się z trudnościami natury wychowawczej:

- niepowodzeniami w nauce – nadpobudliwością psycho-ruchową,
- dysfunkcjonalnymi rodzinami – przemocą domową,
- zaburzeniami zachowania – agresją, naruszaniem norm społecznych,
- uzależnieniami od środków psychoaktywnych, ale także nowoczesnych środków komunikacji międzyludzkiej
  (telefonów komórkowych czy portali społecznościowych),
- zaburzeniami afektywnymi – depresją,
- zaburzeniami odżywiania oraz wizerunku ciała – anoreksją, bulimią, bigoreksją.

Wiedza z zakresu psychologii klinicznej i społecznej pomoże lepiej zrozumieć mechanizmy ludzkich zachowań oraz poszerzy repertuar oddziaływań terapeutycznych, którymi może posługiwać się nowoczesny wychowawca.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Program studiów:

 • Kliniczna diagnoza psychologiczna
 • Teorie psychologiczne
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • Elementy psychologii społecznej dla nauczycieli
 • Elementy psychologii klinicznej dla nauczycieli
 • Problemy psychologiczne w różnych etapach rozwoju dzieci
 • Sytuacje kryzysowe w życiu rodziny
 • Etyka zawodu psychologa klinicznego
 • Praca z dzieckiem ADHD
 • Agresja dzieci, młodzieży i dorosłych, modyfikacja zachowań agresywnych
 • Stres- radzenie sobie z nim
 • Uzależnienie od substancji psychoaktywnych
 • Wypalenie zawodowe, przyczyny i skutki
 • Uzależnienia od informacji, internetu i gier komputerowych
 • Komunikacja interpersonalna w kontekście z uczniem i rodzicami.
 • Tworzenie programów profilaktycznych
 • Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych
 • Dzieci z rodziny z problemem alkoholowym
 • Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w modyfikacji zachowań
 • Sposoby kształtowania inteligencji emocjonalnej
 • Umiejętności pomagania w indywidualnym kontekście

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład tradycyjny
 • zajęcia warsztatowo-treningowe
 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • wykład interaktywny
  • aktywizacja zespołów zadaniowych
  • case study
  • burza mózgów i dyskusja
 • spotkania z praktykami

Czas trwania studiów  – 3 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.