<h1 class='header-inherit'>Resocjalizacja i socjoterapia</h1>
Czas trwania studiów:3 semestry
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe resocjalizacja i socjoterapia

Resocjalizacja to proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu, w społeczeństwie. Polega on na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się u tej jednostki normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić sobie wcześniej, w trakcie socjalizacji. Celem resocjalizacji jest jednocześnie spowodowanie, iż jednostka rezygnuje z przyswojonych do tej pory reguł działania stojących w sprzeczności z systemem aksjonormatywnym danej zbiorowości.

Socjoterapia lub terapia społeczna to z kolei metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Jej podmiotem może być sam pacjent (np. jego nieumiejętność współdziałania z otoczeniem) lub układy społeczne, które go otaczają (np. rodzina, społeczność lokalna). Udział terapii społecznej w planie leczenia może być różny, od poszerzania dostępnego choremu zakresu umiejętności społecznych (trening umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, świetlice socjoterapeutyczne, terapia pracą) poprzez modyfikowanie otaczających chorego układów (praca z rodziną) aż po czasowe lub trwałe zastąpienie utrwalonych nieprawidłowych układów (stowarzyszenia i kluby pacjentów, opieka rodzinna).

Adresaci studiów

Adresatami studiów są absolwenci różnych kierunków i specjalności, posiadający dyplom licencjacki lub magisterski. Serdecznie zapraszamy: pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników poradni psychologicznych, pracowników przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych i aresztów śledczych, społecznych i zawodowych kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, pracowników agencji ochrony, osoby zatrudnione w instytucjach rządowych, pozarządowych i organach samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji,
Ponadto zapraszamy również działaczy, wolontariuszy i pracowników stowarzyszeń, a także organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, jak i byłym skazanym oraz wszystkie inne osoby, które ze względu na specyfikę swej pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym, w tym przestępczości.

Cel studiów

Celem nadrzędnym studiów na kierunku RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA jest zapoznanie słuchaczy z metodyką i zasadami pracy resocjalizacyjnej, wykształcenie umiejętności terapeutycznych i przygotowanie do pracy w ośrodkach opiekuńczo – resocjalizacyjnych.
Program studiów obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji, diagnozy, projektowania programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Jednym z celów jest również zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie studenta w umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności. Absolwent jest przygotowany do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania).
W trakcie studiów kształtowana jest umiejętność nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, a także planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zapewniające szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia we wszelkich placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.
Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

 • Elementy psychologii klinicznej i psychoterapii
 • Pedagogika specjalna
 • Osoby z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym jako członkowie grup społecznych
 • Prawne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
 • Praca z rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna
 • Diagnoza terapeutyczna
 • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii
 • Terapia pedagogiczna
 • Elementy terapii zajęciowej
 • Programy socjoterapeutyczne
 • Zarys historii resocjalizacji oraz jej współczesne systemy
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego
 • Oddziaływania arteterapeutyczne
 • Komunikacja interpersonalna w relacji terapeutycznej i resocjalizacyjnej
 • Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży
 • Praca z rodziną w sytuacji kryzysowej
 • Trening interpersonalny
 • Wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

Studia trwają 3 semestry.

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.