<h1 class='header-inherit'>Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna</h1>
Cena za 1 semestr:1 300 zł
Cena za 3 semestry:3 900 zł
RekrutacjaWpisowe 50% taniej
PromocjaObniżone wpisowe o 50% - tylko 100 zł dla rekrutacji na rok 2017/2018 w terminie 3.07.2017-30.09.2017
Wybrane kierunki (pusty)

Brak kierunków

0,00 zł Razem

Zapisz się

Kierunek został dodany do Twojej listy.
Razem
Ilość wybraych kierunków: 0. Wybrałeś jeden kierunek.
Razem produkty: (brutto)
Kontynuuj zakupy Zapisz się

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Kolejność zgłoszeń
 • Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2017/2018 upływa 23 października 2017

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania poniżej ze strony) lub do pobrania w sekretariacie.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu).
 • Wpisowe wynosi 200 zł.
 • Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł)

Dokumenty można  przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 23 października 2017

Zorganizujemy studia w twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie powyżej 20 osób

Pobierz kwestionariusz osobowy
 • UWAGA! Każdy kto zapisze się do dnia 30.09.2017 r. jest otrzyma zniżkę 50% na opłatę wpisową 100 zł

 • Osoby zapisujące się na drugą specjalność w ISP zostają objęte specjalnym programem nauczania – szczegóły dotyczące poszczególnych specjalności pod numerem tel. 32-787-57-47, 517-137-727

 • do każdej uruchomionej specjalności dodajemy szkolenie GRATIS
Cena za 1 semestr: 1 300 zł
Cena za 3 semestry: 3 900 zł
Wpisowe: 200 zł 0 zł do dnia 30.06.2017 r.

Numer konta: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000
Bank BZWBK
ul. Żwirki i Wigury 9a
45-080 OpoleIstnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Studia podyplomowe diagnoza i rewalidacja pedagogiczna

Realizacja swoich ambicji i aspiracji to często podejmowanie się trudnych i niezwykle wymagających wyzwań. Osoby, które mają w sobie takie pokłady energii, zapału i determinacji powinny w 100% wykorzystywać swój potencjał, zamiast marnować go przy niesatysfakcjonujących pracach i zajęciach. Owocna i udana kariera zawodowa jest w dzisiejszych czasach gwarantem ciekawego i ekscytującego życia. Jest zaprzeczeniem stagnacji, która tak często dotyka osoby z niespotykanymi talentami czy nieprzeciętnymi zdolnościami. Jeśli pragniesz spełniać się w dziedzinie jaką jest pedagogika, studia podyplomowe Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna to wspaniały sposób na rozwinięcie skrzydeł i zyskanie fantastycznych perspektyw zawodowych. Kierunek ten nastawiony jest na zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami zaburzeń w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka oraz przekazanie im umiejętności przeprowadzenia skutecznej terapii. Kompetencje te są istota wspomagania rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Wymaga to kompleksowej wiedzy z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki czy psychologii rozwojowej oraz szeregu umiejętności praktycznych. Instytut Studiów Podyplomowych stawia na wykształcenie u studentów swoistej elastyczności, pozwalającej elastycznie dobierać metody i sposoby dotarcia do dziecka i właściwego wspierania jego rozwoju. Równie ważne jest przygotowanie pod kątem tematów dotyczących podstaw prawnych pomocy społecznej, czy etyki zawodu nauczyciela. Znając i rozumiejąc całokształt procesu, jakim jest edukacja dziecka, staniesz się wyspecjalizowanym pedagogiem oraz wychowawcą, który poradzi sobie w nawet najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Adresaci studiów

Jeśli jesteś absolwentem studiów wyższych i posiadasz uprawnienia pedagogiczne, wykorzystaj to i uzupełnij swoje umiejętności o nowe kwalifikacje, które znacznie poprawią twoją sytuację na rynku pracy oraz otworzą przed Tobą wiele drzwi w życiu zawodowym i nie tylko. Kierunek Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna jest dedykowany szczególnie pedagogom, psychologom, absolwentom resocjalizacji, nauki o rodzinie, a także pracy socjalnej. To najlepszy sposób, aby zadbać o pewną i stabilną przyszłość. Adresatami studiów są też osoby zatrudnione w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz w instytucjach profilaktyki społecznej. Przygotowanie, które zdobędziesz w trakcie studiów podyplomowych będzie najlepszą inwestycją, jaką możesz poczynić - inwestycją w samego siebie. Uwolnij się od ograniczeń i stwórz dla siebie fantastyczne perspektywy zawodowe i lepsze jutro.

Cel studiów

Studiując w Instytucie Studiów Podyplomowych, masz absolutną pewność, że zostaniesz wyposażony we wszystkie potrzebne Ci umiejętności i wiedzę. Oferowany przez nas komplet kompetencji to znajomość zagadnień takich jak diagnoza zaburzeń i ich klasyfikacja oraz metody terapii. Interdyscyplinarny charakter studiów to gwarancja zdobycia wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i klinicznej oraz wszelkich metod pracy z uczniami, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, w tym z osobami słabosłyszącymi czy niedowidzącymi. Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna potrafią sprawnie dokonać rzetelnej diagnozy i oceny potrzeb ucznia, a następnie planować oraz realizować nauczanie do nich dostosowane. Nasi wykładowcy i specjaliści nauczą Cię jak rozumieć potrzeby psychologiczne dzieci oraz ich rodzin, a także jak należy wykorzystywać obecny system pomocy społecznej w celu wspierania podopiecznych.

Perspektywy zawodowe

Ci, którzy podejmują studia podyplomowe, liczą na zdobycie wysokich kwalifikacji, które znacznie wpłyną na ich perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna mogą znaleźć zatrudnienie na terenie szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Specjaliści w tej dziedzinie znajdą pracę wszędzie tam, gdzie potrzebna jest profesjonalna pomoc pedagogiczno – psychologiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Dzięki zdobytym umiejętnościom praktycznym, mogą oni z powodzeniem prowadzić zajęcia o charakterze rewalidacyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, czy wszelkie inne formy zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Możliwości zatrudnienia rozciągają się również na współpracę z rodzinnym kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym, czy asystentem rodziny.

Studia nadają kwalifikacje do pracy w grupach przedszkolnych i klasach integracyjnych oraz kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. nr 23, poz. 133; z 2005 r. nr 13, poz.114; z 2003 r. nr 23, poz.192).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Program studiów:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna
 • Rewalidacja indywidualna
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Metody pracy z osobami słabosłyszącymi i niedosłyszącymi- rewalidacja
 • Metody pracy z osobami słabowidzącymi  i niewidomymi- rewalidacja
 • Metodyka kształcenia integracyjnego
 • Podstawy prawne pomocy społecznej
 • Arteterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej
 • Trening terapeutyczny
 • Trening wychowawczy
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Wybrane zagadnienia z logopedii
 • Organizacja zajęć dydaktyczno-terapeutycznych
 • Zespoły Orzekające-kwalifikacja do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Oligofrenopedagogika

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym. Codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy. Przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów. To przedstawiciele wielu Organizacji, Stowarzyszeń, czynni nauczyciele z długoletnim stażem.