<h1 class='header-inherit'>Dietetyka i Psychologia Zdrowia</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 600 zł
Cena za 3 semestry:4 800 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 600 zł
Cena za 3 semestry: 4 800 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Dietetyka i Psychologia Zdrowia

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wskazanie roli właściwego odżywiania w wielu aspektach życia człowieka. Dlatego program studiów podyplomowych został przygotowany tak, by wykształcić profesjonalną kadrę, która, uwzględniając wielowymiarowość pedagogiczno-psychologicznego problemu, będzie mogła zmierzyć się z problemem właściwego żywienia w dzisiejszym świecie.
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, pracy w charakterze nauczyciela w zakresie żywienia człowieka i dietetyki, planowania i prowadzenia programów pedagogiczno-psychologicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Istotą kierunku jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, wiedzy o żywności funkcjonalnej, dietetycznej, bezpieczeństwie i higienie żywienia w aspekcie psychologicznym, a także wiedzy z zakresu metodologii układania diet i różnorodnych form wsparcia psychologicznego poprzez promowanie zdrowego stylu życia.

Problematyka studiów:

Studia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą na temat psychologicznych aspektów chorób związanych z postępem cywilizacji, ich rozpowszechnieniem, etiopatogenezą oraz profilaktyką. Przedstawiona zostanie problematyka etiopatogenezy i predyspozycji biologicznych do chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby psychiczne (głównie depresja i zaburzenia lękowe), choroby nowotworowe, choroby metaboliczne (zaburzenia odżywiania, otyłość olbrzymia, cukrzyca), uzależnienia (od substancji psychoaktywnych, internetu, hazardu, pracy oraz zakupów).
Omówiona zostanie rola stresu oraz modele interakcji pomiędzy uwarunkowaniami biologicznymi (w tym genetycznymi), osobowościowymi i środowiskiem w zwiększeniu ryzyka występowania w/w chorób. Istotnym praktycznym celem specjalizacji będzie zapoznanie studentów z możliwościami prewencji chorób cywilizacyjnych (np. zmian zachowań zdrowotnych) oraz z nowoczesnymi standardami ich leczenia.

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu dietetyki – żywienia indywidualnego i zbiorowego zdrowego i chorego człowieka.

Atuty:

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. oraz dwa certyfikaty:

 • DIETETYKA
 • PSYCHOLOGA ZDROWIA

Absolwenci:

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • żywienia człowieka zdrowego i chorego
 • planowania żywienia
 • nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego
 • technologii przygotowywania potraw
 • profilaktyki chorób żywieniowo – zależnych

Ponadto będzie posiadać umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy przy projektowaniu diet i jadłospisów,

 • umieć promować prozdrowotny styl życia,
 • posiadać zdolność prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu żywienia w różnych warunkach środowiskowych
 • posiadać wiedzę z zakresu żywienia człowieka i roli żywienia w profilaktyce chorób,
 • umieć projektować i prowadzić różne formy usług żywieniowych,
 • posiadać przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w zespole oraz będzie potrafił wykorzystać metody i zasady edukacji żywieniowej w pracy z pacjentami (klientami) na poziomie indywidualnym i zbiorowym

Adresaci studiów:

Studia  podyplomowe kierowane są do osób zajmujących się zawodowo żywieniem różnych środowisk: dietetyków przedszkolnych, prowadzących stołówki, restauracje, ośrodki wczasowo-sanatoryjne, domy opieki społecznej, jak również do pielęgniarek, dietetyków zatrudnionych w szpitalach, osób prowadzących małe gastronomie oraz wszystkich zainteresowanych zdrowym, racjonalnym żywieniem.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Program studiów:

SEMESTR 1

 • 1. Choroby cywilizacyjne (seminarium, 5 godz)
 • 2. Psychologia zachowań zdrowotnych (warsztaty, 10 godz)
 • 3. Profilaktyka chorób i zmiana zachowań zdrowotnych (wykład, 10 godz)
 • 4. Promocja zdrowia psychicznego (wykład, 10 godz)
 • 5. Edukacja zdrowotna w szkole (warsztaty, 10 godz)
 • 6. Psychologiczne cechy dietetyka-doradcy (trening, 5 godz)
 • 7. Psychologia stylu życia (seminarium, 5 godz)
 • 8. Kulturowe i geograficzne uwarunkowania żywienia (wykład, 10 godz)
 • 9. Psychologia społeczna (wykład, 10 godz)
 • 10. Żywienie człowieka zdrowego i chorego (warsztaty, 10 godz)
 • 11. Poradnictwo dietetyczne (seminarium, 5 godz)
 • 12. Edukacja żywieniowa (ćwiczenia, 10 godz)

SEMESTR 2

 • 1. Higiena żywienia i żywności (seminarium, 5 godz)
 • 2. Pedagogika w dietetyce (warsztaty, 10 godz)
 • 3. Podstawy chemii żywności (wykład, 10 godz)
 • 4. Dietetyka w jednostkach edukacyjnych-programy, plany (ćwiczenia, 5 godz)
 • 5. Psychologia w kierowaniu zmianą stylu życia (wykład, 10 godz)
 • 6. Coaching w psychologii zdrowia (trening, 10 godz)
 • 7. Dietetyka (wykład, 10 godz)
 • 8. Treningi antystresowe (warsztaty, 10 godz)
 • 9. Relaks i relaksacja a zdrowie psychicznego (seminarium, 5 godz)
 • 10. Mentoring w dietetyce (seminarium, 5 godz)
 • 11. Wypalenie zawodowe-antidotum (warsztaty, 10 godz)
 • 12. Dydaktyka dietetyki (warsztaty, 10 godz)

SEMESTR 3

 • 1. Dydaktyka psychologii zdrowia (warsztaty, 10 godz)
 • 2. Komunikacja interpersonalna (trening, 10 godz)
 • 3. Pedagogiczne aspekty zarządzania zdrowiem (wykład, 10 godz)
 • 4. Oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania (warsztaty, 10 godz)
 • 5. Dietoprofilaktyka i dietoterapia w wybranych chorobach (seminarium, 5 godz)
 • 6. Edukacja i poradnictwo dietetyczne a zmiana nawyków żywieniowych (warsztaty, 10 godz)
 • 7. Nadzór higieniczno-sanitarny nad żywieniem zbiorowym (wykład, 10 godz)
 • 8. Rola diety w odnowie biologicznej (seminarium, 5 godz)
 • 9.Poradnictwo i edukacja żywieniowa (warsztaty, 10 godz)
 • 10. Dietetyka pediatryczna (seminarium, 5 godz)
 • 11.Wspomaganie dietetyczne w kosmetologii i w sporcie (seminarium, 5 godz)
 • 12.Kuchnie świata (wykład, 10 godz)
 • 13.Bezpieczeństwo żywności i systemy jej gwarantowania (seminarium, 5 godz)

Czas trwania studiów  – 3 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.