<h1 class='header-inherit'>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka składa się zespół działań rewalidacyjno-wychowawczych stymulujących zrównoważony rozwój. Działania te uwzględniają potrzeby dziecka o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz potrzeby jego rodziny. Mają charakter profilaktyczny, diagnostyczny, terapeutyczny i leczniczo-rehabilitacyjny. Specjalista w dziedzinie WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA jest osobą, która informuje opiekunów o przebiegu rozwoju dziecka i o ewentualnych możliwościach wspierania rodziny w dążeniach do polepszenia jego sytuacji życiowej. Prowadzi również terapię wieloprofilową mającą na celu usprawnienie dziecka.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii , jak również pielęgniarstwa czy fizjoterapii.

Cel studiów

Studia podyplomowe WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz dziecka z trudnościami rozwojowymi w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Absolwent posiada umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, w placówkach pomocy społecznej, może również podjąć współpracę z zakładem opieki zdrowotnej.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

Blok psychologiczny:

 • Prawidłowości i zaburzenia rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
 • Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych dzieci.
 • Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne (lęk, agresja, reakcje nerwicowe, nerwice i zespoły nerwicowe, nawyki i czynności nawykowe, reakcje adaptacyjne). Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami. Problemy dzieci nieakceptowanych w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.
 • ADHD – zespół hiperkinetyczny z zaburzeniami uwagi. Zaburzenia zachowania.

Blok pedagogiczny:

 • Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwojowymi. Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwojowymi w Polsce.
 • Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej. Wczesna interwencja w autyzmie.
 • Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju komunikacji językowej dziecka. Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa. SLI – specyficzne zaburzenie rozwoju językowego.
 • Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu.
 • Leworęczność i oburęczność u dzieci – wczesna diagnoza i zasady postępowania. Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci.
 • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.
 • Przemoc w rodzinie. Problemy dziecka maltretowanego fizycznie i psychicznie. Specyfika pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym.
 • Metoda Dobrego Startu.

Blok logopedyczny:

 • Zaburzenia mowy u dzieci. Profilaktyka logopedyczna w aspekcie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

Blok medyczny:

 • Wady sensoryczne u dzieci.
 • Zaburzenia odżywiania (otyłość dziecięca, anoreksja i bulimia).
 • Tiki i zaburzenia obesyjno-kompulsyjne u dzieci.
 • Zaburzenia psychosomatyczne (cukrzyca, astma, alergie, migreny dziecięce).
 • Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci.
 • Mózgowe porażenie dziecięce i epilepsja.

Studia trwają 3 semestry.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.